Przetarg nieograniczony na dostawę drobnego sprzętu dla zabezpieczenia procedur: kardiologii inwazyjnej (koronarografia i PTCA dla chorych stabilnych i OZW) w Pracowni Badań Serca i Naczyń Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

18/03/2008    S54    Wspólnoty Europejskie – Zamówienia na dostawy – Procedura otwarta

PL-Poznań: Urządzenia medyczne

2008/S 54-073291

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, Do wiadomości Elżbieta Prządka, PL-61-833 Poznań. Tel.  (48-61) 858 56 23. E-mail zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl. Faks  (48-61) 858 56 23.

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital-strusia.poznan.pl.

Adres profilu nabywcy: www.szpital-strusia.poznan.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:

Podmiot prawa publicznego.
Zdrowie.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa drobnego sprzętu dla zabezpieczenia procedur: kardiologii inwazyjnej (koronarografia i PTCA dla chorych stabilnych i ozw) w Pracowni Badań Serca i Naczyń Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:

Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce realizacji dostawy: Siedziba zamawiającego.

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego.

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):

Zamówienie obejmuje dostawę drobnego sprzętu dla zabezpieczenia procedur: kardiologii inwazyjnej (koronarografia i PTCA dla chorych stabilnych i OZW) i został podzielony na 25 pakietów.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

33100000.

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):

Nie.

II.1.8) Podział na części:

Tak.
Oferty należy składać w odniesieniu do: jednej lub więcej części.

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:

Nie.

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Zamówienie podzielone jest na 54 pakiety i obejmuje: 1/Zestaw do PTCA, 2/Zestaw do bezpośredniej implantacji stentów; 3/Zestaw do PTCA zmian w tętnicach krętych, trudnodostępnych; 4/Zestaw do PTCA u chorych z cukrzycą; 5/Stenty montowane na balonie do zmian proksymalnych; 6/Stenty ze stopów kobaltowych montowanych na balonie do zmian trudnodostępnych; 7/Prowadniki do PTCA zmian trudnych z uwzględnieniem rekanalizacji przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych; 8/Cewniki prowadzące do PTCA; 9/Cewniki diagnostyczne do koronarografii; 10/Zestaw jednorazowego wyposażenia do strzykawki automatycznej ACIST CMS 2000; 11/Cewniki balonowe do PTCA; 12/Rampa dwudrożna z adapterem; 13/Zestaw sprzętu jednorazowego wraz z obłożeniem do zabiegów OZW; 14/Y-connector; 15/Zestaw sprzętu jednorazowego do PTCA; 16/Zestaw introducerów i prowadników diagnostycznych; 17/Igła angiograficzna; 18/Zestaw do zamykania tętnic; 19/Zestaw do PTCA by-passu; 20/Koszulki wprowadzające – zestawy trans-radialne; 21/Zestaw do PTCA restenozy i reokluzji w stencie; 22/Stentgrafty wieńcowe; 23/Stenty pokrywane przyspieszające proces endotelizacji; 24/Stenty kobaltowe nadające się do zabiegów w rozgałęzieniach; 25/Stenty dedykowane tylko do zabiegów w rozgałęzieniach.

II.2.2) Opcje:

Nie.

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:

Okres w miesiącach: 10 (od udzielenia zmówienia):

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 1 NAZWA: Zestaw do PTCA w zabiegach planowych dla 700 zabiegów.

1) KRÓTKI OPIS:

A. Cewniki prowadzące do PTCA - 700 szt. B. Cewniki balonowe do PTCA - 600 szt. C. stenty stalowe montowane na balonie - 600 szt. D. stenty pokryte substancją antymitotyczną - 100 szt. E. cewniki balonowe do predylatacji - 100 szt. F. cewniki balonowe wysokociśnieniowe do doprężeń - 100 szt.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Podany w pkt. 1.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 10 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 2 NAZWA: Zestawy do bezpośredniej implantacji stentów dla 600 zabiegów.

1) KRÓTKI OPIS:

A. Prowadniki do PTCA - 600 szt. B. Stenty ze stopów kobaltowych montowanych na balonie - 500 szt. D. Stenty ze stopów kobaltowych pokryte substancją antymitotyczną – 100 szt.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

podany w pkt. 1.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 10 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 3 NAZWA: Zestaw do PTCA zmian w tętnicach krętych, trudnodostępnych dla 450 zabiegów.

1) KRÓTKI OPIS:

A. Stenty ze stopów kobaltowych montowanych na balonie - 380 szt. B. Stenty ze stopów kobaltowych pokrytych substancją antymitotyczną - 70 szt. C. Cewniki balonowe o niskim profilu - 450 szt. D. Cewniki prowadzące do super selektywnej intubacji- 450 szt. E. Prowadniki do PTCA - 450 szt.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

podany w pkt. 1.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 10 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 4 NAZWA: Zestawy do PTCA u chorych z cukrzycą dla 80 zabiegów.

