Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego do krążenia pozaustrojowego (oxygenatory, kaniule, dreny i cewniki) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

___________________________________________________________________________________

_Dostawa SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO

(oxygenatory, kaniule, dreny i cewniki) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

1 / 34 SIMAP2_przadka 25.01.2008 03:55 PM MET- ID:2008-010015 Formularz standardowy 2 — PL

UNIA EUROPEJSKA

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU__________

_

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto

Adres pocztowy: ul. Szkolna 8/12

Miejscowość: Poznań Kod pocztowy: 61-833

Kraj: Polska

Punkt

kontaktowy:

_____________________________________________ Tel.: 0618585623

Osoba do kontaktów: Elżbieta Prządka

E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl Faks: 0618585623

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.szpital-strusia.poznan.pl

Adres profilu nabywcy (URL): ________________________________________

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

inny: proszę wypełnić załącznik A.I

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz

Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

inny: proszę wypełnić załącznik A.II

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

inny: proszę wypełnić załącznik A.III

Dostawa SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO

(oxygenatory, kaniule, dreny i cewniki) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala

im. J. Strusia w Poznaniu

2 / 34 SIMAP2_przadka 25.01.2008 03:55 PM MET- ID:2008-010015 Formularz standardowy 2 — PL

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

Agencja/Urząd krajowy lub federalny

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Agencja/Urząd regionalny lub lokalny

Podmiot prawa publicznego

Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

Inne

(proszę określić):

________________________________

Ogólne usługi publiczne

Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inne

(proszę określić):

________________________________

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających

tak nie

Dostawa SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO

(oxygenatory, kaniule, dreny i cewniki) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

3 / 34 SIMAP2_przadka 25.01.2008 03:55 PM MET- ID:2008-010015 Formularz standardowy 2 — PL

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Dostawa SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO (oxygenatory, kaniule, dreny i cewniki) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia

usług

(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada

konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)

a) Roboty budowlane b) Dostawy c) Usługi

Wykonanie

Zaprojektowanie i wykonanie

Wykonanie, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego, odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą

Kupno

Dzierżawa

Najem

Leasing

Połączenie powyższych form

Kategoria usług: nr__

(dla usług kategorii 1-27 zob.

załącznik II do dyrektywy

2004/18/WE)

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Główne miejsce realizacji dostawy Główne miejsce  świadczenia usług                                                               siedziba zamawiającego

Kod NUTS _____

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego Zawarcia umowy ramowej Utworzenia Dynamicznego

Systemu Zakupów (DSZ)

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami

Liczba __, LUB, jeżeli dotyczy, maksymalna liczba

uczestników planowanej umowy ramowej __

Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Czas trwania umowy ramowej:

Okres w latach: __ lub miesiącach: ___

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli

dotyczy, podać wyłącznie dane liczbowe):

Szacunkowa wartość bez VAT: _______________ Waluta ___

lub Zakres: między _______________ a _______________ Waluta ___

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone(jeżeli są znane): :

___________________________

Dostawa SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO

(oxygenatory, kaniule, dreny i cewniki) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala

im. J. Strusia w Poznaniu

4 / 34 SIMAP2_przadka 25.01.2008 03:55 PM MET- ID:2008-010015 Formularz standardowy 2 — PL

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu jednorazowego do krążenia pozaustrojowego dla Oddziału

Kardiochirurgii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu i zostatał podzielony na 18 pakietów

Dostawa SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO

(oxygenatory, kaniule, dreny i cewniki) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala

im. J. Strusia w Poznaniu

5 / 34 SIMAP2_przadka 25.01.2008 03:55 PM MET- ID:2008-010015 Formularz standardowy 2 — PL

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 33100000 ______________________________

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)

tak nie

II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w

liczbie odpowiadającej liczbie części)

tak nie

Jeżeli tak,oferty należy składać w odniesieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole):

tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych

tak nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy)

1/Oxygenatory niepowlekane dla dorosłych,2/Oxygenatory dla dorosłych z powłoką antyadhezyjną,

biokompatybilną, 3/Zestawy drenów do krążenia pozaustrojowego, 4/Kaniule aortalne zbrojone zagięte 90º,

5/Kanikule żylne dwustopniowe zbrojone proste, 6/ Kanikule żylne jednostopniowe zbrojone proste, 7/ Zestawy

do podawania kardiopleginy krwistej, 8/Kanikule do podawania kardiopleginy przez opuszkę aorty z ventem;

