Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp na dostawę leku Mabthera (Rituximab)

 

 

Poznań: Dostawa leku Mabthera
Numer ogłoszenia: 36032 - 2008; data zamieszczenia: 21.02.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leku Mabthera.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę leku Mabthera w dawkach 500 mg i 200 mg. Zamówienie jest zamówienie uzupełniającym do umowy nr 75/2007 z dnia 11.04.2007r.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.40.00.00-0.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 123393 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: wolna ręka

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·             Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.12.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·             Roche Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

·             Cena wybranej oferty: 123.392,75

·             Oferta z najniższą ceną: 123.392,75 / oferta z najwyższą ceną: 123.392,75

·             Waluta: PLN.