Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt.7-zamówienie uzupełniające na dostawę sprzętu ogólnomedycznego

 

Poznań: Dostawa sprzętu ogólnomedycznego dla potrzeb Szpitala im.J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 33447 - 2008; data zamieszczenia: 19.02.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu ogólnomedycznego dla potrzeb Szpitala im.J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa sprzętu ogólnomedycznego dla potrzeb Szpitala im.J. Strusia w Poznaniu. W związku z wcześniejszym wykorzystaniem asortymentu z umów nr 60/2007, 61/2007,65/2007,65A/2007,66/2007,67/2007 zawartych w większości w dniu 05 i 12.04.29007r. , które obowiązują do 28.02.2008r. niezbędne jest udzielenie zamówienia uzupełniającego z wolnej reki ( 20 % zamówienia podstawowego) w celu zabezpieczenia sprzętu niezbędnego do udzielnia świadczeń zdrowotnych , do czasu wszczęcia nowej procedury przetargowej na rok 2008. Wartość szacunkowa zamówienia uzupełniającego nie przekracza 20% wartości zamówienia podstawowego, wyboru wykonawcy dokonano w wyniku prawomocnie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego, a w SIWZ do przetargu przewidziano możliwość zamówień uzupełniających., co wyczerpuje przesłanki art. 67 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.10-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 1317312 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: wolna ręka

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: -.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.01.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: -.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.01.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: -.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.01.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: -.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.01.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)