Przetarg nieograniczony powyżej 206.000 euro na dostawę leków z lekospisu szpitalnego dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu

28/02/2008    S41    Wspólnoty Europejskie – Zamówienia na dostawy – Procedura otwarta

I.

II.

III.

IV.

VI.

PL-Poznań: Produkty lecznicze

2008/S 41-057027

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, Kontakt Sekcja Zamówień Publicznych, Do wiadomości Magdalena Głuchowska, PL-61-833 Poznań. Tel.  (48-61) 858 56 23. E-mail zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl. Faks  (48-61) 858 56 23.

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital-strusia.poznan.pl.

Adres profilu nabywcy: www.szpital-strusia.poznan.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:

Podmiot prawa publicznego.
Zdrowie.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa leków z lekospisu szpitalnego dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:

Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce realizacji dostawy: Siedziba zamawiającego.

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego.

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):

Zamówienie obejmuje dostawę leków z lekospisu szpitalnego podzielonych na 54 pakiety.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

24400000.

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):

Nie.

II.1.8) Podział na części:

Tak.
Oferty należy składać w odniesieniu do: jednej lub więcej części.

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:

Nie.

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Zamówienie podzielone jest na 54 pakiety tj. 444 pozycje leków.
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 568 607,00 PLN.

II.2.2) Opcje:

Nie.

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zmówienia):

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 1 NAZWA: Pakiet 1

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 88 poz. leków.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Acenocumarol 4 mg x 60 tabl. 20 op. Acidum folicum 0,015 x 30 tab 120 op. Adrenalinum inj. 0,001 g/1 ml x 10 amp. 500 op. Allupol 0,1 g x 50 tabl. 230 op. Aminophyllinum 2,5 % 10 ml x 10 amp. 200 op. Amizepin 0,2 x 50 tabl. 35 op. Ampicillin 1,0 fiol. X 10 5 op. Aqua pro inj. 10 ml x 100 amp. 50 op. Arechin 0,25 g x 30 tabl. 5 op. Baclofen-0,01 g x 50 tabl. 20 op. Biseptol 480 tabl. 0,48 x 20 szt. 260 op. Cordafen 0,01 g x 50 tabl. 5 op. Crotamiton płyn 10 %-100 g 2 op. Dalacin C 300 mg kaps. X 16 15 op. Daktarin-żel do jamy ustnej 20 mg/g 10 op. Depo-Medrol inj. 0,04g/1ml x 1 fiol. 20 op. Dexamethason 0,001 g x 20 tabl. 10 op. Dicortinef f maść do oczu 3 g 20 op. Dicortineff zawiesina do oczu – 5 ml 90 op. Digoxin 0,25 mg x 30 tabl. 100 op. Digoxin inj. 0,5 mg/ 2ml x 5 amp. 80 op. Encorton tabl. 0,005 g x 20 szt 230 op. Exacyl inj. 500 mg/5ml x 5 amp. 1.200 op. Fenactil inj.dom. 0,025g/5 ml x 5 amp. 50 op. Fluconazole kaps. 100 mg x 7 szt. 240 op. Furagin 0,05 g x 30 tabl. 430 op. Furosemidum 0,04 g x 20 tabl. 700 op. Gentamicin maść do oczu 0,3 %-3g. 50 op. Glucosum inj.20 %-10 ml x 10 amp. 20 op. Haloperidol krople 0,002g/1 ml – 10 ml 45 op. Heviran 0,2 x 30 tabl. 200 op. Hydrocortisonum aceticum krem 1 %-15g. 40 op. Ibuprofen draż. 0,2g x 60 szt. 15 op. Isoniazidum 0,05 g x 100 tabl. 5 op. Ketrel 25 mg x 30 tabl 50 op Ketokonazol 0,2 g x 20 tabl. 150 op. Lacium kaps. X 300 2 op. Lerivon 30 mg x 30 tabl 10 op. Loperamid 0,002g x 30 tabl. 220 op. Lorinden „A” maść 15 g 1050 op. Lorinden „C” maść 15 g 220 op. Lorinden „C” krem 15 g 120 op. Majamil prol. 0,1 g x 20 tabl.powl. 120 op. Majamil 0,05 x 20 tabl.powl. 200 op. Mapryl „ 20” tabl. 0,02 g x 20 szt 20 op. Mapryl „ 10” tabl. 0,01 g x 20 szt 180 op. Mapryl „ 5” tabl. 0,005 g x 20 szt 300 op. Metformax 500 500 mg x 30 tabl. 340 op. Metizol 0,005g x 50 tabl. 10 op. Metocard 0,05 g x 30 tabl. 300 op. Metoclopramidum 0,01 g x 50 tabl. 70 op. Metronidazol 0,25 g x 20 tabl. 60 op. Natr.chlorat.0,9 % 10 ml x 100 amp. 300 op. Nitroglicerinum tabl. podjęz. 0,5 mg x 20 60 op. Opacorden tabl.powl.0,2 g x 60 40 op. Penicill.Procain.Inj. 2400000 j.m. 1 fiol. 50 szt. Polfenon tabl.powl. 0,15g x 20 60 op. Polstygminum 0,5 mg/1 ml x 10 amp. 220 op. Polstygmina 0,015 x 20 tabl. 10 op. Prednisolonum aceticum-zaw. – 0,5 % -10 ml 2 op. Propranolol tabl. 0,01 g x 50 70 op. Propranolol tabl. 0,04 g x 50 20 op. Pyrazinamid tabl. 0,5 x 250 1 op. Ranigast tabl.powl. 0,15 x 60 400 op. Relanium tabl. 2 mg x 20 170 op. Relanium tabl. 5 mg x 20 300 op. Scopolan draż. 0,01 g x 30 300 op. Sectral tabl.powl. 0,2 x 20 10 op. Spironol tabl. 0,025 x 100 60 op. Spironol tabl. powl. 0,1 x 20 240 op. Staveran 40 mg x 20 tabl. 60 op. Staveran 80 mg x 20 tabl. 70 op. Sterptomycinum inj. 1 g x fiol. x 10 2 op. Theospirex retard 0,3 g x 50 40 op. Tialorid tabl. x 50 40 op. Ticlo tabl.powl. 250 mg x 20 100 op. Tramal kaps. 0,05 g x 20 220 op. Poltram inj. 0,05 g/1 ml x 5 amp. 400 op. Tramal krople 1,0g/1 ml – 10 ml 20 op. Tranxene 5 mg x 30 kaps. 5 op. Ulgastran 1,0 x 50 tabl. 10 op. Vit.B 12 inj. 1000 mcg/ 2ml x 5 amp. 60 op. Vitacon inj. 0,01 g/ 1 ml x 10 amp. 100 op. Vagothyl płyn 50,0 5 op. Vigantol krople – 10 ml 30 op Warfin 3 mg x 100 tabl. 15 op. Warfin 5 mg x 100 tabl. 25 op. Xifaxan 200 mg x 12 tabl. 100 op.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 2 NAZWA: Pakiet 2