9/ Kanikule do podawania kardioplegii przez naczynia wieńcowe z balonikiem proste i zagięte, 10/Łączniki, 11/

Dreny do pomiaru ciśnienia z membraną, 12/Kanikule do drenażu przedsionka z prowadnicą, 13/ Zestawy do

kontrapulsacji wewnątrzaortalnej 8 Fr 40 cc i 8 Fr 34 cc; 14/ Kaniule do kaniulizacji naczyń udowych, 15/Cewniki do prowadzenia dializ z introduktorem, 16/Kanikule aortalne proste; 17/Worki do perfuzatu

Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):

_______________

Waluta ___

lub Zakres: między _______________ a _______________ Waluta ___

II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy)

tak nie

Jeżeli tak, proszę podać opis takich opcji:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji:

w miesiącach: __ lub dniach: ____ (od udzielenia zamówienia)

Liczba możliwych wznowień (jeżeli dotyczy): ___ lub Zakres: między ____ a ____

Jeżeli jest znany, w przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe

kolejnych zamówień:

w miesiącach: __ lub dniach: ____ (od udzielenia zamówienia)

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Okres w miesiącach: 12 lub dniach: ____ (od udzielenia zamówienia)

lub Rozpoczęcie __________ (dd/mm/rrrr)

Dostawa SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO

(oxygenatory, kaniule, dreny i cewniki) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala

im. J. Strusia w Poznaniu

6 / 34 SIMAP2_przadka 25.01.2008 03:55 PM MET- ID:2008-010015 Formularz standardowy 2 — PL

Zakończenie __________ (dd/mm/rrrr)

Dostawa SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO

(oxygenatory, kaniule, dreny i cewniki) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala

im. J. Strusia w Poznaniu

7 / 34 SIMAP2_przadka 25.01.2008 03:55 PM MET- ID:2008-010015 Formularz standardowy 2 — PL

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I

TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 6.040,-. Wadiumdla

wnoszone jest tylko na pakiety, w których wykonawca przystąpił do postępoania.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je

regulujących

Finasnownie ze środków własnych zamawiającgo

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

(jeżeli dotyczy)

Podmioty występujące wspólnie.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy)

tak nie

Jeżeli tak, opis szczególnych warunków

1. Wykonawcy przystępujący do postępowania wiini złożyć odpowiednie dokumenty (certyfikaty) Dopuszczające wprowadzenie do obrotu medycznego i używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oferowanego sprzętu, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy), tj. certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne – zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego

2. Wykonawca winien dołączyć materiały informacyjne dot. oferowanego sprzętu.

3. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością

dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i

odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających , że dostawy te zostały wykonane należycie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub

handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych,

- nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy

oraz przedłożą następujące dokumenty:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności

gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,

lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy ,

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy,

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

6.Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa

zamówień publicznych.

7.Dowód wniesienia wadium.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania

oceny spełniania wymogów:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych

standardów

Dostawa SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO

(oxygenatory, kaniule, dreny i cewniki) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala

im. J. Strusia w Poznaniu

8 / 34 SIMAP2_przadka 25.01.2008 03:55 PM MET- ID:2008-010015 Formularz standardowy 2 — PL

(jeżeli dotyczy):

Wykonawcy przysstępujący do postępowania winni złożyć następujące dokumenty:

1.Sprawozdanie finansowe w części t.j. bilans oraz rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu w części dot. bilansu oraz rachunku zysków i strat; w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności. Wymienione dokumenty należy złożyć za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

2.Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3.Polisę lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

___________________________________

III.2.3) Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

(jeżeli dotyczy):

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Dostawa SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO

(oxygenatory, kaniule, dreny i cewniki) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala

im. J. Strusia w Poznaniu

9 / 34 SIMAP2_przadka 25.01.2008 03:55 PM MET- ID:2008-010015 Formularz standardowy 2 — PL

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy)

tak nie

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej

Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

Dostawa SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO

(oxygenatory, kaniule, dreny i cewniki) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala

im. J. Strusia w Poznaniu

10 / 34 SIMAP2_przadka 25.01.2008 03:55 PM MET- ID:2008-010015 Formularz standardowy 2 — PL

