Postępowanie w trybie z wolnej ręki na dostawę sprzętu do kononarografii, OZW - leczenie przy pomocy angioplastyki, restenozy naczyń wieńcowych, koronaroplastyki planowej: balonowej i z użyciem stentów dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu - zamówienie upełniające do umowy nr 102/2007

Poznań: Dostawa sprzętu do kononarografii, OZW - leczenie przy pomocy angioplastyki, restenozy naczyń wieńcowych, koronaroplastyki planowej: balonowej i z użyciem stentów dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu - zamówienie upełniające do umowy nr
Numer ogłoszenia: 18388 - 2008; data zamieszczenia: 28.01.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu do kononarografii, OZW - leczenie przy pomocy angioplastyki, restenozy naczyń wieńcowych, koronaroplastyki planowej: balonowej i z użyciem stentów dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu - zamówienie upełniające do umowy nr 102/2007 z dnia 30.05.2007 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie uzupełniające obejmować będzie dostawę sprzętu objętego zamówieniem podstawowym t.j. 1/ cewniki prowadzące do PTCA ; 2/ cewniki balonowe; 3/ stenty stalowe montowane na balonie; 4/ stenty pokryte substancją antymitotyczną; 5/ cewniki diagnostyczne do koronarografii

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 261740 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: wolna ręka

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA:

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.01.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)