1) KRÓTKI OPIS:

A. Cewniki balonowe do predylatacji - 80 szt. B. Cewniki balonowe wysokociśnieniowe - 80 szt. C. Stenty stalowe pokryte rapamycyną - 80 szt.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

podany w pkt. 1.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 10 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 5 NAZWA: Stenty montowane na balonie do zmian proksymalnych

1) KRÓTKI OPIS:

Stenty montowane na balonie.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

200 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 10 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 6 NAZWA: Stenty ze stopów kobaltowych montowanych na balonie do zmian trudnodostępnych, obwodowych.

1) KRÓTKI OPIS:

Stenty ze stopów kobaltowych montowanych na balonie do zmian trudnodostępnych, obwodowych.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

400 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 10 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 7 NAZWA: Prowadniki do PTCA zmian trudnych z uwzględnieniem rekanalizacji przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych.

1) KRÓTKI OPIS:

Prowadniki do PTCA zmian trudnych z uwzględnieniem rekanalizacji przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

1700 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 10 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 8 NAZWA: Cewniki prowadzące do PTCA.

1) KRÓTKI OPIS:

Cewniki prowadzące do PTCA.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

1600 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 10 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 9 NAZWA: Cewniki diagnostyczne do koronarografii.

1) KRÓTKI OPIS:

Cewniki diagnostyczne do koronarografii.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

7000 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 10 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 10 NAZWA: Zestaw jednorazowego wyposażenia do strzykawki.

1) KRÓTKI OPIS:

Zestaw jednorazowego wyposażenia do strzykawki automatycznej Acist CMS 2000 - 1. system strzykawek do Acist CMS 2000: 2. system drenów do Acist CMS 2000 3. sterowanie systemem zestaw do Acist CMS 2000 4. rampa dwudrożna z adapterem 5. dren 150cm.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

400 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 10 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 11 NAZWA: Cewniki balonowe.

1) KRÓTKI OPIS:

Cewniki balonowe.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

300 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 12 NAZWA: Rampa dwudrożna z adapterem.

1) KRÓTKI OPIS:

Rampa dwudrożna z adapterem.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

2000 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 10 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 13 NAZWA: Zestaw sprzętu jedorazowego i obłożeń do zabiegów OZW dla 500 zabiegów.

1) KRÓTKI OPIS:

Zestaw sprzętu jedorazowego i obłożeń do zabiegów OZW dla 500 zabiegów.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

500 zestawów.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 10 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 14 NAZWA: Y-Conectory.

1) KRÓTKI OPIS:

Y-Conectory.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

2000 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 10 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 15 NAZWA: Zestaw sprzętu jednorazowego do PTCA.

1) KRÓTKI OPIS:

A. Rotator - 1200 szt. B. KRanik Wyskociśnieniowy - 1200 szt. C. STrzykawka Ciśnieniowa - 1200 szt.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

podany w pkt. 1.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 10 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 16 NAZWA: Zestawy introducerów i prowadników diagnostycznych.

1) KRÓTKI OPIS:

A Introducery krótkie - 3400 szt. B. Introducery długie - 600 szt. C. Prowadniki diagnostyczne - 3400 szt. D. Prowadniki diagnostyczne nitynolowe - 600 szt.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

podano w pkt. 1.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 10 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 17 NAZWA: Igła angiograficzna.

1) KRÓTKI OPIS:

Igła angiograficzna.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

4000 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 10 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 18 NAZWA: Zestaw do zamykania tętnic.

1) KRÓTKI OPIS:

Zestaw do zamykania tętnic.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

100 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 10 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 19 NAZWA: Zestaw do PTCA BY-PASSU.

1) KRÓTKI OPIS:

Zestaw do PTCA BY-PASSU.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

A. Stenty stalowe montowane na balonie - 50 szt. B. Cewniki balonowe do PTCA - 50 szt. C. protekcja naczyniowa - 50 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 10 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 20 NAZWA: Koszulki wprowadzające – Zestawy Trans Radialne.

1) KRÓTKI OPIS:

Koszulki wprowadzające – Zestawy Trans Radialne.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

500 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 10 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 21 NAZWA: Zestaw do PTCA restenozy i reokluzji w stencie.

1) KRÓTKI OPIS:

A. cewnik balonowy wysokociśnieniowy do restenozy z systemem zabezpieczającym przed przemieszczaniem się balonu w czasie inflacji - 70 szt. b. cewnik balonowy wysokociśnieniowy do CTO - 70 szt. C. stenty do leczenia restenozy pokryte substancją antymitotyczną -70 szt.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

podano w poz. 1.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 10 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 22 NAZWA: Stentgrafty wieńcowe.

1) KRÓTKI OPIS:

Stentgrafty wieńcowe.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

10 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 10 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 23 NAZWA: Stenty pokrywane przyspieszające proces endotelizacji.

1) KRÓTKI OPIS:

Stenty pokrywane przyspieszające proces endotelizacji.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

30 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 10 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 24 NAZWA: Stenty kobaltowe nadające się do zabiegów w rozgałęzieniach.

