Przetaeg nieograniczony na dostawę stymulatorów serca z elektrodami i sprzętem dodatkowym oraz kardiowerterów z elektrodami dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Dostawa stymulatorów serca z elektrodami i sprzętem dodatkowym oraz kardiowerterów z elektrodami dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

1 / 26 SIMAP2_przadka 29.01.2008 10:18 AM MET- ID:2008-010771 Formularz standardowy 2 — PL

UNIA EUROPEJSKA

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto

Adres pocztowy: ul. Szkolna 8/12

Miejscowość: Poznań Kod pocztowy: 61-833

Kraj: Polska

Punkt

kontaktowy:

_____________________________________________ Tel.: 0618585623

Osoba do kontaktów: Elżbieta Prządka

E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl Faks: 0618585623

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.szpital-strusia.poznan.pl

Adres profilu nabywcy (URL): ________________________________________

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

inny: proszę wypełnić załącznik A.I

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz

Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

inny: proszę wypełnić załącznik A.II

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

inny: proszę wypełnić załącznik A.III

Dostawa stymulatorów serca z elektrodami i sprzętem dodatkowym oraz

kardiowerterów z elektrodami dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

2 / 26 SIMAP2_przadka 29.01.2008 10:18 AM MET- ID:2008-010771 Formularz standardowy 2 — PL

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Ministerstwo lub inny organ krajowy lub

federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

Agencja/Urząd krajowy lub federalny

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Agencja/Urząd regionalny lub lokalny

Podmiot prawa publicznego

Instytucja/agencja europejska lub organizacja

międzynarodowa

Inne

(proszę określić):

________________________________

Ogólne usługi publiczne

Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inne

(proszę określić):

________________________________

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających

tak nie

Dostawa stymulatorów serca z elektrodami i sprzętem dodatkowym oraz

kardiowerterów z elektrodami dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

3 / 26 SIMAP2_przadka 29.01.2008 10:18 AM MET- ID:2008-010771 Formularz standardowy 2 — PL

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Dostawa stymulatorów serca z elektrodami i sprzętem dodatkowym oraz kardiowerterów z elektrodami dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia

usług

(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada

konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)

a) Roboty budowlane b) Dostawy c) Usługi

Wykonanie

Zaprojektowanie i wykonanie

Wykonanie, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego, odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą

Kupno

Dzierżawa

Najem

Leasing

Połączenie powyższych

form

Kategoria usług: nr_(dla usług kategorii 1-27 zob.załącznik II do dyrektywy 2004/18/WE)

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych  Główne miejsce realizacji dostawy Główne miejsce świadczenia usług                                                                                      siedziba zamawiającego

Kod NUTS _____

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego Zawarcia umowy ramowej Utworzenia Dynamicznego Systemu Zakupów (DSZ)

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami

Liczba __, LUB, jeżeli dotyczy, maksymalna liczba

uczestników planowanej umowy ramowej __

Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Czas trwania umowy ramowej:

Okres w latach: __ lub miesiącach: ___

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat:

_____________________________________________________________________

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli

dotyczy, podać wyłącznie dane liczbowe):

Szacunkowa wartość bez VAT: _______________ Waluta ___

lub Zakres: między _______________ a ________ Waluta ___

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone(jeżeli są znane): :

___________________________

Dostawa stymulatorów serca z elektrodami i sprzętem dodatkowym oraz

kardiowerterów z elektrodami dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

4 / 26 SIMAP2_przadka 29.01.2008 10:18 AM MET- ID:2008-010771 Formularz standardowy 2 — PL

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa stymulatorów serca z elektrodami i sprzętem dodatkowym oraz

kardiowerterów z elektrodami dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia i został podzielony na 10 pakietów.

Dostawa stymulatorów serca z elektrodami i sprzętem dodatkowym oraz

kardiowerterów z elektrodami dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

5 / 26 SIMAP2_przadka 29.01.2008 10:18 AM MET- ID:2008-010771 Formularz standardowy 2 — PL

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 33158210 ______________________________

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)

tak nie

II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w

liczbie odpowiadającej liczbie części)

tak nie

Jeżeli tak,oferty należy składać w odniesieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole):

tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych

tak nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy)

PAKIET I - STYMULATORY JEDNOJAMOWE SSIR WRAZ ELEKTRODĄ – 50 szt.

