Przetarg nieograniczony poniżej 206.000 euro na dostawę pieczywa, pieczywa cukierniczego oraz pyz drożdżowych dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa pieczywa , pieczywa cukierniczego i pyz drożdżowych dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 55540 - 2008; data zamieszczenia: 18.03.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pieczywa , pieczywa cukierniczego i pyz drożdżowych dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET I - PIECZYWO 1.Chleb pszenno-żytni krojony a 600 g - 18.000 szt 2.Chleb razowy , krojony a 500 g - 700 szt. 3.Kawiorek pszenny, krojony a 300 g - 40.000 szt. 4.Bułki pszenne a 50 g - 25.000 szt. 5.Sucharki - 150 kg 6.Bułka tarta - 180 kg 7.Zakwas - 50 kg PAKIET II - PIECZYWO CUKIERNICZE 1.Drożdżówki - 400 szt 2.Placek drożdżowy - 30 kg 3.Piernik a 100 g - 10 kg 4.Babka poznańska - 20 kg 5.Biszkopty a 100 g - 30 kg 6.Pączki - 120 szt PAKIET III - PYZY DROŻDŻOWE 1.Pyzy drożdżowe ( 1 opak.=9 szt. pyz = 600 g) - 900 opak.(paczek)

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9, 15.85.11.10-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61 - 833 Poznań.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.03.2008 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego; Kancelaria, pok. nr.10, wejście J, II ptr..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet I.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet II.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET III.

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2008-03-19 07:50)
  • FORMULARZ OFERTOWY (2008-03-19 07:51)
  • WZÓR UMOWY (2008-03-19 07:51)
  • Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 i art.24 ust. 1 i 2 (2008-03-19 07:51)
  • Wzór zastrzezenia informacji zawartych w ofercie (2008-03-19 07:52)
  • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2008-03-27 13:29)
  • ZP-12 (2008-03-27 13:29)
  • ZP-21 (2008-03-27 13:29)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2008-04-15 10:47)