Postępowanie w trybie z wolnej ręki na dostawę zastawek serca dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu - zamówienie uzupełniające do umów: nr 50/2007 i 51/2007

Poznań: DOSTAWA ZASTAWK SERCA dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu - zamówienie uzupełniające do umów: nr 50/2007 i 51/2007
Numer ogłoszenia: 84003 - 2008; data zamieszczenia: 23.04.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ZASTAWK SERCA dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu - zamówienie uzupełniające do umów: nr 50/2007 i 51/2007.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. zastawki biologiczne mitralne stentowe : a/ nr 25A, nr 27A, nr 29A w cenie 2.889,00 zł. (z VAT) za 1 szt. 2. zastawki biologiczne aortalne stentowe nr 18/19A, nr 20/21A, nr 22/23A,nr 24/25A w cenie 2.889,00 zł. (z VAT) za 1 szt. 3. pierścienie do plastyk zastawek mitralnych zamknięte nr 25M, nr 27M, nr 29M w cenie 1.155,60,00 zł. (z VAT) za 1 szt. 4. pierścienie do plastyk zastawki trójdzielnych półotwarte a/ nr 27M, nr 29M, nr 31M w cenie 1.155,60,00 zł. (z VAT) za 1 szt. 5. zastawki mechaniczne mitralne: nr 25M, nr 27M, nr 29M, nr 31M, nr 33M w cenie 2.760,60 zł. (z VAT) za 1 szt. 6. zastawki mechaniczne aortalne dwupłatkowe nr 17A, nr 19A, nr 21A,nr 23A, nr 25A, nr 27A w cenie 2.760,60 zł. (z VAT) za 1 szt. 7. protezy aorty wstępującej z zastawką aortalną (Konduity) nr 25A, nr 27A, nr 29A, nr 31A w cenie 6.099,00 zł. (z VAT) za 1 szt. .

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 110040 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: wolna ręka

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: zastawki biologiczne i pierścienie do plastyk zastawek.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.04.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: zastawki mechaniczne i protezy aorty wstępującej z zastawką aortalną.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.04.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)