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 35 poz.leków.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Aflegan 0,015/2ml x 10 amp. 75 op. Artemisol 100,0 g płyn zewnętrzny 4 op. Atropinum sulfur..inj. 0,5/1 ml x 10 amp. 382 op. Biseptol inj. 0,48/5 ml x 10 amp. 160 op. Calcium 300 mg x 10 tabl. 50 op. Cipronex 0,5 x 10 tabl. 150 op. Clemastin 0,001 g x 30 tabl. 200 op. Cyclonamine 0,25 x 30 tabl. 160 op. Cyclonamine inj. 0,25g/2 ml x 5 amp. 2.000 op. Dopaminum hydrochloricum inj. 0,2g/5 ml x 10 amp. 80 op. Encorton 20 mg x 20 tabl. 250 op. Fenactil inj. doż. 0,05 g/2 ml x 10 amp. 20 op. Flucinar 15,0 g żel 180 op. Furosemidum inj. 0,02/2 ml x 50 amp. 550 op. Haloperidol krople 0,002g/1 ml – 100 ml 50 op. Hydrochlorothiazid 0,025g x 30 tabl. 60 op. Levonor inj. 0,001 g/1 ml x 10 amp. 60 op. Levonor inj. 0,004g/4 ml x 5 amp. 260 op. Lignocainum h/chl. “A” 2 % 30g żel 420 op. Lignocainum h/chl. “U” 2 % 30 g żel 200 op. Lignocainum h/chl. inj. 2 % 2 ml x 10 amp. 520 op. Magnesium sulf.inj.doż.2g/10ml x10 750 op. Metoclopramidum inj. 0,01g /2 ml x 5 1.000 op. Metronidazol 1 % 15g krem 30 op. Metronidazol 1 % 15 g żel 5 op. Metronidazol sol. 0,5 % 100 ml inj. doż. 3.000 szt. Molsidomina 0,002 g x 30 tabl. 50 op. Molsidomina 0,004 g x 30 tabl. 40 op. Molsidomina prol. 0,008 g x 30 tabl. 25 op. Memotropil 20 % inj. 12g/ 60- ml 1200 op. Nystatyna tabl.powl. 500000j.m. x 16 5 op. Papaverinum h/chl.inj. 0,04/2 ml x 10 120 op. Relanium inj. 0,01/2 ml x 50 amp. 30 op. Sadamin 0,15 x 30 tabl. 10 op. Vit.B 6 inj. 50 mg/2ml x 5 amp. 30 op.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 3 NAZWA: Pakiet 3