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

Ograniczona

Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Negocjacyjna Kandydaci zostali już zakwalifikowani

tak nie

Jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy

zakwalifikowanych już wykonawców w pkt VI.3)

Informacje Dodatkowe

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Dialog konkurencyjny

Dostawa SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO

(oxygenatory, kaniule, dreny i cewniki) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala

im. J. Strusia w Poznaniu

11 / 34 SIMAP2_przadka 25.01.2008 03:55 PM MET- ID:2008-010015 Formularz standardowy 2 — PL

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole(pola))

Najniższa cena

lub

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

kryteria określone poniżej(kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w

kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z

oczywistych przyczyn)

kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym

Kryteria Waga

1. cena 70

2. ocena parametrów technicznych i użytkowych 30

3. _________________________ ____

4. _________________________ ____

5. _________________________ ____

Kryteria Waga

6. _________________________ ____

7. _________________________ ____

8. _________________________ ____

9. _________________________ ____

10. _________________________ ____

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak nie

Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy)

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy)

ZP/342/2008

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

tak nie

Jeżeli tak,

Wstępne ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2007 /S 137 - 169129 z dnia 19/07/2007 (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem Dynamicznego Systemu

Zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego)

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data: 26/02/2008 (dd/mm/rrrr) Godzina: 14:30

Dokumenty odpłatne

tak nie

Jeżeli tak, podać cenę (podać wyłącznie dane liczbowe): 30.00 Waluta PLN

Warunki i sposób płatności:

Dostawa SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO

(oxygenatory, kaniule, dreny i cewniki) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala

im. J. Strusia w Poznaniu

12 / 34 SIMAP2_przadka 25.01.2008 03:55 PM MET- ID:2008-010015 Formularz standardowy 2 — PL

Przelewem na konto zamawiającego, na podstawie faktury wystawionej przez zamawiającego i przesłanej

wykonawcy wraz z SIWZ. Dokumenty mozna pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej zamawiającego

www.szpital-strusia.poznan.pl

Dostawa SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO

(oxygenatory, kaniule, dreny i cewniki) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala

im. J. Strusia w Poznaniu

13 / 34 SIMAP2_przadka 25.01.2008 03:55 PM MET- ID:2008-010015 Formularz standardowy 2 — PL

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Data: 27/02/2008 (dd/mm/rrrr) Godzina: 09:00

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV

inny: __________________________________________________

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)

Do: __________ (dd/mm/rrrr)

lub Okres w miesiącach: __ lub dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Data: 27/02/2008 (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:00

Miejsce (jeżeli dotyczy): siedziba zamawiającego

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)

tak nie

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Dostawa SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO

(oxygenatory, kaniule, dreny i cewniki) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala

im. J. Strusia w Poznaniu

14 / 34 SIMAP2_przadka 25.01.2008 03:55 PM MET- ID:2008-010015 Formularz standardowy 2 — PL

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy)

tak nie

Jeżeli tak, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: _________________________

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW

WSPÓLNOTOWYCH

tak nie

Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów:

 

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)

______________________________________________________________________

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: Al. Szucha 2/4

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-582

Kraj: Polska

E-mail: ________________________________________Tel.: ______________

Faks: ______________

Adres internetowy(URL): ________________________________________

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa: ______________________________________________________________________

Adres pocztowy: ______________________________________________________________________

___________________________________________________________

Miejscowość: ________________________________________Kod pocztowy: ______________

Kraj: _______________________________________________

E-mail: ________________________________________Tel.: ______________

Faks: ______________

Adres internetowy(URL): ________________________________________

VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)

Dostawa SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO

(oxygenatory, kaniule, dreny i cewniki) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala

im. J. Strusia w Poznaniu

15 / 34 SIMAP2_przadka 25.01.2008 03:55 PM MET- ID:2008-010015 Formularz standardowy 2 — PL

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia

rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do jego rozstrzygnięcia, jednocześnie przekazując kopię

odwołania do zamawiającego.

