Przetarg nieograniczony na dostawę świeżych warzyw, warzyw przetworzonych oraz świeżych owoców dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu

Poznań: Przetarg nieograniczony na dostawę świeżych warzyw, warzyw przetworzonych oraz świeżych owoców dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 123364 - 2008; data zamieszczenia: 09.06.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

·                  Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę świeżych warzyw, warzyw przetworzonych oraz świeżych owoców dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa świeżych warzyw, warzyw przetworzonych oraz świeżych owoców dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu, w asortymencie i ilościach określonych poniżej oraz w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do Specyfikacji. Asortyment został odpowiednio podzielony na pakiety. Produkty zaoferowane winny być w pierwszym gatunku, kategorii lub klasie jakości, spełniające normy stosowane przy produkcji żywności. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę transportem wykonawcy, na jego koszt i ryzyko.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 01.11.21.00-6, 01.12.10.00-1, 01.13.00.00-7, 01.11.22.00-0, 15.33.10.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

·                  Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postepowaniu wadium nie jest wymagane.

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy: -spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy prawo zamówień publicznych, -nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy., -posiadają odpowiednie atesty dla żywności i opakowań (do okazania na każde żądanie zamawiającego), - posiadają decyzję Sanepidu dotyczącą zgody na przewóz art. spożywczych (żywności) zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.2 niniejszej SIWZ -posiadają certyfikat systemu HACCP lub potwierdzenie wdrażania systemu HACCP wystawione przez organy uprawnione do urzędowej kontroli żywności (zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.2 niniejszej SIWZ) 4.4 SIWZ: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 specyfikacji lub złożenie tych dokumentów w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą); nie spełnienie warunków określonych w pkt. 4.3.1 SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 SIWZ Wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 1Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2,składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, albo kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 3. 5.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 6. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 7. Do postępowania mogą przystąpić wykonawcy występujący wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy. Jeśli oferta Wykonawcy występującego wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne Wykonawcy występujący wspólnie przedłożą Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 8.Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 SIWZ oraz przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt.1 - 6. 9 .Decyzję Sanepidu, dotyczącą zgody na przewóz (transport) żywności zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.2 przedmiotowej SIWZ. 1.Certyfikat systemu HACCP lub potwierdzenie wdrażania systemu HACCP wystawione przez organy uprawnione do urzędowej kontroli żywności (zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.2 niniejszej SIWZ) 4.3 SIWZ : Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.2 SIWZ : 4.3.1 Oświadczenie wykonawcy, że posiada wymagane prawem , atesty dla oferowanej żywności i opakowań - do okazania na każde żądanie zamawiającego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: osobiście w siedzibie zamawiającego lub bezpośrednio pobrać ze strony internetowej zamawiającego.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2008 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego, pok nr 10 Kancelaria, wejście J, I ptr..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1 - warzywa świeże.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Ziemniaki - zamawiana ilość- 35.000 kg. 2.Marchew - zamawiana ilość- 9.000 kg. 3.Pietruszka (korzeń) - zamawiana ilość- 3.300 kg. 4.Seler - zamawiana ilość- 3.000 kg. 5.Seler w szt. - zamawiana ilość - 900 szt. 6.Por - zamawiana ilość- 2.000 kg. 7.Por w szt. - zamawiana ilość- 900 szt. 8.Cebula - zamawiana ilość- 1.200 kg. 9.Buraki - zamawiana ilość- 4.200 kg. 10.Kapusta biała - zamawiana ilość- 1.200 kg. 11.Kapusta biała w szt. młoda - zamawiana ilość- 500 szt 12.Kapusta czerwona - zamawiana ilość- 480 kg. 13.Kapusta włoska - zamawiana ilość- 100 kg. 14.Kapusta pekińska - zamawiana ilość- 100 szt. 15.Sałata zielona - zamawiana ilość- 2.200 szt. 16.Rzodkiewki - zamawiana ilość- 400 pęcz. 17.Pietruszka zielona - zamawiana ilość- 2.200 pęcz. 18.Koperek zielony - zamawiana ilość- 2.000 pęcz. 19.Pieczarki - zamawiana ilość- 120 kg. 20.Pomidory - zamawiana ilość- 700 kg. 21.Szczypiorek - zamawiana ilość- 50 pęcz. 22.Brokuły - zamawiana ilość- 40 szt. 23.Kalafior - zamawiana ilość- 600 szt. 24.Ogórek zielony - zamawiana ilość - 330 kg 25.Rabarbar - zamawiana ilość- 50 pęcz. 26.Kalarepa - zamawiana ilość - 150 szt. 27.Botwinka - zamawiana ilość- 250 pęcz. 28.Fasolka świeża-żółta - zamawiana ilość- 40 kg 29.Papryka świeża czerwona - zamawiana ilość- 60 kg.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 01.11.21.00-6.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2 - Warzywa przetworzone.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Ogórki kwaszone - zamawiana ilość- 650 kg 2.Kapusta kiszona - zamawiana ilość- 1.100 kg.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.10.00-7.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3 - Owoce świeże.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Jabłka - zamawiana ilość- 3.000kg 2.Truskawki - zamawiana ilość- 70kg 3.Wiśnie - zamawiana ilość - 60kg 4.Czereśnie - zamawiana ilość- 60kg 5.Porzeczka czerwona - zamawiana ilość- 40kg 6.Śliwki - zamawiana ilość- 150kg 7.Gruszki - zamawiana ilość- 15kg.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 01.13.00.07-.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 4 - Warzywa strączkowe ( suche).

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Fasola - zamawiana ilość -80 kg 2.Groch łuskany - zamawiana ilość- 40 kg.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 01.11.22.00-.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 


ZAŁĄCZNIKI

  • SIWZ (2008-06-09 12:07)
  • FORMULARZ OFERTOWY (2008-06-09 12:07)
  • WZÓR UMOWY (2008-06-09 12:07)
  • Wzór oświadczenia z art.22 ust.1 i art.24 ust.1 i 2 (2008-06-09 12:09)
  • Wzór zastrzezenia informacji zawartych w ofercie (2008-06-09 12:09)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2008-06-18 09:38)
  • ZP-12 (2008-06-18 09:38)
  • ZP-21 (2008-06-18 09:38)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2008-09-05 13:40)