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 10 poz. leków.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Clonazepan 2 mg x 30 tabl. 20 op. Erytromycin 0,3 x 10 fiol. 15 op. Estazolam 2 mg x 20 tabl. 1.200 op. Doxycyllinum fiol. 20 mg/1ml x 10 50 op. Neomycinum 55 ml aerozol 200 op. Oxycort A 55 ml aerosol 100 op. Taclar 500 mg x 14 tabl. 10 op. Tarcefandol inj. 1,0 g 1.300 szt. Taromentin 1,2 x 10 fiol. 320 op. Unasyn 1,5 g fiol. x 10 20 op.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 4 NAZWA: Pakiet 4

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 71 poz. leków.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Alantan 30,0 - maść 70 op. Alantan plv. 100 g 10 op. Alusal 0,5 tabl. x 30 tabl. 35 op. Anti Uron 200 mg x 50 amp. 5 op. Ascofer 200 mg x 50 35 op. Aspargin tabl. x 50 160 op. Astmopent 0,5mg/1 ml x 10 amp. 35 op. Astmopent 0,005/10 ml x 5 amp. 20 op. Bellapan 0,25 mg x 20 tabl. 10 op. Bisacodyl draż. 0,005 x 30 25 op. Bisacodyl supp. 0,01 x 5 360 op. Buscolysin 20 mg/1 ml x 10 amp. 15 op. Calcium « Polfa » 10 % / 10 ml inj. x 10 amp. 230 op. Calcium „Polfa” tabl. 1,373 g x 12 240 op. Carbo medicinalis 0,3 tabl. x 20 160 op. Cinnarizinum 0,025 tabl. x 50 5 op. Clemastin 2 mg/2 ml amp. x 5 1000 op. Clotrimazolum 1 % 20 g krem 100 op. Cocarboxylasum 0,05 / 2 ml x 5 amp. 120 op. Doxepin 10 mg kaps. x 30 20 op. Doxepin 25 mg kaps. x 30 15 op. Encopiryn 325 mg x 100 tabl. 200 op. Ephedricum h/chl. 0,025/1 ml amp. x 10 20 op. Exacyl 500 mg tabl. x 20 100 op. Glucosum 40 % 10 ml amp. x 10 60 op. Heparinum 30000jm/100g-krem 20,0 280 op. Hydroxyzinum 0,010 draż. x 30 170 op. Hemorol supp. x 12 10 op. Hydrocortison 0,02 x 20 tabl 40 op. Hydroxyzinum 0,16 % syrop /250 g 110 op. Lignocainum h/chl. 2 %/20 ml –fiol. x 5 140 op. Lidocaina 10 % - 100 mg/ml aerosol 38 g 20 op. Lucetam 0,4 x 60 tabl. 200 op. Lucetam 1,2 g x 60 tabl. 50 op. Luminalum 100 mg x 10 tabl. 70 op. Metindol retard 75 mg x 25 tabl. 10 op. Mydocalm 0,05 tabl. x 30 120 op. Naclofen żel 60 g 20 op. Natrium chloratum 10 %/10 ml amp. x 100 20 op. Naproxen 500 mg x 20 tabl. 130 op. Neomycinum 0,25 tabl. x 16 15 op. Neomycinum 0,5 % - maść do oczu 3,0 g 30 op. Nolicin 0,4 tabl. x 20 250 op. Normalac syrop 200 ml 370 op. Nitracor 0,01/5 ml amp. x 50 80 op. Oxoralen 0,01 kaps. x 50 20 op. Oxycort A 3,0 g maść do oczu 20 op. Oxycort 3 %/ 10 g maść 25 op. Paracetamol 500 mg x 1000 tabl. 10 op. Phenazolin 0,1/2 ml x 10 amp. 10 op. Rectanal 150 ml 220 op. Pipril 2 g fiol. 100szt. Polopiryna S 300 mg tabl. x 20 120 op. Polocard 75 mg. Tabl. x 50 150 op Proxacin amp. 0,1/10 ml x 10 780 op. Pyralgin a 2 ml. amp. x 5 200 op. Pyralgin a 5 ml amp. x 5 1.400 op. Pyralgin 0,5 tabl. x 10 1.000 op. Silol 350 F aerozol 60 ml 35 op. Quamatel 20 mg/5ml amp. x 5 1.800 op. Spasmophem 5 mg tabl x 30 5 op. Suppositoria Glyceroli 2 g czopek x 10 90 op. Tanalbina 0,5 tabl. x 20 280 op. Tolargin – czopek x 10 5 op. Torecan 6,5 mg czopek x 6 30 op. Torecan 6,5 mg x 50 tabl. 10 op. Vicalvit D (1 op = 20 sasz./ 1 sasz. a 5 g) 60 op. Vitrum Calcium 600 + D 400 x 30 tabl. 300 op. Vit. B1 0,025/1ml amp. x 10 80 op. Vit. C 0,5/5ml amp. x 10 400 op. Vitacon 10 mg tabl. x 30 50 op.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 5 NAZWA: Pakiet 5

