Przetarg nieograniczony na dostawę wosku kostnego , gazy hemostatycznej i klejów tkankowych do operacji kardiochirurgicznych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

Poznań: Przetarg nieograniczony na dostawę wosku kostnego , gazy hemostatycznej i klejów tkankowych do operacji kardiochirurgicznych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.
Numer ogłoszenia: 104528 - 2008; data zamieszczenia: 19.05.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę wosku kostnego , gazy hemostatycznej i klejów tkankowych do operacji kardiochirurgicznych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa wosku kostnego , gazy hemostatycznej i klejów tkankowych do operacji kardiochirurgicznych i został podzielony na 4 pakiety.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.49.30.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego - Sekcja Zamówień Publicznych, wejście J, pok. nr 5, II ptr..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2008 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego - Kancelaria, wejście J, pok. nr 10, II ptr..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: WOSK KOSTNY.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: GAZA HEMOSTATYCZNA.

 

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: KLEJ DO TĘTNIAKÓW.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: KLEJ PROSZKOWY DO TKANEK.

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2008-05-19 11:36)
  • FORMULARZ OFERTOWY (2008-05-19 11:37)
  • Wzór umowy (2008-05-19 11:37)
  • Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 i art.24 ust.1i 2 (2008-05-19 11:39)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2008-05-19 11:40)
  • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2008-06-06 09:42)
  • ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych do postępowania (2008-06-06 09:43)
  • ZP-21 Streszczenie oceny i porównania ofert (2008-06-06 09:43)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2008-07-08 12:41)