Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych na konserwację kardioangiografów Axiom Artis FC, stanowiących wyposażenie Pracowni Badań Serca i Naczyń Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Konserwacja kardioangiografów Axiom Artis FC, stanowiących wyposażenie Pracowni Badań Serca i Naczyń Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 116423 - 2008; data zamieszczenia: 02.06.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja kardioangiografów Axiom Artis FC, stanowiących wyposażenie Pracowni Badań Serca i Naczyń Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje obsługę srwisową dwóch kardioangiografów Axiom Artis wraz ze stacją hemodynamiki Axiom Sensis, tj. wykonywanie wszystkich niezbędnych przeglądów oraz czynności konserwacyjnych, wynikających z warunków eksploatacji aparatów i obowiązujących przepisów oraz zapewniajacych niezawawodność ich pracy i bezpieczeństwo pacjentom.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.12.00-4.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 288000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: wolna ręka

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.05.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)