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 7 poz, leków.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Amoksiklav 625 mg x 21 tabl. 60 op. Ketonal 100 mg/2ml x 10 amp. 1.300 op. Ketonal 50 mg x 24 kaps. 1.300 op. Klimicin 600 mg x 5 amp.+ 300 mg 80 op. Lekoptin 5 mg/2ml x 50 amp. 5 op. Venofer iv. 100mg/5ml x 5 amp. 70 op. Ferrum lek i.m. 0,2 x 2 ml x 50 6 op.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 6 NAZWA: Pakiet 6

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 1 poz. leku.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Gentamycyna 80 mg iv x 10 amp. 100 op.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 7 NAZWA: Pakiet 7

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 1 poz.leku.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Edicin 1g fiol. 2.050 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 8 NAZWA: Pakiet 8

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 17 pozycji leków.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Biosotal 80 mg 20 op Biosotal 40 mg 5 op Cordarone 0,15/3 ml x 6 amp. 650 op Corotrop 10 ml x 10 amp. 20 op. Clexane 40 mg/0,4 ml x 10 ampułostrzykawek 660 op. Clexane 60 mg x 2 ampułkostrzykawki 1.500 op. Clexane 80 mg x 2 ampułkostrzykawki 1.020op. Mononit 0,01 x 60 tabl. 10 op. Mononit 0,02 x 30 tabl. 40 op. Mononit 0,04 x 30 tabl. 30 op. Mononit 60 mg retard x 30 tabl. 30 op. Mononit 100 mg retard x 30 tabl. 10 op. No-Spa 40 mg/2 ml x 5 amp. 400 op. No-Spa 0,04 tabl. x 20 35 op. Profenid prol. 200 mg x 14 tabl 80 op. Plavix 75 mg x 28 tabl. 100 op. Targocid inj. 400 mg fiol. 10 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 9 NAZWA: Pakiet 9

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 5 poz. leków.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Biodacyna 0,5g/2 ml 2.000 szt. Biodacyna 1g /2 ml 1.000 szt. Biodribin 10 mg fiol. 100 szt. Biotrakson 1 g. fiol. 2.200 szt. Biotrakson 2 g. fiol. 800 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 10 NAZWA: Pakiet 10

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet 10 obejmuje 20 poz. leków.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Afobam 0,5 x 30 tabl. 2 op. Atossa 8 mg/4 ml x 5 amp. 320 op. Berotec N aerozol 200 dawek 15 op. Diprophos 0,007/1ml x 5 amp. 80 op. Ebrantil 25mg/5 ml x 5 amp. 140 op. Endoxan 0,2 fiol. 1.800 szt. Endoxan 1 g fiol. 200 szt. Fibrolan 25 g maść 40 op. Gensulin R40j.m/1 ml fiol. 10 ml 380 szt. Glucagon inj. 1 mg/1 ml fiol. 2 szt. Hepa-Merz 5g /10 ml x 10 amp. 400 op. Hepatil 150 mg tabl. x 40 24 op. Klacid 500 mg fiol. 30 szt. Metypred 4 mg x 30 tabl. 140 op. Metypred 16 mg x 30 tabl. 40 op. Minirin 4 mg/1ml x 10 amp. 15 op. Norcuron 4 mg x 50 amp. 2 op. Remestyp 100ug/2ml x 5 amp. 5 op. Vivacor 6,25 mg x 30 tabl. 150 op. Xanax SR 1 mg x 30 tabl. 15 op.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 11 NAZWA: Pakiet 11

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 2 poz. leku.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Aloxi 250 mcg fiol. 10 szt. Cardioxan 500 mg inj. 50 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 12 NAZWA: Pakiet 12

