Przetarg nieograniczony na dostawę materiasłów opatrunkowych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

 

Poznań: Dostawa materiałów opatrunkowych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 48890 - 2008; data zamieszczenia: 10.03.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

·                  Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów opatrunkowych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje różnego rodzaju materiały opatrunkowe stosowane na oddziałach szpitala im. J. Strusia w Poznaniu. Przedmiot zamówienia podzielony został na 36 pakietów (części)

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 36.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.03.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

·                  Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium.

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy: - spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy prawo zamówień publicznych, - nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy, - posiadają koncersję, zezwolenie lub inny dokument potwierdzający uprawnienia wykonawcy do hurtowego obrotu materiałami opatrunkowymi. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 SIWZ lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą).

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. - Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań - Sekcja Zamówień Publicznych (wejści J, I ptr. pok. 5).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2008 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria zamawiającego w jego siedzibie - wejście J, I ptr. pok. 10.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET I - OPATRUNKI ZWYKŁE NIEJAŁOWE.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Lignina w arkuszach, celulozowa 100%, bielona 40 cm x 60 - w ilości 6000kg 2. Opaski elastyczne 12 cm x 5 m z zapinką wielokrotnego użytku, do sterylizacji, przeznaczone do mocowania opatrunków uciskowych, pakowane pojedynczo - w ilości 1 200 szt. 3.Opaski elastyczne tkane z domieszką bawełny, 15 cm x 5 m z zapinką wielokrotnego użytku, do sterylizacji, przeznaczone do mocowania opatrunków uciskowych, pakowane pojedynczo - w ilości 11 000 szt. 4. Opaski dziane 15 cm x 4 m, uniwersalne, do sterylizacji, wiskozowe, o zakończonych brzegach - w ilości 30 000 szt. 5. Wata opatrunkowa a 500,0 g do sterylizacji - w ilości 200 szt. 6. Wata opatrunkowa a 100,0 g do sterylizacji - w ilości 100 szt..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET II - GAZA W SKŁADKACH*.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Gaza bawełniana, niejałowa, w składkach o rozm. 100 m x 120 cm - w ilości 10 000 m.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET III- OPASKI GIPSOWE.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Opaski gipsowe 12 cm x 3 m x 2 szt. typu np. SAFIX - w ilości 400 opak. 2.Opaski gipsowe 14 cm x 3 m x 2 szt. typu np. SAFIX- w ilości 300 opak..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET IV - PODKŁADY PODGIPSOWE.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Podkład podgipsowy syntetyczny 10 cm x 3 m typu np MATOSOFT - w ilości 500 szt. 2.Podkład podgipsowy syntetyczny 6 cm x 3 m typu np. MATOSOFT - w ilości 200 szt..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET V - PRZYLEPCE NIEJAŁOWE.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przylepiec 6 cm x 1 m włókninowy, z wkładem chłonnym hypoalergiczny, o bardzo dobrej przylepności typu np. OSMOPLAST lub PRESTOPLAST - w ilości 820 szt. 2 . Przylepiec 5 cm x 5 m przeznaczony do mocowania opatrunków, tkaninowy, bez gazy, hypoalergiczny, o bardzo dobrej przylepności typu np. OMNIPLAST lub PLASTOVIS, - w ilości 3 600 szt..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PAKIET VI - PRZYLEPCE SPECJALISTYCZNE.