Przetarg nieograniczony na dostawę klipsów do operacji kardiochirurgicznych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

Poznań: Dostawa klipsów do operacji kardiochirurgicznych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 27750 - 2008; data zamieszczenia: 11.02.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa klipsów do operacji kardiochirurgicznych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę klipsów do operacji kardiochirurgicznych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu w czterech rozmiarach : 1. klipsy naczyniowe małe (100) - 18.540 szt. 2. klipsy naczyniowe średnie (200) - 18.540 szt. 3. klipsy naczyniowe małe - duże (300) - 8.160 szt. 4. klipsy naczyniowe duże (400) - 2.400 szt.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.20-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego - Sekcja Zamówień Publicznych, wejście J, pok. nr 5, II ptr...

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.02.2008 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego - Kancelaria, wejście J, pok. nr 10, II ptr...

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2008-02-11 10:52)
  • Formularz ofertowy (2008-02-11 10:52)
  • Wzór umowy (2008-02-11 10:53)
  • Wzór oświadczenia z art.22 ust.1i art. 24 ust. 1 i 2 (2008-02-11 10:53)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2008-02-11 10:54)
  • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2008-03-04 13:28)
  • ZP-12 Zestawienie zbiorcze ofert złozonych do postępowania (2008-03-04 13:28)
  • ZP-21 Streszczenie oceny i porównania ofert (2008-03-04 13:29)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2008-03-25 07:19)