Wymiana zespołu prądotwórczego wraz z adaptacją pomieszczeń w Szpitalu im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Wymiana zespołu prądotwórczego wraz z adaptacją pomieszczeń w Szpitalu im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 14314 - 2008; data zamieszczenia: 21.01.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana zespołu prądotwórczego wraz z adaptacją pomieszczeń w Szpitalu im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi zainstalowanie i uruchomienie zespołu prądotwórczego o mocy 400 kVA wraz z automatyką załączania tego zespołu oraz wykonaniem niezbędnych robót umożliwiających jego przyłączenie i oddanie do użytkowania, obejmujących następujące zadania: 1) wymiana zespołu prądotwórczego z mocy 250 kVA na zespół o mocy 400 kVA (dostawa i instalacja); wymagane są gwinty metryczne dla elementów mechanicznych zespołu, 2) wymiana okablowania z kabla YAKY na kabel 4xYKY 1x 300, 3) dostawa i instalacja automatyki załączania zespołu prądotwórczego w razie zaniku napięcia sieciowego, 4) adaptacja pomieszczenia polegająca na: a) dostawie i montażu bramy segmentowej z napędem żaluzji, b) dostawie i instalacji rękawa dyfuzyjnego, c) dostawie i montażu układu wydechowego, d) dostawie i montażu amortyzatorów, e) malowaniu pomieszczenia wraz z wykonaniem niezbędnych prac ogólnobudowlanych, f) demontażu istniejącej instalacji wraz ze starym zespołem prądotwórczym, 5) wykonanie dokumentacji powykonawczej

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.68.82.51-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 56.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

·                  Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium.

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy: - spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy prawo zamówień publicznych, - nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy, - posiadają odpowiednie doświadczenie w wykonaniu robót objętych zamówieniem tj. wykonali w ostatnich trzech latach co najmniej jedno zamówienie o podobnym charakterze i zbliżonej wartości oraz przedłożą potwierdzenie inwestora, że zrealizowane zamówienia zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 SIWZlub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą); nie dostarczenie właściwych dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.11 SIWZ spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający wezwie wykonawców do uzupełnienia brakujących dokumentów lub oświadczeń w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - Wykaz wszystkich wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robot , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie; wykaz należy złożyć wg wzoru załączonego do niniejszej specyfikacji. W przypadku oferty podmiotów występujących wspólnie - warunek posiadania odpowiedniego doświadczenia winien spełnić przynajmniej jeden z tych podmiotów. - Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. - Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

·                  1. Cena - 80

·                  2. termin wykonania robót - 10

·                  3. udzielony okres gwarancji na zespół prądotwórczy - 10

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego - Sekcja Zamówień Publicznych (wejście J, I ptr. pok. 5).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2008 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto siedziba zamawiającego, wejście J, I ptr. pok. 10.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2008-01-21 12:58)
 • Formularz ofertowy (2008-01-21 12:59)
 • Wzór umowy (2008-01-21 12:59)
 • Wykaz zrealizowanych w ostatnich trzech latach zamówień - wzór (2008-01-21 13:00)
 • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2008-01-21 13:01)
 • Druk oświadczenia z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ustawy Pzp (nieobowiązkowy) (2008-01-21 13:02)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2008-01-23 11:38)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2008-02-04 14:13)
 • ZP-12 (2008-02-04 14:13)
 • ZP-21 (2008-02-04 14:13)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2008-03-03 07:45)