Przetarg nieograniczony na dostawę leków z lekospisu szpitalnego ( II przetarg) dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu

Poznań: Przetarg nieograniczony na dostawę leków z lekospisu szpitalnego ( II przetarg) dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 123428 - 2008; data zamieszczenia: 09.06.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

·                  Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę leków z lekospisu szpitalnego ( II przetarg) dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa leków z lekospisu szpitalnego, wpisanych do rejestru Środków Farmaceutycznych. Asortyment leków, ich dawki oraz zamawiane ilości wyszczególnione zostały na załączonym formularzu oferty cenowej. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 pakietów (części)

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.40.00.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

·                  Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postepowaniu wadium nie jest wymagane.

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy: -spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, -nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy, -posiadają uprawnienia do hurtowego obrotu lekami. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 niniejszej specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą); nie spełnienie warunków określonych w pkt. 4.3 SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.Koncesję , zezwolenie lub inny dokument potwierdzający uprawnienia wykonawcy do hurtowego obrotu lekami. 3.Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1, 3,składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c/nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.3 SIWZ , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 4.2.3 6.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7.Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 9. Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 oraz przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt. 1 - 7. 4.3 SIWZ; Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt.1.2 SIWZ. 4.3.1 Oświadczenie, że oferowane leki zostały dopuszczone do obrotu medycznego w Polsce i są zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz że odpowiednie świadectwa zostaną okazane na każde żądanie zmawiającego. 4.3.2 Dokumenty dot.; wskazań leczniczych, składu chemicznego i działań farmakologicznych - w przypadku złożenia oferty równoważnej, ( z zaznaczeniem pozycji i pakietu którego dotyczą).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital - strusia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: osobiście lub bezpośrednio pobrać ze strony internetowej.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2008 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego pok. nr 10 , Kancelaria, wejście J , I Ptr..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Amoksiklav 625 mg x 21 tabl. 60 op. 2 Ketonal 100 mg/2ml x 10 amp. 1.300 op. 3 Ketonal 50 mg x 24 kaps. 1.300 op. 4 Klimicin 300 mg 300 op. 5 Venofer iv. 100mg/5ml x 5 amp. 70 op. 7 Ferrum lek i.m. 0,2 x 2 ml x 50 6 op..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.40.00.00-8.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Methotrexat 5 mg/1 ml x 10 amp. 10 op. 2 Methotrexat 10 mg/1ml x 10 amp. 25 op. 3 Methotrexat 1 g/10 ml x 1 fiol. 20 szt. 4 Methotrexat 5 g/50 ml x 1 fiol. 2 szt. 5 Trexan 2,5 mg x 100 tabl. 15 op..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.40.00.00-8.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Penicillinum crystalisatum 5 mln j.m x 10 fiol. 100 op..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.40.00.00-8.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 4.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Endoxan 0,2 g fiol. 1.800 szt 2 Endoxan 1 g fiol. 200 szt..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.40.00.00-8.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr 5.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Effox long 50 mg x 30 tabl. 80 opak. 2 Effox long 75 mg x 30 tabl. 60 opak..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.40.00.00-8.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet 6.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Simvastatin 20 mg 200 opak. 2 Simvastatin 40 mg 150 opak..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.40.00.00-8.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 


ZAŁĄCZNIKI

  • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2008-06-09 12:01)
  • FORMULARZ OFERTOWY (2008-06-09 12:01)
  • WZÓR UMOWY LEKI (2008-06-09 12:01)
  • Wzór oswiadczenia z art. 22 ust.1 i art. ust. 1 i 2 (2008-06-09 12:02)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2008-06-09 12:03)
  • WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ (2008-06-11 10:43)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2008-06-18 11:48)
  • ZP-12 (2008-06-18 11:49)
  • ZP-21 (2008-06-18 11:49)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2008-09-05 13:39)