Postępowanie w trybie z wolnej reki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę stymulatorów serca z elektrodami i sprzętem dodatkowym oraz kardiowerterów z elektrodami.

Poznań: Dostawa stymulatorów serca z elektrodami i sprzętem dodatkowym oraz kardiowerterów z elektrodami,
Numer ogłoszenia: 35329 - 2008; data zamieszczenia: 21.02.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa stymulatorów serca z elektrodami i sprzętem dodatkowym oraz kardiowerterów z elektrodami,.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę stymulatorów serca z elektrodami i sprzętem dodatkowym oraz kardiowerterów z elektrodami w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 201000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: wolna ręka

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Stymulatory serca z elektrodami i sprzętem dodatkowym oraz kardiowerterów z elektrodami.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.02.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)