Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników mikrobiologicznych

Poznań: Dostawa Odczynników mikrobiologicznych dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej - Pracowni Bakteriologii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 18039 - 2008; data zamieszczenia: 25.01.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.pozna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa Odczynników mikrobiologicznych dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej - Pracowni Bakteriologii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę odczynników używanych w diagnostyce mikrobiologicznej do oznaczeń wykonywanych metodą manualną. Zamówienie podzielone zostało na XVI pakietów (części)

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.49.65.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 16.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.01.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

·                  Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium.

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 SIWZ lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą); nie dostarczenie właściwych dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.9 - 4.2.12 SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego - Sekcja Zamówień Publicznych ( wejście J, I ptr. pok. 5).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.02.2008 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego - Kancelaria (wejście J, I ptr. pok. 10).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Odczynniki mikrobiologiczne do hodowli i identyfikacji bakterii - dehydraty.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet I - Odczynniki mikrobiologiczne do hodowli i identyfikacji bakterii - dehydraty obejmujący13 pozycji.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.49.65.00-2.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Odczynniki mikrobiologiczne do hodowli i identyfikacji bakterii - dehydraty.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet II - Odczynniki mikrobiologiczne do hodowli i identyfikacji bakterii - dehydraty obejmujący2 pozycje.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.49.65.00-2.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Testy lateksowe do szybkiej identyfikacji.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet III - Testy lateksowe do szybkiej identyfikacji obejmujący 3 pozycje.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.49.65.00-2.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Testy lateksowe do szybkiej identyfikacji.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet IV - Testy lateksowe do szybkiej identyfikacji obejmujący1 pozycje.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.49.65.00-2.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zestawy do uzyskiwania warunków beztlenowych.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet V - Zestawy do uzyskiwania warunków beztlenowych - 5 pozycji.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.49.65.00-2.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Podłoża na płytkach Petriego.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet VI - Podłoża na płytkach Petriego - 5 pozycji.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.49.65.00-2.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Podłoża chromogenne i podłoża do oznaczania lekowrażliwości na płytkach Petriego.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet VII - Podłoża chromogenne i podłoża do oznaczania lekowrażliwości na płytkach Petriego - 5 pozycji.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.49.65.00-2.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Testy identyfikacyjne (biochemiczne) typu API.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet VIII - Testy identyfikacyjne (biochemiczne) typu API - 15 pozycji.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.49.65.00-2.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Testy identyfikacyjne (biochemiczne) typu API.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet VIII - Testy identyfikacyjne (biochemiczne) typu API - 2 pozycje.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.49.65.00-2.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Testy identyfikacyjne (biochemiczne) typu API dla bakterii rosnących w warunkach beztlenowych.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet X - Testy identyfikacyjne (biochemiczne) typu API dla bakterii rosnących w warunkach beztlenowych - 3 pozycje.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.49.65.00-2.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Testy identyfikacyjne (biochemiczne).

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet XI - Testy identyfikacyjne (biovhemiczne - 1 pozycja.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.49.65.00-2.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Odczynniki do testów identyfikacyjnych.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet XII - Odczynniki do testów identyfikacyjnych - 1 pozycja.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.49.65.00-2.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Krązki diagnostyczne.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 13 - Krążki diagnostyczne - 12 pozycji.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.49.65.00-2.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Krążki z antybiotykami do badania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno - krążkową.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet XIV - Krążki z antybiotykami do badania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno - krążkową - 61 pozycji.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.49.65.00-2.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Testy paskowe do badania lekowrażliwości AB BIODISK dla różnych antybiotyków - EN - testy.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet XV - Testy paskowe do badania lekowrażliwości AB BIODISK dla różnych - 4 pozycje antybiotyków - EN - testy.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.49.65.00-2.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Szczepy wzorcowe z kolekcji ATCC.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet XVI -Szczepy wzorcowe z kolekcji ATCC - 4 pozycje.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.49.65.00-2.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2009.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2008-01-25 14:39)
  • Formularz ofertowy (2008-01-25 14:40)
  • Wzór umowy (2008-01-25 14:40)
  • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2008-01-25 14:41)
  • Druk oświadczenia z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp (nieobowiązkowy) (2008-01-25 14:42)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2008-01-30 14:55)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert w pakietach (2008-02-12 14:03)
  • ZP-12 (2008-02-12 14:04)
  • ZP-21 (2008-02-12 14:04)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2008-03-11 09:31)