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Elastyczna taśma samoprzylepna 5 cm x 10 m, niejałowa, hypoalergiczna, typu np. OMNIFIX lub PLASTOFIX, o bardzo dobrej przylepności - w ilości 1 400 szt. 2.Elastyczna taśma samoprzylepna 20 cm x 10 m, niejałowa, hypoalergiczna, typu np. OMNIFIX lub PLASTOFIX. o bardzo dobrej przylepności - w ilości 100 szt..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PAKIET VII - OPATRUNEK DO MOCOWANIA KANIUL.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Opatrunek jałowy do mocowania kaniul 6 cm x 8 cm, hypoalergiczny, typu np. VENAPLAST lub COSMOPOR - w ilości 32 800 szt..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PAKIET VIII - OPATRUNEK DO WKŁUĆ CENTRALNYCH.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Opatrunek do wkłuć centralnych 10 cm x 12 cm x 50 szt. hypoalergiczny, typu np. TEGADERM lub HYDROFILM - w ilości 100 opak..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: PAKIET IX - OPATRUNKI DO MOCOWANIA CEWNIKÓW I ZGLĘBNIKÓW DONOSOWYCH ORAZ RUREK INTUBACYJNYCH.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Opatrunek do mocowania cewników i zgłębników donosowych, różowy, nietkany polipropylen, z klejem akrylowym medycznym, hypoalergicznym, w rozmiarze L - duży, typu np. NASO-FIX - w ilości 1 600 szt. 2.Opatrunek do mocowania rurek intubacyjnych, wersja włókninowa, różowy, nietkany polipropylen, z klejem akrylowym medycznym, hypoalergicznym, typu np. TUBE-FIX - w ilości 1 500 szt..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: PAKIET X - FOLIA CHIRURGICZNA.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Folia chirurgiczna 15 cm x 28 cm uniwersalna, jałowa hypoalergiczna, pakowana pojedynczo - w ilości 300 szt. 2. Folia chirurgiczna 30 cm x 28 cm uniwersalna, jałowa hypoalergiczna, pakowana pojedynczo, - w ilości 200 szt..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: PAKIET XI - FOLIA CHIRURGICZNA DO ZABIEGÓW KARDIOCHIRURGICZNYCH.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Folia chirurgiczna 45cm x 55 cm uniwersalna, jałowa, hypoalergiczna, pakowana pojedynczo, np.typu OPSITE - w ilości 1 200 szt..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: PAKIET XII- OPATRUNEK DO LECZENIA RAN TRUDNOGOJĄCYCH SIĘ.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Opatrunek jałowy nasączony 10% maścią jodową 9,5 cm x 9,5 cm z dzianiny wiskozowej, o niskiej przywieralności, typu np. INADINE - w ilości 150 szt..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: PAKIET XIII - OPATRUNEK HYDROŻELOWY DO LECZENIA RAN TRUDNOGOJĄCYCH SIĘ.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opatrunek hydrożelowy jałowy 25g typu np. INTRASIDE - w ilości 350 szt..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: PAKIET XIV - OPATRUNEK HYDROŻELOWY ZAWIERAJĄCY SREBRO DO LECZENIA RAN TRUDNOGOJĄCYCH SIĘ.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Jałowy opatrunek zawierający jony srebra, typu np. AQUACEL Ag 10 cm x 10 cm x 10 zt. - w ilości 100 szt. 2Jałowy opatrunek zawierający jony srebra, typu np. AQUACEL Ag 15 cm x 15 cm x 10 szt. lub 10 cm x 20 cm - w ilości 100 szt..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: PAKIET XV - OPATRUNEK CHŁONNY Z WEGLEM AKTYWNYM DO LECZENIA RAN GĘBOKICH TRUDNOGOJĄCYCH SIĘ.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opatrunek 10,5cm x 10,5 cm x 10 szt. lub 3 szt. typu np. ACTISORB PLUS - w ilości 100 szt..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: PAKIET XVI - OPATRUNEK CHŁONNY KOLISTY DO LECZENIA RAN GŁĘBOKICH TRUDNOGOJĄCYCH SIĘ.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opatrunek chłonny kolisty Ǿ 6 cm x 10 szt. typu np. PERMAFOAM - w ilości 5 opak..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.13.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: PAKIET XVII- OPATRUNKI Z FOLII POLIURETANOWEJ Z WKŁADEM CHŁONNYM.