PAKIET II - STYMULATORY JEDNOJAMOWE SSIR Z MONITOROWANIEM SKUTECZNEJ STYMULACJI

WRAZ Z ELEKRODĄ - 100 szt

PAKIET III - STYMULATORY DWUJAMOWE DDDR Z MONITOROWANIEM SKUTECZNEJ STYMULACJI

WRAZ Z ELEKRODAMI - 100 szt.

PAKIET IV - STYMULATORY DWUJAMOWE DDDR DWUSENSOROWE DO STYMULACJI

DWUPUNKTOWEJ WRAZ Z ELEKRODAMI - 50 szt.

PAKIET V - KARDIOWERTERY – DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE WRAZ Z ELEKTRODĄ - 10 szt

PAKIET VI - KARDIOWERTERY – DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE ZAAWANSOWANE Z ELEKTRODAMI - 30 szt.

PAKIET VII - KARDIOWERTERY – DEFIBRYLATORY DWUJAMOWE ZAAWANSOWANE

Z ELEKTRODAMI. - 6 szt.

PAKIET VIII - KARDIOWERTERY – DEFIBRYLATORY BiV Z ZESTAWEM ELEKTROD I INTRODUCERÓW – 5 szt.

PAKIET IX – INTRODUCERY DO IMPLANTACJI ELEKTROD - 200 szt.

PAKIET X ŁĄCZNIKI ELEKTRODOWE - 100 szt.

Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):

_______________

Waluta ___

lub Zakres: między _______________ a _______________ Waluta ___

II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy)

tak nie

Jeżeli tak, proszę podać opis takich opcji:

_________________________________________________________________

Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji:

w miesiącach: __ lub dniach: ____ (od udzielenia zamówienia)

Liczba możliwych wznowień (jeżeli dotyczy): ___ lub Zakres: między ____ a ____

Jeżeli jest znany, w przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe

kolejnych zamówień:

Dostawa stymulatorów serca z elektrodami i sprzętem dodatkowym oraz

kardiowerterów z elektrodami dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

6 / 26 SIMAP2_przadka 29.01.2008 10:18 AM MET- ID:2008-010771 Formularz standardowy 2 — PL

w miesiącach: __ lub dniach: ____ (od udzielenia zamówienia)

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Okres w miesiącach: 12 lub dniach: ____ (od udzielenia zamówienia)

lub Rozpoczęcie __________ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie __________ (dd/mm/rrrr)

Dostawa stymulatorów serca z elektrodami i sprzętem dodatkowym oraz

kardiowerterów z elektrodami dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

7 / 26 SIMAP2_przadka 29.01.2008 10:18 AM MET- ID:2008-010771 Formularz standardowy 2 — PL

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I

TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 9.475,- . Wadium

wnoszone jest tylko na pakiety, w których wykonawca przystąpił do postępowania

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je

regulujących

Finansowanie ze środków własnych zamawiającego

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

(jeżeli dotyczy)

Podmioty wystepujące wspólnie.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy)

tak nie

Jeżeli tak, opis szczególnych warunków

1. Wykonawcy przystepujący do postępowania wiini złożyć odpowiednie dokumenty (certyfikaty) dopuszczające

wprowadzenie do obrotu medycznego i używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oferowanego sprzętu,

wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz.

U . Nr 93 poz. 896) , tj. certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty

równorzędne – zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego

2. Materiały informacyjne dot. oferowanego sprzętu oraz wzory zgodnie z zapisem pkt. 1.4.

3. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością

dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i

odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających , że dostawy te zostały wykonane należycie. W

przypadku oferty podmiotów występujących wspólnie - warunek posiadania odpowiedniego doświadczenia

winien spełniać przynajmniej jeden z podmiotów.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub

handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych,

- nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy,

oraz przedłożą następujące dokumenty:

1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności

gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,

lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy ,

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy,

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

6. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa

zamówień publicznych.