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 20 poz.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Aerrane płyn 100 ml 6 op. Propofol 1 % inj. 10 mg/ml x 5 amp. 120 op. Betaloc inj. 0,005/5 ml x 5 amp. 500 op. Betaloc ZOK 50 mg x 28 tabl. 100 op. Betaloc ZOK 100 mg x 28 tabl. 10 op. Controloc inj. 40 mg fiol 150 szt. Controloc 40 mg x 100 tabl. 100 op. Calypsol 5 %/10 ml x 5 amp. 3 op. Desferal 0,5 x 10 amp. 50 op. Esmeron 50 mg x 12 amp. 90 op. Heminevrin 0,3 x 100 kaps. 10 op. Marcaina 0,5 %/5mg 20 ml x 5 amp. 6 op. Marcaina –Spinal 0,5 % x 5 amp. 6 op. Maxipina 2,0 fiol. 50 szt. Meronem 1g x 10 70 op. Naloxon 0,4mg/1 ml x 10 amp. 30 op. Rytmonorm inj. 35mg/ml x 5 amp. 20 ml. 8 op. Sulperazon 2 g fiol. 500 szt. Proursan 250 mg kaps. X 50 30 op. Sintoposid 0,1/5 ml amp. X 10 100 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 13 NAZWA: Pakiet 13

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 4 pozycje leków.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Omeprazol 40 mg x 5 fiol. 200 op. Omeprazol 20 mg x 28 kaps. 1.000 op. Fluconazol roztw. do wlewów dożylnych 2 mg/ml 100 ml 2.350 op. Nifuroksazyd 100 mg x 24 tabl. 10 op.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 14 NAZWA: Pakiet 14

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 12 poz.leków.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Adriblastin 0,05 inj. 200 op. Adriblastin 0,01 5 ml inj. 270 op. Cytosar 0,1g/5 ml inj. podskórny 800 op. Cytosar 1 g inj. 500 op. Cytosar 0,500 fiol. 50 szt Farmorubicin 10 mg/5 ml inj. 30 op. Farmorubicin 50 mg/25 ml inj. 40 op. Salazopiryn EN 500 mg x 30 tabl. 20 op. Solu-Medrol 0,04/1 ml fiol. 20 szt. Solu-Medrol 0,125/2 ml 60 szt Solu-Medrol 0,5/7,8 ml fiol. 230 szt. Solu-Medrol 1,0/16 ml fiol. 140 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 15 NAZWA: Pakiet 15

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 3 poz. leków.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Alexan 0,1/5 ml x 10 fiol dożylny i dokanałowy 600 op. Holoxan 2 g fiol. 30 op. Zavedos inj. 10 mg 35 op.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 16 NAZWA: Pakiet 16

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 8 poz. leków.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Bleocin 0,015 inj. amp. 50 szt. Fludara 50 mg amp. x 5 65 op. Leucovorin 0,01 amp. x 10 5 op. Leucovorin Ca 0,025 x 10 amp. 5 op. Mitoxantrone 2 mg/ml 10 ml x fiol.x 5 30 op. Platidiam 0,05 fiol. 120 op. Vinblastin 0,005 x 10 fiol. 20 op. Vincristin 1 mg 10 mlx 10 fiol. 40 op.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 17 NAZWA: Pakiet 17

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 5 poz. leków.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Methotrexat 5 mg/1 ml x 10 amp. 10 op. Methotrexat 10 mg/1ml x 10 amp. 25 op. Methotrexat 1 g/10 ml x 1 fiol. 20 szt. Methotrexat 5 g/50 ml x 1 fiol. 2 szt. Trexan 2,5 mg x 100 tabl. 15 op.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 18 NAZWA: Pakiet 18

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 4 poz. leków.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

ACC 300 mg/3 ml inj. x 10 120 op. ACC 0,2 tabl. x 20 70 op. Diclac 75 mg/3 ml x 5 amp. 320 op. Dobutamine inj. 0,25 x 1 fiol. 600 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 19 NAZWA: Pakiet 19

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 2 poz. leków.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Braunovidon 0,1/1g maść 20 g 60 op. Etomidate lipuro x 10 amp. 160 op.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 20 NAZWA: Pakiet 20

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 24 poz. leków.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Aerosonit 1,25 mg/daw. 200 dawek 5 op. Alkeran 0,002 x 25 tabl. 15 op. Arixtra 2,5 mg/0,5 ml x 10 amp. 50 op. Butapirazol supp. 0,25 x 5 85 op. Butapirazol ung. 5 % 30 g. 45 op. Diclofenac 0,05 g x 10 czopków 60 op. Diclofenac 0,1 g x 10 czopków 80 op. Eltroxin 50 mcg x 100 tabl. 40 op. Fortum 1 g fiol. 1.500 szt Flixotide aer.inh. 250 mcg/d x 60 daw. 2 op. Fraxiparine 0,3 ml x 10 ampułkostrzykawki 1.200 op. Fraxiparyna 0,6 ml x 10 ampułkostrzykawki 10 op. Fraxodi 0,8 ml x 2 ampułkostrzykawki 10 op. Fraxodi 1 ml x 2 ampułkostrzykawki 10 op. Hemofer prol.draż. x 30 60 op. Imuran 25 mg x 100 tabl. 2 op. Kalipoz prol. 0,75 g x 30 tabl. 1000 op. Lanvis 40 mg x 25 tabl. 20 op. Leukeran tabl. 2 mg x 25 szt 2 op. Nimbex 2 mg/ml 5 ml x 5 12 op. Serevent aerozol25 mcg 120 dawek 12 op. Ventolin Neb 2,5mg x 20 35 op. Zinacef 1,5 g fiol. 1 500 szt. Zinacef 0,75 g fiol. 120 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 21 NAZWA: Pakiet 21

