Przetarg nieograniczony na dostawe artykułów spozywczych różnych, artykułów spożywczych sypkich, przetworów warzywno-owocowych oraz mrożonek warzywno - owocowych i mącznych dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu

Poznań: Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spozywczych różnych, artykułów spożywczych sypkich, przetworów warzywno-owocowych oraz mrożonek warzywno - owocowych i mącznych
Numer ogłoszenia: 117672 - 2008; data zamieszczenia: 03.06.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

·                  Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spozywczych różnych, artykułów spożywczych sypkich, przetworów warzywno-owocowych oraz mrożonek warzywno - owocowych i mącznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa artykułów spożywczych różnych, artykułów spożywczych sypkich, przetworów warzywno-owocowych oraz mrożonek warzywno-owocowych i mącznych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu. Produkty zaoferowane winy być w pierwszym gatunku, kategorii lub klasie jakości,spełniające normy stosowane przy produkcji żywności. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę transportem wykonawcy, na jego koszt i ryzyko.Przedmiot zamówienia podzielony został odpowiednio na pakiety (części).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.87.10.00-4, 15.61.20.00-1, 15.83.10.00-4, 15.61.31.00-9, 15.31.12.00-3, 15.33.19.99-7, 15.33.22.90-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

·                  Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postepowaniu wadium nie jest wymagane.

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy: -spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy prawo zamówień publicznych, -nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy., -posiadają odpowiednie atesty dla żywności i opakowań (do okazania na każde żądanie zamawiającego), - posiadają decyzję Sanepidu dotyczącą zgody na przewóz art. spożywczych (żywności) zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.2 niniejszej SIWZ -posiadają certyfikat systemu HACCP lub potwierdzenie wdrażania systemu HACCP wystawione przez organy uprawnione do urzędowej kontroli żywności (zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.2 niniejszej SIWZ) -dołączą do oferty próbki oferowanych wyrobów (dot. pakietów: III,IV,V, VI,VII - w symbolicznych ilościach), celem oceny jakości towarów ( patrz pkt. 1.5 niniejszej SIWZ ), Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 niniejszej specyfikacji lub złożenie tych dokumentów w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą); nie spełnienie warunków określonych w pkt. 4.3.1 SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 Wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2,składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, albo kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt.3. 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 6. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 7. Do postępowania mogą przystąpić wykonawcy występujący wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy. Jeśli oferta Wykonawcy występującego wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne Wykonawcy występujący wspólnie przedłożą Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 8.Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 oraz przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt. 1 - 6. 9.Decyzję Sanepidu, dotyczącą zgody na przewóz (transport) żywności zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.2 przedmiotowej SIWZ. 10.Certyfikat systemu HACCP lub potwierdzenie wdrażania systemu HACCP wystawione przez organy uprawnione do urzędowej kontroli żywności (zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.2 niniejszej SIWZ) 4.3 SIWZ :Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.2 SIWZ: 1.Oświadczenie wykonawcy, że posiada wymagane prawem , atesty dla oferowanej żywności i opakowań - do okazania na każde żądanie zamawiającego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

