Przetarg nieograniczony na dostawe mleka,przetworów mlecznych,tłuszczów oraz serów dojrzewających i topionych dla potrzeb szpitala im.J.Strusia w Poznaniu

Poznań: Przetarg nieograniczony na dostawę mleka,przetworów mlecznych, tłuszczów oraz serów dojrzewających i topionych dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 116958 - 2008; data zamieszczenia: 02.06.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

·                  Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę mleka,przetworów mlecznych, tłuszczów oraz serów dojrzewających i topionych dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa mleka, przetworów mlecznych, tłuszczów oraz serów dojrzewających i topionych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.Produkty zaoferowane winy być w pierwszym gatunku, kategorii lub klasie jakości, spełniające normy stosowane przy produkcji żywności. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę transportem wykonawcy, na jego koszt i ryzyko.Przedmiot zamówienia podzielony został odpowiednio na pakiety (części). PAKIET I -MLEKO i PRZETWORY MLECZNE: 1. Mleko 2% tłuszczu - 70.000 l. 2. Maślanka - 500 l. 3. Śmietanka 12% tłuszczu (słodka)- 2.500 l. 4. Śmietana 12% tłuszczu (ukwaszona)- 500 l. 5. Ser grani - 2.200 kg 6. Twaróg półtłusty - kostka - 1.000 kg 7. Twaróg półtłusty mielony - 1.300 kg 8. Jogurt naturalny 4% tłuszczu a 150 g- 24.000 szt PAKIET II -TŁUSZCZE: 1. Masło naturalne extra a 250 g - 3.300 kg 2. Masło roślinne a 500g - 1.600 kg. 3. Olej Kujawski a 0,5 l. lub 1 l. - 350 l. PAKIET III -SERY DOJRZEWAJĄCE i TOPIONE: 1. Ser dojrzewający Gouda (w bloku)- 200 kg. 2. Ser dojrzewający Edamski ( w bloku)- 200 kg. 3. Ser topiony typu Hohland - (krążki a 200g) -230 kg. 4. Ser Fromage (kubki a 100g)- 400 kg

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.51.10.00-3, 15.53.00.00-2, 15.54.21.00-0, 15.54.30.00-6, 15.51.22.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

·                  Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postęowaniu wadium nie jest wymagane.

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy: -spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy prawo zamówień publicznych, -nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy., -posiadają odpowiednie atesty dla żywności i opakowań (do okazania na każde żądanie zamawiającego), - posiadają decyzję Sanepidu dotyczącą zgody na przewóz art. spożywczych (żywności) zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.2 niniejszej SIWZ -posiadają certyfikat systemu HACCP lub potwierdzenie wdrażania systemu HACCP wystawione przez organy uprawnione do urzędowej kontroli żywności (zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.2 niniejszej SIWZ) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 specyfikacji lub złożenie tych dokumentów w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą); nie spełnienie warunków określonych w pkt. 4.3.1 SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 Wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, albo kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 3. 5 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 6 Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 7. Do postępowania mogą przystąpić wykonawcy występujący wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy. Jeśli oferta Wykonawcy występującego wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne Wykonawcy występujący wspólnie przedłożą Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 8. Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt.1 oraz przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt. 1 - 4. 9.Decyzję Sanepidu, dotyczącą zgody na przewóz (transport) żywności zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.2 przedmiotowej SIWZ. 10.Certyfikat systemu HACCP lub potwierdzenie wdrażania systemu HACCP wystawione przez organy uprawnione do urzędowej kontroli żywności (zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1.2 niniejszej SIWZ) PKT. 4.3 SIWZ: Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.2 SIWZ 1.Oświadczenie wykonawcy, że posiada wymagane prawem , atesty dla oferowanej żywności i opakowań - do okazania na każde żądanie zamawiającego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

·                  1. Cena - 80

·                  2. jakość oferowanych wyrobów(produktów) - 20

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego lub bezpośrednio pobrać ze strony internetowej zamawiającego..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2008 godzina 09:00, miejsce: Siedziba zamawiającego, pok. nr 10 Kancelaria, wejście J, I ptr..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet I - Mleko i przetwory mleczne.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Mleko 2% tłuszczu - 70.000 l. 2.Maślanka - 500 l. 3.Śmietanka 12% tłuszczu (słodka)- 2.500 l. 4.Śmietana 12% tłuszczu (ukwaszona)- 500 l. 5.Ser grani - 2.200 kg 6.Twaróg półtłusty - kostka - 1.000 kg 7.Twaróg półtłusty mielony - 1.300 kg 8.Jogurt naturalny 4% tłuszczu a 150 g- 24.000 szt.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.51.10.00-3.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o           1. Cena - 80

o           2. jakość oferowanych produktów(wyrobów) - 20

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2 - Tłuszcze.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Masło naturalne extra a 250 g - 3.300 kg. 2.Masło roślinne a 500g - 1.600 kg. 3.Olej Kujawski a 0,5 l. lub 1 l. - 350 l..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.51.10.00-3.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o           1. Cena - 80

o           2. jakość oferowanych wyrobów /produktów/ - 20

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet III - SERY Dojrzewające i topione.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Ser dojrzewający Gouda (w bloku) - 200 kg. 2.Ser dojrzewający Edamski ( w bloku)- 200 kg. 3.Ser topiony typu Hohland - (krążki a 200g)-230 kg. 4.Ser Fromage (kubki a 100g) -400 kg.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.51.10.00-3.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o           1. Cena - 80

o           2. jakość oferowanych wyrobów/produków - 20


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2008-06-02 14:01)
  • FORMULARZ OFERTOWY (2008-06-02 14:01)
  • WZÓR UMOWY (2008-06-02 14:01)
  • Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2008-06-02 14:02)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2008-06-02 14:03)
  • WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ (2008-06-05 08:13)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2008-06-11 10:42)
  • ZP-12 (2008-06-11 10:42)
  • ZP-21 (2008-06-11 10:42)
  • OGŁOSZENIEW O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2008-09-05 13:42)