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 5 poz. leków.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Polfilin 400 mg x 20 tabl.powl. 200 op. Doxyratio kapsułki 100 mg x 10 300 op. Heparyn roztwór do wstrzyknięć 25 000 j.m./5 ml x 10 660 op Coaparin 5 000 j/0,2 ml x 10 amp. 2 op. Ospamox 500 mg x 16 tabl 20 op.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 22 NAZWA: Pakiet 22

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 1 poz. leku.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Penicillinum crystalisatum 5 mln j.m x 10 fiol. 100 op.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 23 NAZWA: Pakiet 23

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 2 poz. leków.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Aldacton 200 mg/10 ml x 10 amp 240 op. Dormicum 15 mg x 100 tabl. 20 op.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 24 NAZWA: Pakiet 24

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 8 poz. leku.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Bunondol 0,2 mg x 60 tabl. 10 op. Dolcontral 50 mg/1 ml x 10 amp. 70 op. Fentanyl 0,5 mg/10 ml x 50 amp. 120 op. Fentanyl 0,1 mg/2 ml x 50 amp. 20 op. Morphinum hydrochloricum subst. 1 g. 2 op. Morphinum sulfas 10 mg x 10 amp. 230 op. Morphinum sulfas 20 mg x 10 amp. 80 op. Sevredol 20 mg x 60 tabl. 2 op.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 25 NAZWA: Pakiet 25

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejuje 2 poz. leków.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Durogesic 25 mg/h x 5 szt 5 op Durogesic 50 mg/h x 5 szt 10 op.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 26 NAZWA: Pakiet 26

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 6 poz. leków.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Actilyse 20 mg 15 op. Antithrombin /AT/III 500 j/10 ml 18 op. Antytoksyna jadu żmiji 500 j.m. 2 op. Lakcid liofil. doustny x 50 amp. 45 op. Tetabulin 250 j. 45 szt. Trombina 400 j.m. inj. 26 op.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 27 NAZWA: Pakiet 27

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 1 poz. leku.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Antytoksyna botulinowa wieloważna A+B+E 10 ml. fiol. 65 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 28 NAZWA: Pakiet 28

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 1 poz. leku.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Biofazolina 1,g fiol. 11 000 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 29 NAZWA: Pakiet 29

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 1 poz. leku.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Tienam i.v.0,5 fiol. 2.200szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 30 NAZWA: Pakiet 30

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 2 poz. leków.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Albumina os.ludz. 20 % 50 ml 10 szt. Albumina os.ludz. 20 % 100 ml 400 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 31 NAZWA: Pakiet 31

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 1 poz. leku.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Sandoglobulin 6g 500 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 32 NAZWA: Pakiet 32

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 2 poz. leków.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Midanium 15mg/amp x 5 1000 op. Midanium 5 mg/amp x 10 50 op.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 33 NAZWA: Pakiet 33

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 21 poz. leków.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Aciclovir 0,25 fiol. 1.300 szt. Argosulfan krem 2 %-40g 40 op. Argosulfan krem 2 %-400 g 12 op. Bedicort G 15 g krem 50 op. Captopril 0,025 x 30 tabl. 40 op. Clobederm krem 600 op Clobederm maść 800 op Cimetidine inj. 0,2/2 ml x 10 amp. 20 op. Chlorosuccillin 0,2/5 ml x 10 fiol. 6 op. Dexaven inj. 0,004g/1 ml x 10 amp. 100 op. Dexaven inj. 0,008g/2 ml x 10 amp. 200 op. Diphergan 0,05/2 ml x 5 amp. 110 op. Diphergan 25 mg kaps. x 30 160 op. Fenicort 25 mg x 10 amp. 20 op. Nootropil 1 g/5 ml x 12 amp. 140 op. Pancuronium 4 mg/2ml x 10 amp. 150 op. Promazin 0,1/2 ml x 10 amp. 30 op. Promazin 50 mg x 60 tabl. 120 op. Polcortolon 40 mg x 5 fiol. 5 op. Thioridazin 0,01 g x 30 tabl. 10 op. Trascolan 5 0000 j.m /10 ml x 5 amp. 120 op.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 34 NAZWA: Pakiet 34

