Przetarg nieograniczony na dostawę staplerów chirurgicznych jednorazowego użytku oraz ładunków do staplera wielorazowego użytku dla potrzeb Oddziału Chirurgii Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa staplerów chirurgicznych jednorazowego użytku oraz ładunków do staplera wielorazowego użytku dla potrzeb Oddziału Chirurgii Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 120852 - 2008; data zamieszczenia: 05.06.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

·                  Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa staplerów chirurgicznych jednorazowego użytku oraz ładunków do staplera wielorazowego użytku dla potrzeb Oddziału Chirurgii Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa staplerów chirurgicznych jednorazowego użytku oraz ładunków do staplera wielorazowego użytku, niezbędnych do wykonywania operacji odbytnicy oraz do wykonywania zaspoleń przełykowo -jelitowych, dla potrzeb Oddziału Chirurgii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę transportem wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.STAPLERY CHIRURGICZNE JEDNORAZOWEGO UZYTKU Staplery chirurgiczne , jednorazowego użytku, okrężne, zakrzywione, z łamaną główką , w rozmiarach: Nr 25 - w ilości 10 szt Nr 28 - w ilości 10 szt Nr 31- w ilości 10 szt 2.ŁADUNKI DO STAPLERA WIELORAZOWEGO UŻYTKU w rozmiarach i ilościach: 4,8 mm - 2 opakowania a 6 szt (12 szt) 3,5 mm - 2 opakowania a 6 szt (12 szt) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia (użyczenia) na czas trwania umowy staplera wielorazowego użytku - do oferowanych ładunków.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

·                  Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postepowaniu wadium nie jest wymagane..

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy: -spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy prawo zamówień publicznych, -nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 specyfikacji lub złożenie tych dokumentów w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą); nie spełnienie warunków określonych w pkt. 4.3 SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt.4.1 Wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2,składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, albo kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 3. 5.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 6. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 7. Do postępowania mogą przystąpić wykonawcy występujący wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy. Jeśli oferta Wykonawcy występującego wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne Wykonawcy występujący wspólnie przedłożą Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 8.Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 SIWZ oraz przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt. 4.2.1 - 4.2.6. 4.3 SIWZ: Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.2 SIWZ: 1.Odpowiednie dokumenty (certyfikaty) na podstawie których oferowany sprzęt medyczny może być wykorzystywany (stosowany) przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, wskazane w pkt. 1.2 SIWZ, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2.Materiały informacyjne dot. oferowanego sprzętu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego lub bezpośrednio pobrać ze strony internetowej zamawiającego.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.06.2008 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego, pok. nr 10 - Kancelaria, wejście J, I ptr..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


ZAŁĄCZNIKI

  • SIWZ (2008-06-05 12:56)
  • FORMULARZ OFERTOWY (2008-06-05 12:57)
  • WZÓR UMOWY (2008-06-05 12:57)
  • Wzór oświadczenia z art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2008-06-05 12:57)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2008-06-05 12:58)
  • WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ (2008-06-09 10:39)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2008-06-13 12:59)
  • ZP-12 (2008-06-13 13:00)
  • ZP-21 (2008-06-13 13:00)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU (2008-09-05 13:38)