Dostawa SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO

(oxygenatory, kaniule, dreny i cewniki) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala

im. J. Strusia w Poznaniu

16 / 34 SIMAP2_przadka 25.01.2008 03:55 PM MET- ID:2008-010015 Formularz standardowy 2 — PL

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: ______________________________________________________________________

Adres pocztowy: ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Miejscowość: ________________________________________Kod pocztowy: ______________

Kraj: _______________________________________________

E-mail: ________________________________________Tel.: ______________

Faks: ______________

Adres internetowy(URL): ________________________________________

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

25/01/2008 (dd/mm/rrrr)

 

 

 

Dostawa SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO

(oxygenatory, kaniule, dreny i cewniki) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala

im. J. Strusia w Poznaniu

17 / 34 SIMAP2_przadka 25.01.2008 03:55 PM MET- ID:2008-010015 Formularz standardowy 2 — PL

ZAŁĄCZNIK B (1)

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 1 NAZWA Oxygenatory niepowlekane dla dorosłych

1) KRÓTKI OPIS

Oxygenatory niepowlekane dla dorosłych

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 33100000 ______________________________

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

700 szt.

Jeżeli jest znany, szacowany koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):

_______________

Waluta ___

lub Zakres: między _______________ a _______________ Waluta ___

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU

TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach: __ lub dniach: ____ (od udzielenia zamówienia)

lub Rozpoczęcie __________ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie __________ (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

______________________________________________

____________________________________________________________

Dostawa SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO

(oxygenatory, kaniule, dreny i cewniki) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala

im. J. Strusia w Poznaniu

18 / 34 SIMAP2_przadka 25.01.2008 03:55 PM MET- ID:2008-010015 Formularz standardowy 2 — PL

ZAŁĄCZNIK B (2)

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 2 NAZWA Oxygenatory dla dorosłych z powłoką antyadhezyjną, biokompatybilną

1) KRÓTKI OPIS

Oxygenatory dla dorosłych z powłoką antyadhezyjną, biokompatybilną

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 33100000 ______________________________

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

80 szt.

Jeżeli jest znany, szacowany koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):

_______________

Waluta ___

lub Zakres: między _______________ a _______________ Waluta ___

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU

TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach: __ lub dniach: ____ (od udzielenia zamówienia)

lub Rozpoczęcie __________ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie __________ (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

____________________________________________________________

Dostawa SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO

(oxygenatory, kaniule, dreny i cewniki) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala

im. J. Strusia w Poznaniu

19 / 34 SIMAP2_przadka 25.01.2008 03:55 PM MET- ID:2008-010015 Formularz standardowy 2 — PL

ZAŁĄCZNIK B (3)

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 3 NAZWA Zestawy drenów do krążenia pozaustrojowego - 780 szt.

1) KRÓTKI OPIS

Zestawy drenów do krążenia pozaustrojowego

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 33100000 ______________________________

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

780 szt.

Jeżeli jest znany, szacowany koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):

_______________

Waluta ___

lub Zakres: między _______________ a _______________ Waluta ___

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU

TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach: __ lub dniach: ____ (od udzielenia zamówienia)

lub Rozpoczęcie __________ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie __________ (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Dostawa SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO

(oxygenatory, kaniule, dreny i cewniki) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala

im. J. Strusia w Poznaniu

20 / 34 SIMAP2_przadka 25.01.2008 03:55 PM MET- ID:2008-010015 Formularz standardowy 2 — PL

ZAŁĄCZNIK B (4)

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 4 NAZWA Kaniule aortalne zbrojone zagięte 90º

1) KRÓTKI OPIS

1. Kaniule aortalne zbrojone zagięte 90º 24 Fr - 350 szt.

2. Kaniule aortalne zbrojone zagięte 90º 22 Fr - 340 szt.

3. Kaniule aortalne zbrojone zagięte 90º 20 Fr - 40 szt.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 33100000 ______________________________

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

podano w pkt. 1

Jeżeli jest znany, szacowany koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):

_______________

Waluta ___

lub Zakres: między _______________ a _______________ Waluta ___

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU

TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach: __ lub dniach: ____ (od udzielenia zamówienia)

lub Rozpoczęcie __________ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie __________ (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Dostawa SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO

(oxygenatory, kaniule, dreny i cewniki) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala

im. J. Strusia w Poznaniu

21 / 34 SIMAP2_przadka 25.01.2008 03:55 PM MET- ID:2008-010015 Formularz standardowy 2 — PL

ZAŁĄCZNIK B (5)

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 5 NAZWA Kanikule żylne dwustopniowe zbrojone proste

1) KRÓTKI OPIS

1. Kaniule żylne dwustopniowe zbrojone proste 32/40 Fr - 480 szt.

2. Kaniule żylne dwustopniowe zbrojone proste 36/51 Fr - 300 szt.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 33100000 ______________________________