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet 34 obejmuje 1 poz. leku.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Corhydron inj. 0,1g/2ml x 5 amp. 600 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 35 NAZWA: Pakiet 35

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 1 poz. leku.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Tazocin 4,5 g fiol. 3 200 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 36 NAZWA: Pakiet 36

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 2 poz. leków.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Zyvoxid 2 mg/300 ml x 10 szt 50 op. Zyvoxid 600 mg x 10 tabl. 5 op.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 37 NAZWA: Pakiet 37

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 3 poz. leków.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Barium sulfuricum – proszek do przygotowania zaw.doustnej 340 g. 48 op. Zestaw do kolografii z barytem 180 szt. Fortrans 74 g x 50 sasz. 10 op.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 38 NAZWA: Pakiet 38

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 1 poz. leku.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Sterylna absorbująca i nierozpuszczalna w wodzie gąbka żelatynowa o działaniu hemostatycznym typu Curaspon 80 x 50 x 10 mm 60 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 39 NAZWA: Pakiet 39

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 1 poz. leku.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Garamicin gąbka 130mg/10 x 10 x 0,5 3 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 40 NAZWA: Pakiet 40

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 1 poz. leku.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Protaminum sulfuricum 0,05/5 ml fiol. 6 000 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 41 NAZWA: Pakiet 41

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 2 poz. leków.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Neupogen 30 mln. j./ml amp. 400 szt. Neupogen 48 mln j./m amp. 340 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 42 NAZWA: Pakiet 42

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 2 poz leków.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Aranesp 500 mg amp-strzyk. 5 szt Neulasta 6 mg amp-strzyk. 20 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 43 NAZWA: Pakiet 43

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 7 poz. leków.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Diaprel MR 30 mg x 90 tabl 90 op. Preductal MR 35 mg x 90 tabl. 60 op. Prestarium 5 mg x 90 tabl. 120 op. Prestarium 10 mg x 90 tabl. 60 op. Tertensif SR 1,5 mg x 90 tabl. 15 op. Detralex 500 mg x 60 tabl. 50 op. Coaxil 12,5 x 90 tabl. 12 op.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 44 NAZWA: Pakiet 44

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 1 poz. leku.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Perfalgan fl. 10 mg/100 ml x 12 szt 130 op.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 45 NAZWA: Pakiet 45

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 14 poz. leków.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Betaserc 24 mg x 20 tabl. 10 op. Cavinton 5 mg x 50 tabl. 12 op. Espumisan 100 mg kaps. 50 op. Exelon 1,5 mg x 28 kaps. 10 op. Haloperidol 5 mg/1 ml x 10 amp. 40 op. Hydroxycarbamid 0,5 x 100 kaps. 16 op. Inhibace 1 mg 25 op. Inhibace 5 mg 15 op. Madopar 125 mg x 100 tabl. 1 op. Madopar HBS 125 mg x 100 kaps. 3 op. Metanabol 5 mg x 20 tabl. 4 op. Myolastan 50 g x 20 tabl. 75 op. Polfilin 0,3/15 ml x 10 amp. 20 op. Tropicamidum 1 % 10 ml krople do oczu 2 op.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 46 NAZWA: Pakiet 46

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 1 poz. leku.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Dacarbazin inj. 200 mg x 10 amp. 10 op.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 47 NAZWA: Pakiet 47

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 2 poz leków.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Vfend 200 mg. tabl. x10 20 op. Vfend 200 mg inj. 20 op.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 48 NAZWA: Pakiet 48

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 1 poz. leku.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Netromycyna 0,2/2ml 300 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 49 NAZWA: Pakiet 49

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 4 poz. leków.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Sandimmun Neoral 100 mg 5 op. Sandimmun Neoral 50 mg 2 op. Neotigason 25 mg x 100 2 op. Dexapolcort N aerozol 30 ml 15 op.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 50 NAZWA: Pakiet 50

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 1 poz leku.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Sevorane płyn 250 ml (Sevofluran - z domieszką wody od 0,03 % do 0,1 % , 250 ml, w butelce PEN do parowników będących na wyposażeniu szpitala.) 45 op.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 51 NAZWA: Pakiet 51

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 1 poz. leku.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Amantix 200 mg/500 ml 80 op.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 52 NAZWA: Pakiet 52

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 4 poz leków.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Addiphos 20 ml x 10 amp. 20 op. Addmel Novum 10 ml x 20 amp. 18 op. Soluvit N x 10 fiol. 15 op. Vitalipid adult N 10 ml x 10 amp. 5 op.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 53 NAZWA: Pakiet 53

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 1 poz. leku.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Cathejell z lidoc. 12,5 g. x 25 saszetek 20 op.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 54 NAZWA: Pakiet 54

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet obejmuje 1 poz. leku.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Ostenil 70 mg / 1 op. a 4 tabl. 300 op.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia).