7.Dowód wniesienia wadium.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Dostawa stymulatorów serca z elektrodami i sprzętem dodatkowym oraz

kardiowerterów z elektrodami dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

8 / 26 SIMAP2_przadka 29.01.2008 10:18 AM MET- ID:2008-010771 Formularz standardowy 2 — PL

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów (jeżeli dotyczy):

Wykonawcy przystępujący do postępowania winni złożyć nastepujące dokumenty:

1.Sprawozdanie finansowe w części t.j. bilans oraz rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu w części dot. bilansu oraz rachunku zysków i strat; w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania

finansowego, inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności. Wymienione dokumenty należy złożyć za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

2.Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Polisę lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

___________________________________

III.2.3) Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów (jeżeli dotyczy):

 

Dostawa stymulatorów serca z elektrodami i sprzętem dodatkowym oraz

kardiowerterów z elektrodami dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

9 / 26 SIMAP2_przadka 29.01.2008 10:18 AM MET- ID:2008-010771 Formularz standardowy 2 — PL

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy)

tak nie

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej

Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

Dostawa stymulatorów serca z elektrodami i sprzętem dodatkowym oraz

kardiowerterów z elektrodami dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

10 / 26 SIMAP2_przadka 29.01.2008 10:18 AM MET- ID:2008-010771 Formularz standardowy 2 — PL

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

Ograniczona

Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Negocjacyjna Kandydaci zostali już zakwalifikowani

tak nie

Jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy

zakwalifikowanych już wykonawców w pkt VI.3)

Informacje Dodatkowe

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Dialog konkurencyjny

Dostawa stymulatorów serca z elektrodami i sprzętem dodatkowym oraz

kardiowerterów z elektrodami dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

11 / 26 SIMAP2_przadka 29.01.2008 10:18 AM MET- ID:2008-010771 Formularz standardowy 2 — PL

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole(pola))

Najniższa cena

lub

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

kryteria określone poniżej(kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w

kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z

oczywistych przyczyn)

kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie

opisowym

Kryteria                                                                                               Waga

1. cena oferty I - VIII                                                                               80

2. ocena parametrów technicznych i właściwości użytkowych               20

3. cena oferty IX, X                                                                                100

4. _________________________ ____

5. _________________________ ____

Kryteria Waga

6. _________________________ ____

7. _________________________ ____

8. _________________________ ____

9. _________________________ ____

10. _________________________ ____

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak nie

Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy)

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy)

ZP/8229/2007/2008

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

tak nie

Jeżeli tak,

Wstępne ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2007 /S 137 - 169129 z dnia 19/07/2007 (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem Dynamicznego Systemu

Zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego)

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data: 28/02/2008 (dd/mm/rrrr) Godzina: 14:30

Dokumenty odpłatne

tak nie

Jeżeli tak, podać cenę (podać wyłącznie dane liczbowe): 30.00 Waluta PLN

Warunki i sposób płatności:

Dostawa stymulatorów serca z elektrodami i sprzętem dodatkowym oraz

kardiowerterów z elektrodami dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

12 / 26 SIMAP2_przadka 29.01.2008 10:18 AM MET- ID:2008-010771 Formularz standardowy 2 — PL

Przelewem na konto zamawiającego, na podstawie faktury wystawionej przez zamawiającego i przesłanej

wykonawcy wraz z SIWZ. Dokumenty można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej zamawiającego

www.szpital-strusia.poznan.pl

Dostawa stymulatorów serca z elektrodami i sprzętem dodatkowym oraz

kardiowerterów z elektrodami dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

13 / 26 SIMAP2_przadka 29.01.2008 10:18 AM MET- ID:2008-010771 Formularz standardowy 2 — PL

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Data: 29/02/2008 (dd/mm/rrrr) Godzina: 09:00

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV

inny: __________________________________________________

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)

Do: __________ (dd/mm/rrrr)

lub Okres w miesiącach: __ lub dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Data: 29/02/2008 (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:00