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Opatrunek z cienkiej przejrzystej folii poliuretanowej, jałowy, z wkładem chłonnym, izolujący ranę przed płynami, bakteriami i zanieczyszczeniami, umożliwiający toaletę ciała bez konieczności zmiany opatrunku, z systemem ramki ułatwiającym aplikację, w rozmiarze 9 cm x 35 cm typu np. TEGADERM - PAD - w ilości 200 szt. 2.Opatrunek z cienkiej przejrzystej folii poliuretanowej, jałowy, z wkładem chłonnym izolujący ranę przed płynami, bakteriami i zanieczyszczeniami, umożliwiający toaletę ciała bez konieczności zmiany opatrunku, z systemem ramki ułatwiającym aplikację, w rozmiarze 5 cm x 7 cm typu np. TEGADERM - PAD - w ilości 500 szt..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: PAKIET XVIII - OPATRUNKI Z FOLII POLIURETANOWEJ DO LECZENIA m.in. ODLEŻYN Iş.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opatrunek w postaci cienkiej błony z folii poliuretanowej 10 cm x 12 cm x 50 szt. typu np. TEGADERM - w ilości 80 szt..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: PAKIET XIX - OPATRUNKI HYDROKOLOIDOWE DO LECZENIA m.in. ODLEŻYN IIş - IVş.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Opatrunek składający się z warstwy hydrokoloidowej, foliowej błony półprzepuszczalnej i cienkiej pianki poliuretanowej 15 cm x 15 cm typu np. GRANUFLEX - w ilości 500 szt. 2.Opatrunek składający się z warstwy hydrokoloidowej, foliowej błony półprzepuszczalnej i cienkiej pianki poliuretanowej 20 cm x 20 cm typu np. GRANUFLEX - w ilości 200 szt. 3. Opatrunek składający się z warstwy hydrokoloidowej, foliowej błony półprzepuszczalnej i cienkiej pianki poliuretanowej 20 cm x 30 cm typu np. GRANUFLEX - w ilości 50 szt. 4.Żel hydrokoloidowy do usuwania martwych tkanek w tubach a 15g, typu np. GRANUGEL - w ilości 150 szt. 5. Pasta do ran głębokich w tubach a nie mniej niż 30g, typu np. GRANUFLEX PASTA - w ilości 50 szt..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: PAKIET XX - KOMPRESY JAŁOWE Z GAZY 17-NITKOWEJ.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Kompres jałowy 8-warstwowy 5 cm x 5 cm, w blistrach po 2 szt. (pakowane po 25 blistrów) - w ilości 1 000 szt..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: PAKIET XXI - KOMPRESY Z GAZY 17-NITKOWEJ NIEJAŁOWE.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Kompres 12-warstwowy 7,5cm x 7,5 cm x 100 szt.- w ilości 1 800 opak. 2. Kompres 12-warstwowy 10cm x 10 cm x 100 szt. w ilości 3 000 opak..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: PAKIET XXII - KOMPRESY Z GAZY 17-NITKOWEJ NIEJAŁOWE.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Kompres 16-warstwowy 7,5cm x 7,5 cm x 100 szt. - w ilości 120 opak. 2. Kompres 16-warstwowy 10cm x 10 cm x 100 szt. - w ilości 120 opak..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: PAKIET XXIII - KOMPRESY Z GAZY 17-NITKOWEJ NIEJAŁOWE.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Kompres 16-warstwowy 10 cm x 20 cm x 100 szt. - w ilości 80 opak..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: PAKIET XXIV - KOMPRESY Z GAZY 17-NITKOWEJ Z NITKĄ RADIACYJNĄ NIEJAŁOWE.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Kompres 16-warstwowy 7,5cm x 7,5 cm x 100 szt. - w ilości 60 opak. 2. Kompres 16-warstwowy 10cm x 20 cm x 100 szt. - w ilości 30 opak..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: PAKIET XXV - SERWETY Z GAZY 17-NITKOWEJ Z NITKĄ RADIACYJNĄ NIEJAŁOWE.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Serweta 8-warstwowa 45cm x 45 cm, pakowana pojedynczo, niejałowa - w ilości 5 000 szt. 2. Serweta 4-warstwowa 45cm x 30 cm, pakowana pojedynczo, niejałowa -w ilości 4 000 szt. 3.Serweta 4-warstwowa 30cm x 30 cm, pakowana pojedynczo, niejałowa - w ilości 5 000 szt..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: PAKIET XXVI - GAZA 17-NITKOWA, JAŁOWA, KOPERTOWANA.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. 100cm x 100 cm - w ilości 3 000 szt..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: PAKIET XXVII - KOMPRES Z GAZY 17-NITKOWEJ Z WKŁADEM BIBUŁOWYM.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Kompres 4-warstwowy 7,5cm x 15 cm x 100 szt. niejałowy - w ilości 600 opak..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: PAKIET XXVIII - KOMPRES WYSOKOCHŁONNY.