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Warunkiem udziału w postepowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 18 995,10,-PLN ogółem na wszystkie pakiety. Wadium wnoszone jest tylko na pakiety, w których wykonawca przystąpi do postepowania. Wadium zostało podzielone na poszczególne pakiety (54 pakiety).

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Finansowanie ze środkó własnych zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Podmioty występujące wspólnie.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:

Tak.
Wykonawcy przystępujący do postepowania winni złoży zastępujące dokumenty dotyczące oferowanych leków (warunek przedmiotowy): 1/ Oświadczenie, że oferowane leki zostały dopuszczone do obrotu medycznego w Polsce i są zarejestrowane zgodnie z obowiązującycmi przepisami, oraz że odpowiednie świadectwa zostaną okazane na każde żądanie zamawiającego. 2/ Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy: -spełniają warunki okreslone w art. 22 ust. 1 Pzp, - nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy, - posiadający koncesję , zezwolenie lub inny dokument potwierdzający uprawnienia wykonawcy do hurtowego obrotu lekami oraz przedłożą dokumenty wymagane w pkt. 4.1 SIWZ i wyszczególnione w niniejszym ogłoszeniu tj; 1/Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2/ Koncesję , zezwolenie lub inny dokument potwierdzający uprawnienia wykonawcy do hurtowego obrotu lekami. 3/Jeśli wykonawca przystępujący do postępowania prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość jego oferty przewyższa dwukrotną wysokość kapitału zakładowego, do oferty tej należy dołączyć odpowiednie dokumenty wymagane w art. 230 kodeksu spółek handlowych (uchwała wspólników lub umowa spółki). 4/Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5/Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy , wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6/Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7/Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. 8/Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 9/Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 10/Dowód wniesienia wadium.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1/ Sprawozdanie finansowe w części tj. bilans oraz rachunek zysków i strat a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu w części dot. bilansu oraz rachunku zysków i strat ; w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności. Wymienione dokumenty należy złożyć za ostatni rok obrotowy , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. 2/ Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3/Polisę lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: -.

III.2.3) Zdolność techniczna:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: -
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: -.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:

Nie.

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury:

Otwarta.

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

Najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:

Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

ZP/997/2008.

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2007/S 137-169129 z dnia 19.7.2007.

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 27.3.2008 - 14:30.
Dokumenty odpłatne:
Podać cenę: 30,00 PLN.

Warunki i sposób płatności: Przelewem na konto zamawiającego, na podstawie faktury przesłanej wykonawcy wraz z SIWZ. Dokumenty można również pobrać ze strony zamawiającego nieodpłatnie ( www.szpital-strusia.poznan.pl).

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

28.3.2008 - 09:00.

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Data: 28.3.2008 - 11:00.
Miejsce: Siedziba zamawiającego (pok.nr 5-Sekcja Zamówień Publicznych).
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:

Tak.
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Styczeń 2009.

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:

Nie.

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:

-.

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Urząd Zamówień Publicznych/Krajowa Izba Odwoławcza, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. URL: www.uzp.gov.pl.

VI.4.2) Składanie odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do jego rozstrzygnięcia, jednocześnie przekazując kopię odwołania do zamawiającego.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

27.2.2008.

 


ZAŁĄCZNIKI

 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2008-02-29 10:01)
 • FORMULARZ OFERTOWY (2008-02-29 10:01)
 • WZÓR UMOWY (2008-02-29 10:02)
 • Wzór oswiadczenia z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2008-02-29 10:02)
 • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2008-02-29 10:03)
 • WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ (2008-03-04 13:17)
 • WYJAŚNIENIA NR 2 DO SIWZ (2008-03-07 08:08)
 • WYJAŚNIENIA NR 3 DO SIWZ (2008-03-14 10:00)
 • WYJAŚNIENIA NR 4 DO SIWZ (2008-03-19 14:17)
 • WYJAŚNIENIA NR 5 DO SIWZ (2008-03-20 13:51)
 • FORMULARZ OFERTOWY LEKI 08 PO WYJAŚNIENIACH NR 5 (2008-03-20 13:52)
 • WYJAŚNIENIA NR 6 DO SIWZ (2008-03-25 10:46)
 • INFORMACJA O WADIUM - PAKIETY 10 i 55 (2008-03-26 13:35)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w pakietach (2008-04-24 13:03)
 • ZP-12 II (2008-04-24 13:03)
 • ZP-21 (2008-04-24 13:04)
 • 28. ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU PROTESTU (2008-05-05 13:54)
 • Decyzja o rozstrzygnieciu protestu (2008-05-06 14:10)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIASIMAP2_magdag-2008-065368-F03-PL (2008-06-24 10:30)