Przetarg nieograniczony na dostawę drobnego sprzętu do zabiegów kardiochirurgicznych i chirurgicznych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawę drobnego sprzętu do zabiegów kardiochirurgicznych i chirurgicznych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 44795 - 2008; data zamieszczenia: 05.03.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę drobnego sprzętu do zabiegów kardiochirurgicznych i chirurgicznych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa drobnego sprzętu do zabiegów kardiochirurgicznych i chirurgicznych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu i został podzielony na 16 pakietów.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 16.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 11.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego - Sekcja Zamówień Publicznych, wejście J, pok. nr 5, II ptr..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2008 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego - Kancelaria, wejście J, pok. nr 10, II ptr..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: SYSTEMY DO STABILIZACJI KONIUSZKA SERCA.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: SYSTEMY DO STABILIZACJI SERCA W OPERACJACH KARDIOCHIRURGICZNYCH BEZ UŻYCIA KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ELEKTRODY BIERNE.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: ELEKTRODY CZYNNE.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: DREN TYPU YANKAUER i KOŃCÓWKI TYPU YANKAUER.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: WYCINAKI DO AORTY.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: CEWNIK THORAX.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: OSTRZA DO BY-PASS.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: DRENY Z FILTREM P/BAKTERYJNYM.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: BUTELKI DO DRENAŻU WYSOKOPRÓŻNIOWEGO i DRENY TYPU REDON.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: POJEMNIKI DO POBIERANIA KRWI.

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: DREN DO SSANIA Z PERFOROWANA KOŃCÓWKĄ i POJEMNIKI.

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: PUDEŁKA NA ZUŻYTE IGŁY, OCHRANIACZE NA NARZĘDZIA, PRZYRZĄD DO CZYSZCZENIA KOŃCÓWEK DO KOAGULACJI, PRZYRZĄD DO CZYSZCZENIA KOŃCÓWEK DO KOAGULACJI.

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: UCHWYTY NA DRENY.

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: DRENY BRZUSZNE.

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: ZESTAW DO NAKŁUCIA PUNKCJI JAMY OPŁUCNEJ.

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2008-03-05 13:38)
 • FORMULARZ OFERTOWY (2008-03-05 13:39)
 • Wzór umowy (2008-03-05 13:40)
 • Wzór oświadczenia z art.22 ust.1i art. 24 ust. 1 i 2 (2008-03-05 13:41)
 • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2008-03-05 13:42)
 • Wyjaśnienia nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2008-03-11 10:18)
 • FORMULARZ OFERTOWY PO MODYFIKACJIi (2008-03-11 10:19)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2008-04-08 09:45)
 • ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych do postępowania (2008-04-08 09:45)
 • ZP-21 Streszczenie oceny i porównania ofert (2008-04-08 09:46)
 • SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2008-04-10 10:20)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU (2008-05-06 12:36)