Przetarg nieograniczony na dostawę odzieży i bielizny operacyjnej oraz pokrowcy na sprzęt jednorazowego użytku

Poznań: Dostawa odzieży i bielizny operacyjnej oraz pokrowcy na sprzęt jednorazowego użytku
Numer ogłoszenia: 10577 - 2008; data zamieszczenia: 15.01.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odzieży i bielizny operacyjnej oraz pokrowcy na sprzęt jednorazowego użytku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę odzieży i bielizny operacyjnej oraz pokrowcy na sprzęt jednorazowego użytku i został podzielony na 14 pakietów.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.11.10.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 14.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego - Sekcja Zamówień Publicznych, wejście J, pok. nr 5, II ptr..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.01.2008 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego - Kancelaria, wejście J, pok. nr 10, II ptr..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZESTAW DO OPERACJI ZASTAWEK JAŁOWY.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: POKROWCE FOLIOWE BEZ GUMKI -.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: POKROWCE FOLIOWE Z GUMKĄ -.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: POKROWCE FOLIOWE NIEJAŁOWE Z GUMKĄ.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PRZEŚCIERADŁA JEDNORAZOWE.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: CZEPKI CHIRURGICZNE MĘSKIE ..

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: CZEPKI CHIRURGICZNE MĘSKIE Z WKŁADKĄ POCHŁANIAJĄCĄ POT.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: CZEPKI CHIRURGICZNE DAMSKIE Z GUMKĄ.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: CZEPKI CHIRURGICZNE DAMSKIE WIĄZANE.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: MASKI OPERACYJNE.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: FARTUCH CHIRURGICZNY.

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: OCHRANIACZE NA BUTY (z gumką).

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: KOMPLET POSCIELI Z WŁÓKNINY (NIEJAŁOWY).

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: FARTUCHY JEDNORAZOWE, FOLIOWE PRZEDNIE.

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2008-01-15 12:53)
  • Formularz ofertowy (2008-01-15 12:54)
  • Wzór umowy (2008-01-15 12:55)
  • Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2008-01-15 12:56)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2008-01-15 12:57)
  • Wyjaśnienia nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2008-01-21 08:54)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2008-02-13 14:27)
  • ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych do postępowania (2008-02-14 07:55)
  • ZP-21 Streszczenie oceny i porównania ofert (2008-02-14 07:56)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2008-03-07 13:38)