Miejsce (jeżeli dotyczy): siedziba zamawiającego

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)

tak nie

____

Dostawa stymulatorów serca z elektrodami i sprzętem dodatkowym oraz

kardiowerterów z elektrodami dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

14 / 26 SIMAP2_przadka 29.01.2008 10:18 AM MET- ID:2008-010771 Formularz standardowy 2 — PL

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy)

tak nie

Jeżeli tak, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: _________________________

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW

WSPÓLNOTOWYCH

tak nie

Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)

______________________________________________________________________

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: Al. Szucha 2/4

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-582

Kraj: Polska

E-mail: ________________________________________Tel.: ______________

Faks: ______________

Adres internetowy(URL): ________________________________________

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa: ______________________________________________________________________

Adres pocztowy: ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Miejscowość: ________________________________________Kod pocztowy: ______________

Kraj: _______________________________________________

E-mail: ________________________________________Tel.: ______________

Faks: ______________

Adres internetowy(URL): ________________________________________

VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)

Dostawa stymulatorów serca z elektrodami i sprzętem dodatkowym oraz

kardiowerterów z elektrodami dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

15 / 26 SIMAP2_przadka 29.01.2008 10:18 AM MET- ID:2008-010771 Formularz standardowy 2 — PL

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia

rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do jego rozstrzygnięcia, jednocześnie przekazując kopię

odwołania do zamawiającego.

Dostawa stymulatorów serca z elektrodami i sprzętem dodatkowym oraz

kardiowerterów z elektrodami dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

16 / 26 SIMAP2_przadka 29.01.2008 10:18 AM MET- ID:2008-010771 Formularz standardowy 2 — PL

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: ______________________________________________________________________

Adres pocztowy: ______________________________________________________________________

Kod pocztowy: ______________

Kraj: _______________________________________________

E-mail: ________________________________________Tel.: ______________

Faks: ______________

Adres internetowy(URL): ________________________________________

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

29/01/2008 (dd/mm/rrrr)

 

Dostawa stymulatorów serca z elektrodami i sprzętem dodatkowym oraz

kardiowerterów z elektrodami dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

17 / 26 SIMAP2_przadka 29.01.2008 10:18 AM MET- ID:2008-010771 Formularz standardowy 2 — PL

ZAŁĄCZNIK B (1)

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 1 NAZWA STYMULATORY JEDNOJAMOWE SSIR WRAZ ELEKTRODĄ

1) KRÓTKI OPIS

STYMULATORY JEDNOJAMOWE SSIR WRAZ ELEKTRODĄ

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 33158210 ______________________________

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

50 szt.

Jeżeli jest znany, szacowany koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):

Waluta ___

lub Zakres: między _______________ a _______________ Waluta ___

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU

TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach: __ lub dniach: ____ (od udzielenia zamówienia)

lub Rozpoczęcie __________ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie __________ (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Dostawa stymulatorów serca z elektrodami i sprzętem dodatkowym oraz

kardiowerterów z elektrodami dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

18 / 26 SIMAP2_przadka 29.01.2008 10:18 AM MET- ID:2008-010771 Formularz standardowy 2 — PL

ZAŁĄCZNIK B (2)

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 2 NAZWA STYMULATORY JEDNOJAMOWE SSIR Z MONITOROWANIEM SKUTECZNEJ

STYMULACJI WRAZ Z ELEKRODĄ

1) KRÓTKI OPIS

STYMULATORY JEDNOJAMOWE SSIR Z MONITOROWANIEM SKUTECZNEJ STYMULACJI WRAZ Z

ELEKRODĄ

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 33158210 ______________________________

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

100 szt.

Jeżeli jest znany, szacowany koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):

Waluta ___

lub Zakres: między _______________ a _______________ Waluta ___

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU

TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach: __ lub dniach: ____ (od udzielenia zamówienia)

lub Rozpoczęcie __________ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie __________ (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Dostawa stymulatorów serca z elektrodami i sprzętem dodatkowym oraz

kardiowerterów z elektrodami dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

19 / 26 SIMAP2_przadka 29.01.2008 10:18 AM MET- ID:2008-010771 Formularz standardowy 2 — PL

ZAŁĄCZNIK B (3)

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 3 NAZWA STYMULATORY DWUJAMOWE DDDR Z MONITOROWANIEM SKUTECZNEJ

STYMULACJI WRAZ Z ELEKRODAMI

1) KRÓTKI OPIS

STYMULATORY DWUJAMOWE DDDR Z MONITOROWANIEM SKUTECZNEJ STYMULACJI WRAZ Z

ELEKRODAMI

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 33158210 ______________________________

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

100 szt.

