Przetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa płynów infuzyjnych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 25111 - 2008; data zamieszczenia: 06.02.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa płynów infuzyjnych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę płynów infuzyjnych i został podzielony na 17 pakietów.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.49.00.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 17.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego - Sekcja Zamówień Publicznych, wejście J, pok. nr 5, II ptr...

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.02.2008 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego - Kancelaria, wejście J, pok. nr 10, II ptr...

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET I - Płyny infuzyjne z dwoma niezależnymi portami typu Kabi Pack.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET I A - Płyny infuzyjne w opakowaniach stojących z korkiem bez latexu z dwoma niezależnymi sterylnymi portami typu Ecoflac Plus.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET I B - Płyny infuzyjne.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET I C - Płyn Sol. Ringeri Lactate.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET I D - Płyn.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PAKIET I E- Płyny infuzyjne w worku z podwójnym portem.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PAKIET II.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PAKIET III.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: PAKIET IV.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: PAKIET V.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: PAKIET VI.

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: PAKIET VII.

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: PAKIET VIII.

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: PAKIET IX.

 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: PAKIET X.

 

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: PAKIET XI.

 

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: PAKIET XII - Płyny do przepłukiwania w opakowaniach polietylenowych z odkręcanym zamknięciem typu Ecolav.

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2008-02-06 13:19)
  • Formularz ofertowy (2008-02-06 13:23)
  • Wzór umowy (2008-02-06 13:24)
  • Wzór oświadczenia z art.22 ust.1i art. 24 ust. 1 i 2 (2008-02-06 13:25)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2008-02-06 13:26)
  • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2008-02-21 11:32)
  • ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych do przetargu (2008-02-21 11:33)
  • ZP-21 Streszczenie oceny i porównania ofert (2008-02-21 11:34)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2008-03-17 08:46)