Postępowanie w trybie z wolnej ręki na dostawę leków z lekospisu szpitalnego dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu - zamówienie uzupełniajace do umów; 25/07, 26/07,29/07, 33/07,34/07,37/07

Poznań: Dostawa leków z lekospisu szpitalnego dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 94280 - 2008; data zamieszczenia: 07.05.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków z lekospisu szpitalnego dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa leków z lekospisu szpitalnego ( zamówienie uzupełniające-20% zam.podstawowego), na podst. art. 67 ust.1 pkt. 7 ust.Pzp)

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.40.00.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 32774327 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: wolna ręka

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zamówienie uzupełniające ( 25/A/2007-2008).

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.02.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  PGF URTICA Sp. zo.o., ul.Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

·                  Cena wybranej oferty: 95.123,45,- z VAT

·                  Oferta z najniższą ceną: - / oferta z najwyższą ceną: -

·                  Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zamówienie uzupełniające (29/A/2008-2007).

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.02.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  SANOFI - AVENTIS Sp. zo.o., ul.Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

·                  Cena wybranej oferty: 48.539,02,-

·                  Oferta z najniższą ceną: - / oferta z najwyższą ceną: -

·                  Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zamówienie uzupełniające (33/A/2007-2008).

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.02.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  GSK Services Sp z o.o. i GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., ul.Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

·                  Cena wybranej oferty: 23.655,59,-

·                  Oferta z najniższą ceną: - / oferta z najwyższą ceną: -

·                  Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Zamówienie uzupełniające (34/A/2007-2008).

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.02.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Przeds.Farmaceutyczno-Chemiczne PROFARM Sp. zo.o., ul. Opaczewska 19, 02-372 Warszawa, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

·                  Cena wybranej oferty: 29.308,40,- z VAT

·                  Oferta z najniższą ceną: - / oferta z najwyższą ceną: -

·                  Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Zamówienie uzupełniające ( 37/A/2007-2008).

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.02.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  PRETIUM FARM Sp. zo.o., ul.Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

·                  Cena wybranej oferty: 52.216,00,- z VAT

·                  Oferta z najniższą ceną: - / oferta z najwyższą ceną: -

·                  Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Zamówienie uzupełniające ( 26/A/2007-2008).

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.02.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A., ul.Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

·                  Cena wybranej oferty: 78.900,81,- z VAT

·                  Oferta z najniższą ceną: - / oferta z najwyższą ceną: -

·                  Waluta: PLN.