Jeżeli jest znany, szacowany koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):

Waluta ___

lub Zakres: między _______________ a _______________ Waluta ___

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU

TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach: __ lub dniach: ____ (od udzielenia zamówienia)

lub Rozpoczęcie __________ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie __________ (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Dostawa stymulatorów serca z elektrodami i sprzętem dodatkowym oraz

kardiowerterów z elektrodami dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

20 / 26 SIMAP2_przadka 29.01.2008 10:18 AM MET- ID:2008-010771 Formularz standardowy 2 — PL

ZAŁĄCZNIK B (4)

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 4 NAZWA STYMULATORY DWUJAMOWE DDDR DWUSENSOROWE DO STYMULACJI

1) KRÓTKI OPIS

STYMULATORY DWUJAMOWE DDDR DWUSENSOROWE DO STYMULACJI

DWUPUNKTOWEJ WRAZ Z ELEKRODAMI

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 33158210 ______________________________

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

50 szt.

Jeżeli jest znany, szacowany koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):

Waluta ___

lub Zakres: między _______________ a _______________ Waluta ___

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU

TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach: __ lub dniach: ____ (od udzielenia zamówienia)

lub Rozpoczęcie __________ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie __________ (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

____________________________________________________________

Dostawa stymulatorów serca z elektrodami i sprzętem dodatkowym oraz

kardiowerterów z elektrodami dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

21 / 26 SIMAP2_przadka 29.01.2008 10:18 AM MET- ID:2008-010771 Formularz standardowy 2 — PL

ZAŁĄCZNIK B (5)

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 5 NAZWA KARDIOWERTERY – DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE WRAZ Z ELEKTRODĄ

1) KRÓTKI OPIS

KARDIOWERTERY – DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE WRAZ Z ELEKTRODĄ

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 33158210 ______________________________

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

10 szt.

Jeżeli jest znany, szacowany koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):

Waluta ___

lub Zakres: między _______________ a _______________ Waluta ___

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU

TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach: __ lub dniach: ____ (od udzielenia zamówienia)

lub Rozpoczęcie __________ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie __________ (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Dostawa stymulatorów serca z elektrodami i sprzętem dodatkowym oraz

kardiowerterów z elektrodami dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

22 / 26 SIMAP2_przadka 29.01.2008 10:18 AM MET- ID:2008-010771 Formularz standardowy 2 — PL

ZAŁĄCZNIK B (6)

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 6 NAZWA KARDIOWERTERY – DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE ZAAWANSOWANE Z ELEKTRODAMI

1) KRÓTKI OPIS

KARDIOWERTERY – DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE ZAAWANSOWANE Z ELEKTRODAMI

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 33158210 ______________________________

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

30 szt.

Jeżeli jest znany, szacowany koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):

Waluta ___

lub Zakres: między _______________ a _______________ Waluta ___

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU

TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach: __ lub dniach: ____ (od udzielenia zamówienia)

lub Rozpoczęcie __________ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie __________ (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

____

________________________________________________________

____________________________________________________________

 

 

Dostawa stymulatorów serca z elektrodami i sprzętem dodatkowym oraz

kardiowerterów z elektrodami dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

23 / 26 SIMAP2_przadka 29.01.2008 10:18 AM MET- ID:2008-010771 Formularz standardowy 2 — PL

ZAŁĄCZNIK B (7)

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 7 NAZWA KARDIOWERTERY – DEFIBRYLATORY DWUJAMOWE ZAAWANSOWANE Z

ELEKTRODAMI

1) KRÓTKI OPIS

KARDIOWERTERY – DEFIBRYLATORY DWUJAMOWE ZAAWANSOWANE Z ELEKTRODAMI

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 33158210 ______________________________

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

6 szt.