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Kompres wysokochłonny 40 g, 10cm x 20 cm x 20 szt. niejałowy, typu np. ABSORBA - w ilości 600 opak..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 29 NAZWA: PAKIET XXIX - KOMPRES CHŁONNY JAŁOWY DO SILNIE SĄCZĄCYCH RAN.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Jałowy kompres chłonny do silnie sączących ran, składający się z 4 różnych warstw materiałów, w rozmiarze 20 cm x 40 cm x 10 szt. typu np. ZETUVIT - w ilości 100 szt..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 30 NAZWA: PAKIET XXX - KOMPRES WŁÓKNINOWY.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Kompres włókninowy 4-warstwowy 5cm x 5cm x 100 szt. niejałowy, gramatura 40g/m² - w ilości 2.880 opak..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 31 NAZWA: PAKIET XXXI - OPATRUNKI JAŁOWE WŁÓKNINOWE, HYPOALERGICZNE, Z WKŁADEM WYSOKOCHŁONNYM.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, jałowy 10 cm x 20 cm x 25 szt. typu np.COSMOPORE lub FIXOPORE S - w ilości 200 opak. 2.Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, jałowy 10 cm x 25cm x 25 szt. typu np. .COSMOPORE lub FIXOPORE S - w ilości 300 opak. 3. Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, jałowy 10cm x 35cm x 25 szt. typu np. COSMOPORE lub FIXOPORE S - w ilości 250 opak..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 32 NAZWA: PAKIET XXXII - OPATRUNEK DO BEZURAZOWEGO ZAMYKANIA RAN.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opatrunek w postaci hypoalergicznych, przylepnych pasków do bezurazowego zamykania małych ran i nacięć chirurgicznych, jałowy, kopertowany, w rozmiarze12 mm x 10 mm x 50 kopert - w ilości 2 opak..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 33 NAZWA: PAKIET XXXIII - ELASTYCZNE SIATKI OPATRUNKOWE.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Elastyczna siatka opatrunkowa niejałowa, uniwersalna, w formie rękawa 4 cm x 10 m(wymiar nierozciągnięty) typu np. CODOFIX - w ilości 10 szt. 2.Elastyczna siatka opatrunkowa niejałowa, uniwersalna, w formie rękawa 5 cm x 10 m(wymiar nierozciągnięty) typu np. CODOFIX - w ilości 10 szt..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 34 NAZWA: PAKIET XXXIV - OPATRUNEK Z PIANKI POLIURETANOWEJ POCHŁANIAJĄCEJ WYSIĘK Z WYŚCIÓŁKĄ NA ZAOKRĄGLONE CZĘŚĆI CIAŁA.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opatrunek z pianki poliuretanowej pochłaniającej wysięk na zaokrąglone części ciała, np. pięty, łokcie 16,5 cm x 18 cm - w ilości 100 szt..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 35 NAZWA: PAKIET XXXV - OPATRUNKI HYDROKOLOIDOWE Z ALGINIANEM.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Sterylny samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy z alginianem 10 cm x 10 cm - w ilości 50 szt. 2. Sterylny samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy z alginianem 15 cm x 15 cm - w ilości 100 szt. 3. Żel hydrokoloidowy z alginianem - w ilości 100 szt..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 36 NAZWA: PAKIET XXXVI - OPATRUNKI TRACHEOSTOMIJNE.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opatrunek trachesotomijny 8 cm x 8 cm x 10 szt. - w ilości 10 opak..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

                                                                                                                     


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2008-03-11 07:38)
  • Formularz oferty cenowej (2008-03-11 07:39)
  • Wzór umowy (2008-03-11 07:39)
  • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2008-03-11 07:40)
  • Wzór oświadczenia z art 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 (nieobowiązkowy) (2008-03-11 07:41)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ z dnia 13-03-08 (2008-03-13 12:33)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert w pakietach - publikacja ponowna (2008-05-14 08:02)
  • ZP-12 (2008-05-14 08:02)
  • ZP-21 (2008-05-14 08:03)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2008-05-14 08:09)