Przetarg nieograniczony poniżej 206.00 euro na dostawę artykułów biurowych dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu

Urząd Zamówień Publicznych

Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:

http://www.portal.uzp.gov.pl

FORMULARZ ZP-400

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 57970-2008

Zamieszczenie obowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto Adres pocztowy:

ul. Szkolna 8/12            Miejscowość:                     Kod pocztowy:                   Województwo:

Poznań                            61-833                                 wielkopolskie

        Telefon:                           Fax:

               061 858-56-23

Adres strony internetowej zamawiającego:

                                                                     www.szpital-strusia.poznan.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) OPIS

11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu

11.1.2) Rodzaj zamówienia

i9i Dostawy

11.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Dostawa artykułów biurowych

II. l .4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny Główny przedmiot    21.12.56.92-2

Dodatkowe                      przedmioty 21.12.54.00-9 21.21.11.20-2 21.23.23.00-1 22.81.50.00-6 22.85.10.00-0

11.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

• Nie

11.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

11.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Okres w miesiącach: 12

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

111.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium

w tym postępowaniu wadium nie jest wymagane

111.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy: -spełniają warunki określone w art. 22 ust. l powołanej ustawy prawo zamówień publicznych, -nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. l i 2 tejże ustawy. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 niniejszej specyfikacji lub złożenie tych dokumentów w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą).

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt.4. l Wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: l Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lubzgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływemterminu składania ofert. 2 Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwegooddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzająceodpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotnei społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. l i 2, składa dokument

lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające

odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c/ nie orzeczono wobec niego

zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert. 4 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym administracyjnym albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, albo kraju , w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt.3. 5

Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. l Prawa zamówień publicznych. 6 Oświadczenie,

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. l i 2 Prawa zamówień

publicznych. 7 Do postępowania mogą przystąpić wykonawcy występujący wspólnie. W takim przypadku

Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo

do reprezentowania i zawarcia umowy. Jeśli oferta Wykonawcy występującego wspólnie zostanie wybrana, przed

zawarciem umowy o zamówienie publiczne Wykonawcy występujący wspólnie przedłożą Zamawiającemu

umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 8 Wykaz podmiotów

występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów

występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 oraz przedłożyć

dokumenty o których mowa w pkt. l - 6.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

IV. 1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert    Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna  Nie

 IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia :

www.szpital-strusia.poznan.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod

adresem:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul.Szkolna 8/12, 61-833 Poznań

 

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: -

 

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: -

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Data: 31/03/2008 Godzina: 09:00

Miejsce:

siedziba zamawiającego - Kancelaria pok. nr 10, wejście J II ptr

IV.3.5) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2008-03-20 15:11)
  • FORMULARZ OFERTOWY (2008-03-20 15:11)
  • WZÓR UMOWY (2008-03-20 15:11)
  • Wzór oswiadczenia z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2008-03-20 15:12)
  • wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2008-03-20 15:13)
  • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2008-04-01 11:37)
  • ZP-12 (2008-04-01 11:37)
  • ZP-21 (2008-04-01 11:37)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2008-04-23 19:30)