Przetarg nieograniczony na dostawę leku Interferon Alfa pegylowany z Rybawiryną w zastawach dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto II

Poznań: Dostawa leku Interferon Alfa pegylowany z Rybawiryną w zestawach dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto II
Numer ogłoszenia: 81834 - 2008; data zamieszczenia: 21.04.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leku Interferon Alfa pegylowany z Rybawiryną w zestawach dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa leku Interferon Alfa pegylowany z Rybawiryną w zestawach na miesięczną kurację jednego pacjenta. Zamówienie podzielone zostało na pakiety (części) - odrębny pakiet stanowi każda zamawiana dawka leku.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.40.00.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.07.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekcja Zamówień Publicznych - siedziba zamawiajacego (wejście J, I ptr. pok. 5).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2008 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria zamawaijącego (w jego siedzibie, wejście J, I ptr. pok. 10).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET I.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET II.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET III.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET IV.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET IV.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PAKIET VI.ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2008-04-22 07:31)
  • Formularz oferty cenowej (2008-04-22 07:32)
  • Wzór umowy (2008-04-22 07:32)
  • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2008-04-22 07:33)
  • Ogłoszenie o wyborze ofert w pakietach (2008-04-28 14:10)
  • ZP-12 (2008-04-28 14:10)
  • ZP-21 (2008-04-28 14:14)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2008-06-04 10:11)