Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu anestezjologicznego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa sprzętu anestezjologicznego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 93232 - 2008; data zamieszczenia: 06.05.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu anestezjologicznego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu anestezjologicznego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i został podzielony na 16 pakietów.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 16.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego - Sekcja Zamówień Publicznych, wejście J, pok. nr 5, II ptr..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2008 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego - Kancelaria, wejście J, pok. nr 10, II ptr..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Systemy do podawania tlenu.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Sprzęt do utrzymania drożności dróg oddechowych.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Toaleta dróg oddechowych.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Przedłużenia do rurek tracheotomijnych.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zgłębniki żołądkowe.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zestawy do wlewów dożylnych i akcesoria.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Sprzęt urologiczny.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zestaw resuscytacyjny dla dorosłych.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zestawy do nakłucia opłucnej.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Pułapka wodna.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Urządzenie do ćwiczeń oddechowych.

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Obwody oddechowe.

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Port naczyniowy.

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Igły do portów naczyniowych.

 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Zestaw do ssania opłucnowego, jałowy z komorą zbiorczą wymienną.

 

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Zestaw do żywienia dojelitowego.

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2008-05-06 13:06)
 • FORMULARZ OFERTOWY (2008-05-06 13:06)
 • Wzór umowy (2008-05-06 13:07)
 • Wzór oświadczenia z art.22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2008-05-06 13:07)
 • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2008-05-06 13:16)
 • Wyjaśnienia nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2008-05-10 10:02)
 • Wyjaśnienia nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2008-05-12 11:30)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2008-05-30 13:58)
 • ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych do postępowania (2008-05-30 13:59)
 • ZP-21Streszczenie oceny i porównania ofert (2008-05-30 13:59)
 • Sprostowanie do ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty (2008-06-03 07:17)
 • Załącznik do sprostowania do ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty (2008-06-03 07:19)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2008-06-27 10:38)