1) KRÓTKI OPIS:

Stenty kobaltowe nadające się do zabiegów w rozgałęzieniach - 50 szt.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

50 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 10 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 25 NAZWA: Stenty dedykowane tylko do zabiegów w rozgałęzieniach.

1) KRÓTKI OPIS:

Stenty dedykowane tylko do zabiegów w rozgałęzieniach.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

50 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 10 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Warunkiem udziału w postepowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 33 825,- zł. Wadium wnoszone jest tylko na pakiety, w których wykonawca przystąpi do postępowania.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Finasnownie ze środków własnych zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Podmioty występujące wspólnie.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:

Tak.
Wykonawcy przystępujący do postępowania winni złożyć: 1/ odpowiednie dokumenty (certyfikaty) dopuszczające wprowadzenie do obrotu medycznego i używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oferowanego sprzętu, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 20.4.2004r. o wyrobach medycznych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy), tj. certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne – zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego 2/materiały informacyjne dot. oferowanego sprzętu. 3/Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.W przypadku oferty podmiotów występujących wspólnie - warunek posiadania odpowiedniego doświadczenia winien spełniać przynajmniej jeden z podmiotów.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy: - spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, - nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy, oraz przedłożą następujące dokumenty: 1/Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2/ Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3/Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4/ Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5/ Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 6/ Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 7/Dowód wniesienia wadium.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawcy przystępujący do postępowania winni złożyć następujące dokumenty: 1. Sprawozdanie finansowe w części t.j. bilans oraz rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu w części dot. bilansu oraz rachunku zysków i strat; w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności. Wymienione dokumenty należy złożyć za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. 2/ Informację z banku lub spółdzielczej kasy szczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3/ Polisę lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

III.2.3) Zdolność techniczna:

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:

Nie.

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury:

Otwarta.

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej:
1. cena pakiet i-X, XI, XII, XIV-XXV. Waga: 80.
2. ocena parametrów technicznych. Waga: 20.
3. cena pakiet X, XIII. Waga: 100.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:

Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

ZP/2587/2008.

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2007/S 137-169129 z dnia 19.7.2007.

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 13.4.2008 - 14:30.
Dokumenty odpłatne:
Podać cenę: 30,00 PLN.

Warunki i sposób płatności: Przelewem na konto zamawiającego, na podstawie faktury wystawionej przez zamawiającego i przesłanej wykonawcy wraz z SIWZ. Dokumenty można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej zamawiającego www.szpital-strusia.poznan.pl.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

14.4.2008 - 09:00.

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Data: 29.4.2008 - 12:00.
Miejsce: Siedziba zamawiającego.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:

Nie.

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:

Nie.

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa.

VI.4.2) Składanie odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do jego rozstrzygnięcia, jednocześnie przekazując kopię odwołania do zamawiającego.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

14.3.2008.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę drobnego sprzętu dla zabezpieczenia procedur: kardiologii inwazyjnej (koronarografia i PTCA dla chorych stabilnych i OZW) w Pracowni Badań Serca i Naczyń Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich drogą elektroniczną w dniu 14.03.2008 r.

 

 

Do powyższego ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich drogą elektroniczną sprostowanie w dniu 18.03.2008 r. do pkt. IV.3.8) Warunki otwarcia ofert.

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2008-03-20 12:33)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 1 (2008-03-20 12:33)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 2 (2008-03-20 12:34)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 3 (2008-03-20 12:34)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 4 (2008-03-20 12:35)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 5 (2008-03-20 12:37)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 6 (2008-03-20 12:37)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 7 (2008-03-20 12:38)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 8 (2008-03-20 12:38)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 9 (2008-03-20 12:39)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 10 (2008-03-20 12:39)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 11 (2008-03-20 12:40)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 12 (2008-03-20 12:40)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 13 (2008-03-20 12:41)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 14 (2008-03-20 12:41)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 15 (2008-03-20 12:42)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 16 (2008-03-20 12:42)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 17 (2008-03-20 12:43)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 18 (2008-03-20 12:44)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 19 (2008-03-20 12:46)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 20 (2008-03-20 12:46)
 • zał angio koro OZW-21-08 zest.PTCA resten. i reokluzji (2008-03-20 12:46)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 22 (2008-03-20 12:48)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 23 (2008-03-20 12:49)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 24 (2008-03-20 12:49)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 25 (2008-03-20 12:50)
 • WZÓR UMOWY (2008-03-20 12:51)
 • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2008-03-20 12:52)
 • Wyjaśnienia nr 1 (2008-04-02 13:22)
 • Wyjaśnienie nr 2 (2008-04-04 12:42)
 • Wyjaśnienie nr 3 (2008-04-09 11:41)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2008-04-30 12:30)
 • ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych do postępowania (2008-04-30 12:31)
 • ZP-21 Streszczenie oceny i porównania ofert (2008-04-30 12:31)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2008-06-17 10:06)