Postępowanie w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej - zamówienie uzupełniające do umowy nr 90/2007

Poznań: Świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu ( zamówienie uzupełniającedo 50%- do umowy nr 90/2007)
Numer ogłoszenia: 100521 - 2008; data zamieszczenia: 14.05.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu ( zamówienie uzupełniającedo 50%- do umowy nr 90/2007).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie uzupełniające obejmować będzie świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej ze wszystkich Oddziałów Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu w tym także z Oddziału Chorób Zakaźnych do 30.11.2008r.Łączna wartość zamówienia uzupełniającego nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego określonego umową nr 90/2007.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 93.11.20.00-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 2,7 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: wolna ręka

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Zakład Pralniczy Tęcza, ul.Długa 20, 62-031 Luboń, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

·                  Cena wybranej oferty: 2,70,- za pranie 1 kg biel.szpit.

·                  Oferta z najniższą ceną: - / oferta z najwyższą ceną: -

·                  Waluta: PLN.