Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa,podrobów,wędlin, wędlin drobiowych, drobiu oraz smalcu dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu

Poznań: Przetarg nieograniczony na dostawe mięsa,podrobów,wędlin,wędlin drobiowych,drobiu oraz smalcu dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 117446 - 2008; data zamieszczenia: 03.06.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

·                  Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawe mięsa,podrobów,wędlin,wędlin drobiowych,drobiu oraz smalcu dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa mięsa, podrobów , wędlin (kiełbas) , wędlin drobiowych, drobiu oraz smalcu dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu. Produkty zaoferowane winy być w pierwszym gatunku, kategorii lub klasie jakości, spełniające normy stosowane przy produkcji żywności. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę transportem wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. Przedmiot zamówienia podzielony został odpowiednio na pakiety (części).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.00.00-2, 15.11.40.00-0, 15.13.11.20-2, 15.13.11.35-0, 15.11.20.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

·                  Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu wadium nie jest wymagane.

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy: -spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy prawo zamówień publicznych, -nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy., -posiadają odpowiednie atesty dla żywności i opakowań (do okazania na każde żądanie zamawiającego), - dla mięs i przetworów dołączą- handlowy dokument identyfikacyjny zgodnie z pkt. 1.2 niniejszej SIWZ, - dla drobiu dołączą- świadectwo weterynaryjne zgodnie z pkt. 1.2 SIWZ, -posiadają decyzję właściwego organu inspekcji sanitarnej lub weterynaryjnej dotyczącą zgody na przewóz artykułów spożywczych - żywnościowych tj; mięsa, wędlin drobiu itp. zgodnie z pkt. 1.2 SIWZ, - dołączą do oferty próbki oferowanych wyrobów (dot. pakietów: III,IV,V - w symbolicznych ilościach), celem oceny jakości towarów ( patrz pkt. 1.5 SIWZ ), -posiadają certyfikat systemu HACCP lub potwierdzenie wdrażania systemu HACCP wystawione przez organy uprawnione do urzędowej kontroli żywności (zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.2 SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 specyfikacji lub złożenie tych dokumentów w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą); nie spełnienie warunków określonych w pkt. 4.3.1 -4.3.2 SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 SIWZ Wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.1 i 2,składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, albo kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt.3. 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 6. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 7. Do postępowania mogą przystąpić wykonawcy występujący wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy. Jeśli oferta Wykonawcy występującego wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne Wykonawcy występujący wspólnie przedłożą Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 8.Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 oraz przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt. 1 - 6 9.Decyzję Sanepidu, dotyczącą zgody na przewóz (transport) żywności zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.2 SIWZ. 10. Certyfikat systemu HACCP lub potwierdzenie wdrażania systemu HACCP wystawione przez organy uprawnione do urzędowej kontroli żywności (zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.2 niniejszej SIWZ) 4.3 SIWZ : Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.2 SIWZ : -Oświadczenie wykonawcy, że posiada wymagane prawem , atesty dla oferowanej żywności i opakowań - do okazania na każde żądanie zamawiającego. -Dla mięs i przetworów odpowiedni - handlowy dokument identyfikacyjny natomiast dla drobiu odpowiednie - świadectwo weterynaryjne ( zgodnie z pkt. 1.2 niniejszej SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

·                  1. Cena - 80

·                  2. Jakość oferowanych wyrobów (produktów) - 20

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: osobiście w siedzibie zamawiającego - Sekcja Zamówień Publicznych lub bezpośrednio pobierając ze strony internetowej zamawiającego.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.06.2008 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego , Kancelaria, pok nr 10 , wejście J, I ptr..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1 - MIESO.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Schab z kością - 6.000 kg. 2.Karkówka z kością - 1.000 kg. 3.Łopatka wieprzowa z kością - 500 kg. 4.Żeberka wieprzowe (wąskie,długie) - 360 kg. 5.Mięso wieprzowe od szynki bez kości - 2.500 kg. 6.Wołowina bez kości - 1.000 kg. 7.Nogi wieprzowe - 200 kg. 8.Kości wieprzowe - 3.500 kg..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.00.00-2.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2 - PODROBY.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Wątroba wieprzowa - 150 kg. 2.Żołądki wieprzowe (oczyszczone,krojone, gotowane) - 400 kg..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.40.00-0.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3 - Smalec.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Smalec - 620kg..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.40.00-0.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o           1. Cena - 80

o           2. jakość oferowanych wyrobów - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 4 - Wędliny i kiełbasy.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Wędlina ( kiełbasa) Żywiecka - 50 kg. 2.Wędlina ( kiełbasa) Śląska - 300 kg. 3.Wędlina ( kiełbasa) Regionalna - 80 kg. 4.Wędlina (kiełbasa) biała parzona (gruba) - 70 kg. 5.Wędlina (kiełbasa) Podlaska - 260 kg. 6.Wędlina szynkowa - wieprzowa- 1.000 kg. 7.Wędlina mielonka - 20 kg. 8.Szynka wieprzowa Sołacka - 820 kg. 9.Szynka wieprzowa gotowana - 1.000 kg. 10.Szlachecka - 500 kg. 11.Parówki wieprzowe śląskie - 1.000 kg. 12.Serdelki - 1.200 kg. 13.Metka łososiowa - 60 kg. 14.Wątrobianka - 100 kg. 15.Salceson biały - 60 kg. 16.Kaszanka gruba - 250 kg. 17.Boczek wędzony surowy - 160 kg. 18.Pieczeń myśliwska - 55 kg..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.13.11.20-2.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o           1. Cena - 80

o           2. jakość oferowanych wyrobów - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet 5 - Wędliny drobiowe.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Szynka drobiowa - 350kg. 2.Polędwica z indyka - 500 kg. 3.Salceson z indyka - 200 kg..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.13.11.35-0.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o           1. Cena - 80

o           2. Jakość oferowanych wyrobów - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet 6 - Drób.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Kurczaki świeże - 3.500 szt.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.20.00-6.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 


ZAŁĄCZNIKI

  • SIWZ (2008-06-03 09:09)
  • FORMULARZ OFERTOWY (2008-06-03 09:09)
  • WZÓR UMOWY (2008-06-03 09:09)
  • Wzór oswiadczenia z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2008-06-03 09:10)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2008-06-03 09:10)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2008-06-11 14:10)
  • ZP-12 (2008-06-11 14:11)
  • ZP-21 (2008-06-11 14:11)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2008-09-05 13:42)