·                  1. Cena - 90

·                  2. Jakość oferowanych art.spoż. - 10

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: osobiście w siedzibie zamawiającego( Sekcja Zamówień Publicznych) lub bezpośrednio pobrać ze strony internetowej zamawiającego.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.06.2008 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego, Kancelaria pok. nr 10 , wejście J , I ptr..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet I - Art. spozywcze różne i przyprawy.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Galaretka owocowa paczkowana a 0,100g - 1.800 p. 2.Budyń b/cukru paczkowany(śmietankowy lub waniliowy) a 0,040g - 8.500 p. 3.Kisiel b/cukru paczkowany a 0,040g -5.100 p. 4.Kawa zbożowa paczkowana a 0,500g -.500 p. 5.Herbata granulowana paczkowana a 0,100g- 4.000 p. 6.Kwasek cytrynowy paczkowany a 0,020g - 700 p. 7.Ocet - butelki a 0,500 l. - 400 but. 8.Pieprz naturalny paczkowany a 0,020g - 350 p. 9.Pieprz ziołowy paczkowany a 0,020g - 800 p. 10.Majeranek paczkowany a 0,020g - 1.400 p. 11.Ziele angielskie paczkowane a 0,015g - 200 p. 12.Liść laurowy paczkowany a 0,015g - 300 p. 13.Cosnek granulowany paczkowany a 0,020g- 100 p. 14.Rumianek express paczkowany a 0,040g- 20 p. 15.Mięta express paczkowana a 0,040g- 300 p. 16.Przyprawa do zup w płynie - but. a 1 l. - 750 but. 17.Gałka muszkatołowa paczkowana a 0,020g- 80 p. 18.Musztarda - słoiczki a 0,200g - 700 sł. 19.Kminek paczkowany a 0,020g - 70 p. 20.Sól jodowana - luz - 2.000 kg 21.Cukier waniliowy paczkowany a 0,032g- 620 p. 22.Żelatyna spożywcza paczkowana a 0,040g- 500 p. 23.Goździki paczkowane a 0,015g - 100 p. 24.Cynamon paczkowany a 0,020g- 230 p. 25.Krakersy paczkowane a 0,180g- 1.500 p. 26.Chrzan tarty w słoiczkach a 0,180g - 1.300 sł. 27Imbir paczkowany a 0,020g - 65 p. 28.Papryka ostra mielona,paczkowana a 0,020g- 200 p. 29.Papryka słodka,mielona,paczkowana a 0,020g- 400 p. 30Majonez w słoikach a 0,400g - 50 sł. 31.Pasztet drobiowy luksusowy w opak. a 0,160g- 1.500 szt..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.87.10.00-4, 15.61.20.00-1, 15.83.10.00-4, 15.61.31.00-9, 15.61.40.00-5, 15.85.11.10-2.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2 - Artykuły spozywcze sypkie.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Mąka pszenna wrocławska luz - 3.000 kg. 2. Mąka pszenna wrocławska pakowana a 1 kg- 500 kg. 3. Cukier luz - 3.000 kg. 4. Cukier pakowany a 1 kg - 700 kg. 5. Kasza jęczmienna luz - 600 kg. 6. Kasza jęczmienna pakowana a 1 kg - 200 kg. 7. Ryż długoziarnisty I gat. luz - 1.400 kg. 8. Ryż długoziarnisty I gat. pakowany a 1kg - 300 kg. 9. Płatki kukurydziane pakowane a 1 kg - 250 kg. 10. Kasza manna luz - 500 kg. 11. Kasza manna pakowana a 1 kg - 100 kg. 12. Płatki owsiane pakowane a 0,500 kg - 350 kg. 13. Makaron gruby(muszelki,świderki,kolanka)pak.a 0,500kg- 900 kg. 14. Makaron cienki (nitki) pakowany a 0,500 kg - 600 kg. 15. Mąka ziemniaczana pakowana a 1 kg - 70 kg. 16. Mleko w proszku pakowane a 0,400 kg - 100 kg. 17. Bulion z kury typu Knorr pak. a 2,200 kg - 45 kg. 18. Bulion warzywny typu Knorr pak. a 2,200kg - 45 kg..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.61.33.11-1, 15.85.11.10-2, 15.61.13.10-9.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3 - Przetwory warzywne.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Marchew konserwowa a 0,720 l. - 200 sł. 2. Groszek konserwowy a 0,400 kg.- 800 pusz. 3. Fasolka konserwowa a 0,440 l. - 900 pusz. 4. Ogórek konserwowy a 0,900 l. - 800 sł. 5. Papryka konserwowa a 0,900 l. - 350 sł. 6. Szczaw konserwowy a 0,260 - 200 sł. 7. Koncentrat pomidorowy (typu Kotlin,Pudliszki)30% a 0,900 kg- 600 sł. 8. Koncentrat pomidorowy (typu Kotlin,Pudliszki)30% a 0,200 kg- 300 sł. 9. Kukurydza konserwowa a 0,400 kg- 30 pusz..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.19.99-7.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o           1. Cena - 90

o           2. jakość oferowanych artykułów spożywczych - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 4 - Przetwory owocowe.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Kompot renklodowy a 0,900 l.- 600 sł. 2. Kompot śliwkowy a 0,900 l.- 800 sł. 3. Kompot truskawkowy a 0,900 l. - 600 sł. 4. Kompot wiśniowy a 0,900 l. - 1.000 sł..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.32.00.00-7.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o           1. Cena - 90

o           2. jakość oferowanych art.spoż. - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet 5 -Dżemy.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dżem z czarnej porzeczki a 0,360 kg- 650 sł. 2. Dżem wiśniowy a 0,360 kg - 650 sł. 3. Dżem truskawkowy a 0,360 kg - 650 sł..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.22.90-3.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o           1. Cena - 90

o           2. jakość oferowanych art.spoż. - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet 6 - Syropy i soki owocowe.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Sok wysokosłodzony malinowy (typu Victoria Cymes)w but. a 0,460 l-650 but. 2.Sok wysokosłodzony truskawkowy (typu Victoria Cymes)w but. a 0,460 l.-650 but. 3.Sok wysokosłodzony wiśniowy (typu Victoria Cymes)w but. a 0,460 l.-650 but..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.32.00.00-7.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o           1. Cena - 90

o           2. jakość oferowanych art.spoż. - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet 7 - Soki warzywno - owocowe.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Sok marchwiowy a 0,200 l. - 3.000 szt. 2.Sok jabłkowy a 0,200 l. - 800 szt. 3.Sok pomidorowy a 0,200 l. - 6.000 szt..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.32.00.00-7.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o           1. Cena - 90

o           2. jakość oferowanych art. spoż. - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet 8 - Mrozonki owocowo-warzywne.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Truskawki -mrożone - 250 kg. 2.Czarna porzeczka -mrożona - 150 kg. 3.Szpinak wiosenny -mrożony - 800 kg. 4.Brukselka mrożona 30 kg..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.11.00-8.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet 9- Mrozonki mączne.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Naleśniki z serem -mrożone - 350 kg. 2.Placki ziemniaczane-mrożone - 200 kg. 3.Pierogi z serem-mrożone - 100 kg. 4.Pierogi z mięsem a 0,500kg (typu Elbro )mrożone - 100 kg..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.31.12.00-3.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 


ZAŁĄCZNIKI

  • SIWZ (2008-06-03 10:11)
  • FORMULARZ OFERTOWY (2008-06-03 10:11)
  • WZÓR UMOWY (2008-06-03 10:11)
  • Wzór oswiadczenia z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2008-06-03 10:12)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2008-06-03 10:13)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2008-06-16 13:13)
  • ZP-12 (2008-06-16 13:13)
  • ZP-21 (2008-06-16 13:13)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2008-09-05 13:37)