Jeżeli jest znany, szacowany koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):

Waluta ___

lub Zakres: między _______________ a _______________ Waluta ___

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU

TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach: __ lub dniach: ____ (od udzielenia zamówienia)

lub Rozpoczęcie __________ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie __________ (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Dostawa stymulatorów serca z elektrodami i sprzętem dodatkowym oraz

kardiowerterów z elektrodami dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

24 / 26 SIMAP2_przadka 29.01.2008 10:18 AM MET- ID:2008-010771 Formularz standardowy 2 — PL

ZAŁĄCZNIK B (8)

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 8 NAZWA KARDIOWERTERY – DEFIBRYLATORY BiV Z ZESTAWEM ELEKTROD I

INTRODUCERÓW

1) KRÓTKI OPIS

KARDIOWERTERY – DEFIBRYLATORY BiV Z ZESTAWEM ELEKTROD I INTRODUCERÓW

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 33158210 ______________________________

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

5 szt.

Jeżeli jest znany, szacowany koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):

Waluta ___

lub Zakres: między _______________ a _______________ Waluta ___

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU

TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach: __ lub dniach: ____ (od udzielenia zamówienia)

lub Rozpoczęcie __________ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie __________ (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 

 

 

Dostawa stymulatorów serca z elektrodami i sprzętem dodatkowym oraz

kardiowerterów z elektrodami dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

25 / 26 SIMAP2_przadka 29.01.2008 10:18 AM MET- ID:2008-010771 Formularz standardowy 2 — PL

ZAŁĄCZNIK B (9)

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 9 NAZWA INTRODUCERY DO IMPLANTACJI ELEKTROD

1) KRÓTKI OPIS

INTRODUCERY DO IMPLANTACJI ELEKTROD

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 33158210 ______________________________

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

200 szt

Jeżeli jest znany, szacowany koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):

Waluta ___

lub Zakres: między _______________ a _______________ Waluta ___

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU

TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach: __ lub dniach: ____ (od udzielenia zamówienia)

lub Rozpoczęcie __________ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie __________ (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Dostawa stymulatorów serca z elektrodami i sprzętem dodatkowym oraz

kardiowerterów z elektrodami dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

26 / 26 SIMAP2_przadka 29.01.2008 10:18 AM MET- ID:2008-010771 Formularz standardowy 2 — PL

ZAŁĄCZNIK B (10)

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 10 NAZWA ŁĄCZNIKI ELEKTRODOWE

1) KRÓTKI OPIS

ŁĄCZNIKI ELEKTRODOWE

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 33158210 ______________________________

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

100 szt.

Jeżeli jest znany, szacowany koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):

Waluta ___

lub Zakres: między _______________ a _______________ Waluta ___

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU

TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach: __ lub dniach: ____ (od udzielenia zamówienia)

lub Rozpoczęcie __________ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie __________ (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2008-01-29 12:35)
 • Formularz ofertowy pakiet 1 (2008-01-29 12:36)
 • Formularz ofertowy pakiet 2 (2008-01-29 12:37)
 • Formularz ofertowy pakiet 3 (2008-01-29 12:37)
 • Formularz ofertowy pakiet 4 (2008-01-29 12:38)
 • Formularz ofertowy pakiet 5 (2008-01-29 12:38)
 • Formularz ofertowy pakiet 6 (2008-01-29 12:39)
 • Formularz ofertowy pakiet 7 (2008-01-29 12:39)
 • Formularz ofertowy pakiet 8 (2008-01-29 12:40)
 • Formularz ofertowy pakiet 9 (2008-01-29 12:41)
 • Formularz ofertowy pakiet 10 (2008-01-29 12:42)
 • Wzór umowy (2008-01-29 12:44)
 • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2008-01-29 12:46)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2008-03-04 11:20)
 • ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych do postępownia (2008-03-04 11:21)
 • ZP-21 Streszczenie oceny i porównania ofert (2008-03-04 11:21)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU (2008-04-04 13:59)