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

podano w pkt. 1

Jeżeli jest znany, szacowany koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):

_______________

Waluta ___

lub Zakres: między _______________ a _______________ Waluta ___

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU

TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach: __ lub dniach: ____ (od udzielenia zamówienia)

lub Rozpoczęcie __________ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie __________ (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Dostawa SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO

(oxygenatory, kaniule, dreny i cewniki) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala

im. J. Strusia w Poznaniu

22 / 34 SIMAP2_przadka 25.01.2008 03:55 PM MET- ID:2008-010015 Formularz standardowy 2 — PL

ZAŁĄCZNIK B (6)

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 6 NAZWA Kanikule żylne jednostopniowe zbrojone proste

1) KRÓTKI OPIS

1. Kaniule żylne jednostopniowe zbrojone proste 36 Fr - 60 szt.

2. Kaniule żylne jednostopniowe zbrojone proste 32 Fr - 60 szt.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 33100000 ______________________________

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

podano w pkt. 1

Jeżeli jest znany, szacowany koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):

_______________

Waluta ___

lub Zakres: między _______________ a _______________ Waluta ___

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU

TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach: __ lub dniach: ____ (od udzielenia zamówienia)

lub Rozpoczęcie __________ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie __________ (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Dostawa SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO

(oxygenatory, kaniule, dreny i cewniki) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala

im. J. Strusia w Poznaniu

23 / 34 SIMAP2_przadka 25.01.2008 03:55 PM MET- ID:2008-010015 Formularz standardowy 2 — PL

ZAŁĄCZNIK B (7)

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 7 NAZWA Zestawy do podawania kardiopleginy krwistej

1) KRÓTKI OPIS

Zestawy do podawania kardiopleginy krwistej - 150 szt.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 33100000 ______________________________

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

podano w pkt. 1

Jeżeli jest znany, szacowany koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):

_______________

Waluta ___

lub Zakres: między _______________ a _______________ Waluta ___

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU

TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach: __ lub dniach: ____ (od udzielenia zamówienia)

lub Rozpoczęcie __________ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie __________ (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Dostawa SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO

(oxygenatory, kaniule, dreny i cewniki) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala

im. J. Strusia w Poznaniu

24 / 34 SIMAP2_przadka 25.01.2008 03:55 PM MET- ID:2008-010015 Formularz standardowy 2 — PL

ZAŁĄCZNIK B (8)

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 8 NAZWA Kanikule do podawania kardiopleginy przez opuszkę aorty z ventem

1) KRÓTKI OPIS

Kanikule do podawania kardiopleginy przez opuszkę aorty z ventem

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 33100000 ______________________________

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

700 szt.

Jeżeli jest znany, szacowany koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):

_______________

Waluta ___

lub Zakres: między _______________ a _______________ Waluta ___

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU

TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach: __ lub dniach: ____ (od udzielenia zamówienia)

lub Rozpoczęcie __________ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie __________ (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Dostawa SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO

(oxygenatory, kaniule, dreny i cewniki) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala

im. J. Strusia w Poznaniu

25 / 34 SIMAP2_przadka 25.01.2008 03:55 PM MET- ID:2008-010015 Formularz standardowy 2 — PL

ZAŁĄCZNIK B (9)

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 9 NAZWA Kanikule do podawania kardioplegii przez naczynia wieńcowe

1) KRÓTKI OPIS

1. Kaniule do podawania kardiopleginy przez naczynia wieńcowe z balonikiem, - 100 szt.

2.Kaniule do podawania kardiopleginy przez naczynia wieńcowe z balonikiem, zagięte 90 - 100 szt.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 33100000 ______________________________

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

podano w pkt. 1

Jeżeli jest znany, szacowany koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):

_______________

Waluta ___

lub Zakres: między _______________ a _______________ Waluta ___

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU

TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach: __ lub dniach: ____ (od udzielenia zamówienia)

lub Rozpoczęcie __________ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie __________ (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Dostawa SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO

(oxygenatory, kaniule, dreny i cewniki) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala

im. J. Strusia w Poznaniu

26 / 34 SIMAP2_przadka 25.01.2008 03:55 PM MET- ID:2008-010015 Formularz standardowy 2 — PL

ZAŁĄCZNIK B (10)

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 10 NAZWA Łączniki

1) KRÓTKI OPIS

1. Łączniki 3/8 – 3/8 - 500 szt.

