Konkurs ofert na usługi w zakresie transportu sanitarnego (procedura powtórzona)

                                                                          Ogłoszenie

o konkursie ofert na usługi w zakresie transportu sanitarnego

dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto

 

            Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto , ul Szkolna 8/12 (nr kodu 61-833) zaprasza do udziału w konkursie ofert na usługi w zakresie transportu sanitarnego.

            Konkurs ogłoszony został na podstawie art. 35 a w związku z art. 70 d ust. 2 ustawy           z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 91 poz. 408 z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13.07.1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne      (Dz.U.Nr 93  poz. 592).

                Przedmiotem konkursu są usługi w zakresie transportu sanitarnego dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia, w Poznaniu, wykonywane przy pomocy specjalistycznych środków transportu,  obejmujące zapewnienie następujących pojazdów:

 

       -    sanitarka przystosowana do przewożenia chorych w pozycji leżącej,

            do dyspozycji Izby Przyjęć od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

 

Umowa z wybranym oferentem zawarta zostanie na okres od 1 maja 2008 r.               do 3 kwietnia 2009 roku.

Oferty mogą składać wyłącznie podmioty spełniające warunki określone w Dziale V powołanej wyżej ustawy o ZOZ.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia oraz warunków konkursu i warunków przyszłej umowy, a także formularz ofertowy otrzymać można od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie udzielającego zamówienie – Sekcja Zamówień Publicznych (wejście J, I ptr. pok. 5) w godzinach od 8.30 – 14.30. Dokumenty te zostaną również zamieszczone na stronie internetowej ZOZ Poznań – Stare Miasto: www.szpital-strusia.poznan.pl – link zamówienia publiczne (nazwa postępowania: Konkurs ofert na usługi w zakresie transportu sanitarnego II). Kolejne dokumenty dot. konkursu ofert zamieszczane będą jako załączniki do niniejszego ogłoszenia – mogą być  pobierane bezpośrednio ze strony internetowej

            Oferty należy składać wyłącznie na formularzu załączonym do materiałów konkursowych.

Oferty należy składać w siedzibie ZOZ Poznań – Stare Miasto (kancelaria              - pok. 10, wejście J,  I ptr. ) do dnia 16 kwietnia 2008r. do godz. 9.00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 kwietnia 2008r.  o godz. 11.00 w pok. nr 5 – Sekcja Zamówień Publicznych. Konkurs zostanie rozstrzygnięty nie później niż w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.

 

 

1               Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

 

1               Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

1               Oferenci mają prawo do składnia skarg i protestów dotyczących przebiegu konkursu ofert.

 

1               Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, bądź przedłużenia terminów podanych w niniejszym ogłoszeniu.

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Materiały konkursowe (2008-04-01 07:57)
  • Formularz ofertowy (2008-04-01 07:58)
  • Załącznik do oferty (2008-04-01 07:59)
  • Wzór umowy (2008-04-01 07:59)
  • Ogłoszenie o wyborze oferty w konkursie (2008-04-17 13:52)