Postępowanie w trybie z wolnej reki na dostawę sprzętu do koronarografiiI, OZW - leczenie przypomocy angioplastyki, restenozy naczyń wieńcowych, koronaroplastyki planowej: balonowej i z uzyciem stentów dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu - zamówienie uzupełniające do umowy 109/2007

Poznań: DOSTAWA SPRZĘTU DO KORONAROGRAFII, OZW - LECZENIE PRZY POMOCY ANGIOPLASTYKI, RESTENOZY NACZYŃ WIEŃCOWYCH, KORONAROPLASTYKI PLANOWEJ: BALONOWEJ I Z UŻYCIEM STENTÓW dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu - zamówienie uzupełniając
Numer ogłoszenia: 83908 - 2008; data zamieszczenia: 23.04.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA SPRZĘTU DO KORONAROGRAFII, OZW - LECZENIE PRZY POMOCY ANGIOPLASTYKI, RESTENOZY NACZYŃ WIEŃCOWYCH, KORONAROPLASTYKI PLANOWEJ: BALONOWEJ I Z UŻYCIEM STENTÓW dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu - zamówienie uzupełniające do umowy nr 107/2007.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1/ introducery krótkie w cenie 46,01,- zł. (z VAT) za 1 szt. 2/ introducery długie w cenie 46,01 zł. (z VAT) za 1 szt. 3/ prowadniki diagnostyczne w cenie 23,54 (z VAT) za 1 szt. 4/ prowadniki diagnostyczne nitynolowe w cenie 23,54 zł. (z VAT) za 1 szt. 5/ cewnik balonowy wysokociśnieniowy do restenozy z systemem zabezpieczającym przed przemieszczaniem się balonu w czasie inflacji w cenie 1.310,- zł. (z VAT) za 1 szt. 6/ cewnik balonowy wysokociśnieniowy do bardzo twarych zmian o RBP min. 25 atm. w cenie 823,90 zł. (z VAT) za 1 szt.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 71034,39 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: wolna ręka

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA:

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.04.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)