2. Łączniki 3/8 – ½ - 40 szt.

3. Łączniki 1/2 – 3/8- 3/8 - 100 szt.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 33100000 ______________________________

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

podano w pkt. 1

Jeżeli jest znany, szacowany koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):

_______________

Waluta ___

lub Zakres: między _______________ a _______________ Waluta ___

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU

TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach: __ lub dniach: ____ (od udzielenia zamówienia)

lub Rozpoczęcie __________ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie __________ (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Dostawa SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO

(oxygenatory, kaniule, dreny i cewniki) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala

im. J. Strusia w Poznaniu

27 / 34 SIMAP2_przadka 25.01.2008 03:55 PM MET- ID:2008-010015 Formularz standardowy 2 — PL

ZAŁĄCZNIK B (11)

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 11 NAZWA Dreny do pomiaru ciśnienia z membraną

1) KRÓTKI OPIS

Dreny do pomiaru ciśnienia z membraną

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 33100000 ______________________________

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

700 szt.

Jeżeli jest znany, szacowany koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):

_______________

Waluta ___

lub Zakres: między _______________ a _______________ Waluta ___

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU

TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach: __ lub dniach: ____ (od udzielenia zamówienia)

lub Rozpoczęcie __________ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie __________ (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Dostawa SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO

(oxygenatory, kaniule, dreny i cewniki) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala

im. J. Strusia w Poznaniu

28 / 34 SIMAP2_przadka 25.01.2008 03:55 PM MET- ID:2008-010015 Formularz standardowy 2 — PL

ZAŁĄCZNIK B (12)

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 12 NAZWA Kanikule do drenażu przedsionka z prowadnicą

1) KRÓTKI OPIS

Kanikule do drenażu przedsionka z prowadnicą

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 33100000 ______________________________

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

120 szt.

Jeżeli jest znany, szacowany koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):

_______________

Waluta ___

lub Zakres: między _______________ a _______________ Waluta ___

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU

TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach: __ lub dniach: ____ (od udzielenia zamówienia)

lub Rozpoczęcie __________ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie __________ (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Dostawa SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO

(oxygenatory, kaniule, dreny i cewniki) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala

im. J. Strusia w Poznaniu

29 / 34 SIMAP2_przadka 25.01.2008 03:55 PM MET- ID:2008-010015 Formularz standardowy 2 — PL

ZAŁĄCZNIK B (13)

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 13 NAZWA Zestawy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej 8 Fr 40 cc

1) KRÓTKI OPIS

Zestawy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej 8 Fr 40 cc

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 33100000 ______________________________

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

15 szt.

Jeżeli jest znany, szacowany koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):

_______________

Waluta ___

lub Zakres: między _______________ a _______________ Waluta ___

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU

TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach: __ lub dniach: ____ (od udzielenia zamówienia)

lub Rozpoczęcie __________ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie __________ (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Dostawa SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO

(oxygenatory, kaniule, dreny i cewniki) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala

im. J. Strusia w Poznaniu

30 / 34 SIMAP2_przadka 25.01.2008 03:55 PM MET- ID:2008-010015 Formularz standardowy 2 — PL

ZAŁĄCZNIK B (14)

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 14 NAZWA Zestawy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej 8 Fr 34 cc

1) KRÓTKI OPIS

Zestawy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej 8 Fr 34 cc

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 33100000 ______________________________

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

15 szt.

Jeżeli jest znany, szacowany koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):

_______________

Waluta ___

lub Zakres: między _______________ a _______________ Waluta ___

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU

TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach: __ lub dniach: ____ (od udzielenia zamówienia)

lub Rozpoczęcie __________ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie __________ (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Dostawa SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO

(oxygenatory, kaniule, dreny i cewniki) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala

im. J. Strusia w Poznaniu

31 / 34 SIMAP2_przadka 25.01.2008 03:55 PM MET- ID:2008-010015 Formularz standardowy 2 — PL

ZAŁĄCZNIK B (15)

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 15 NAZWA Kaniule do kaniulizacji naczyń udowych

1) KRÓTKI OPIS

Kaniule do kaniulizacji naczyń udowych

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 33100000 ______________________________

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

10 szt.

