Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic medycznych jednorazowego uzytku, sterylnych i niesterylnych dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa rękawic medycznych jednorazowego uzytku sterylnych i niesterylnych dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 19243 - 2008; data zamieszczenia: 29.01.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa rękawic medycznych jednorazowego uzytku sterylnych i niesterylnych dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa rękawic medycznych jednorazowego użytku sterylnych i niesterylnych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu. Przedmiot zamówienia podzielony został odpowiednio na pakiety (części) i zawiera opis wymaganych cech oraz zamawiane ilości danego asortymentu, określone w SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę transportem wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące pakiety (części):

PAKIET I - RĘKAWICE MEDYCZNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU - STERYLNE - w ilości 36.200 par - w rozmiarach: 6,5, / 7, / 7,5, / 8, / 8,5 (rękawice w poszczególnych rozmiarach zamawiane będą w miarę potrzeb)

PAKIET II - RĘKAWICE MEDYCZNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU- NIESTERYLNE - w ilości 950.000 szt - pakowane a 100 szt ( tj. 9.500 opakowań a 100 szt) - w rozmiarach: S, M, L, (rękawice w poszczególnych rozmiarach zamawiane będą w miarę potrzeb)

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 25.16.12.00-9, 33.14.14.20-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 12.

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto, ul.Szkolna 8/12, 61-833 Poznań.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.02.2008 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego - Kancelaria , pok.10, wejście J, II ptr..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET I.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET II.

 


ZAŁĄCZNIKI

 • SPECYFIKACJA ITOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2008-01-29 10:06)
 • FORMULARZ OFERTOWY (2008-01-29 10:06)
 • WZÓR UMOWY (2008-01-29 10:06)
 • Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2008-01-29 10:07)
 • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2008-01-29 10:08)
 • WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ (2008-01-31 09:01)
 • SPROSTOWANIE Do SIWZ (2008-01-31 09:02)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2008-03-12 12:56)
 • ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert (2008-03-12 12:57)
 • ZP-21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2008-03-12 12:58)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2008-04-15 09:27)