Jeżeli jest znany, szacowany koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):

_______________

Waluta ___

lub Zakres: między _______________ a _______________ Waluta ___

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU

TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach: __ lub dniach: ____ (od udzielenia zamówienia)

lub Rozpoczęcie __________ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie __________ (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Dostawa SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO

(oxygenatory, kaniule, dreny i cewniki) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala

im. J. Strusia w Poznaniu

32 / 34 SIMAP2_przadka 25.01.2008 03:55 PM MET- ID:2008-010015 Formularz standardowy 2 — PL

ZAŁĄCZNIK B (16)

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 16 NAZWA Cewniki do prowadzenia dializ z introduktorem

1) KRÓTKI OPIS

Cewniki do prowadzenia dializ z introduktorem

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 33100000 ______________________________

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

20 szt.

Jeżeli jest znany, szacowany koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):

_______________

Waluta ___

lub Zakres: między _______________ a _______________ Waluta ___

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU

TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach: __ lub dniach: ____ (od udzielenia zamówienia)

lub Rozpoczęcie __________ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie __________ (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Dostawa SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO

(oxygenatory, kaniule, dreny i cewniki) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala

im. J. Strusia w Poznaniu

33 / 34 SIMAP2_przadka 25.01.2008 03:55 PM MET- ID:2008-010015 Formularz standardowy 2 — PL

ZAŁĄCZNIK B (17)

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 17 NAZWA Kanikule aortalne proste

1) KRÓTKI OPIS

Kanikule aortalne proste

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 33100000 ______________________________

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

50 szt.

Jeżeli jest znany, szacowany koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):

_______________

Waluta ___

lub Zakres: między _______________ a _______________ Waluta ___

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU

TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach: __ lub dniach: ____ (od udzielenia zamówienia)

lub Rozpoczęcie __________ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie __________ (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Dostawa SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO

(oxygenatory, kaniule, dreny i cewniki) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala

im. J. Strusia w Poznaniu

34 / 34 SIMAP2_przadka 25.01.2008 03:55 PM MET- ID:2008-010015 Formularz standardowy 2 — PL

ZAŁĄCZNIK B (18)

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 18 NAZWA Worki do perfuzatu

1) KRÓTKI OPIS

Worki do perfuzatu

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 33100000 ______________________________

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

600 szt.

Jeżeli jest znany, szacowany koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):

_______________

Waluta ___

lub Zakres: między _______________ a _______________ Waluta ___

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU

TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach: __ lub dniach: ____ (od udzielenia zamówienia)

lub Rozpoczęcie __________ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie __________ (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

 

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę  sprzętu jednorazowego do krążenia pozaustrojowego (oxygenatory, kaniule, dreny i cewniki) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich drogą elektroniczną w dniu 25.01.2008 r.

 

 

_______________


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2008-01-28 08:49)
 • Formularz Ofertowy Pakiet 1 (2008-01-28 08:50)
 • Formularz Ofertowy Pakiet 2 (2008-01-28 08:51)
 • Formularz Ofertowy Pakiet 3 (2008-01-28 08:52)
 • Formularz Ofertowy Pakiety 4-15 (2008-01-28 08:53)
 • Formularz Ofertowy Pakiety 16-18 (2008-01-28 08:54)
 • Wzór umowy (2008-01-28 08:54)
 • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2008-01-28 08:56)
 • Wyjaśnienia nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2008-02-13 08:29)
 • Wyjaśnienia nr nr 2 str 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówieniayj (2008-02-15 14:03)
 • Wyjaśnienia nr nr 2 str 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówieniawyj (2008-02-15 14:06)
 • Wyjasnienia nr 2 str 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2008-02-15 14:09)
 • Wyjaśnienia nr str. 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2008-02-18 14:10)
 • Wyjaśnienia nr 3 str. 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2008-02-18 14:13)
 • Wyjaśnienie nr 3 str. 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2008-02-18 14:17)
 • Wyjaśnienia nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2008-02-19 13:36)
 • ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT (2008-02-19 13:37)
 • Wyjaśnienie nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2008-02-21 07:13)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2008-03-19 12:05)
 • ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych do postępowania (2008-03-19 12:07)
 • ZP-21 Streszczenie oceny i porównania ofert (2008-03-19 12:07)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2008-04-29 13:36)