Przetarg nieograniczony na swiadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości obiektów Szpitala im.j.Strusia w Poznaniu

Poznań: Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości obiektów Szpitala im.j.Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 7467 - 2008; data zamieszczenia: 10.01.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości obiektów Szpitala im.j.Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości (sprzątania) wyznaczonych pomieszczeń w obiektach szpitalnych zamawiającego. Wykonywane prace porządkowo-sprzątające oraz technologie stosowane przy realizacji tych prac winny zapewnić, gwarantować i spełniać utrzymanie właściwej higieny sanitarnej, wymogi sanitarno-epidemiologiczne oraz estetyczny wygląd sprzątanych powierzchni i pomieszczeń. Ponadto prace sprzątająco-porządkowe należy prowadzić z uwzględnieniem obowiązujących w tutejszym zakładzie zarządzeń wewnętrznych i instrukcji dotyczących gospodarki odpadami oraz przepisów z zakresu ochrony środowiska, a wszyscy pracownicy wykonawcy będą zobowiązani do przestrzegania tych procedur i instrukcji. UWAGA ! Zamawiający informuje, że w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto wdrożony został Zintegrowany System Zarządzania Jakością zgodny normą ISO 9001:2000, zatem wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania świadczonych usług do wprowadzonych w/w norm. Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości dotyczą następujących pomieszczeń w obiektach szpitalnych zamawiającego: a)SZPITAL IM. J. STRUSIA W POZNANIU, UL. SZKOLNA 8/12 - pomieszczenia administracyjne, poradnie, ciągi komunikacyjne, klatki schodowe, windy osobowe oraz sanitariaty o powierzchni: 1. 3.481 m2 sprzątanej codziennie we wszystkie dni robocze 2. 419 m2 sprzątanej 1 raz w tygodniu 3. 268 m2 sprzątanej 1 raz w miesiącu b) ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH, UL.WINCENTEGO 2 - pomieszczenia administracyjne, ciągi komunikacyjne, klatki schodowe, sanitariaty, pomieszczenia poradni o powierzchni: 1. 786 m2 sprzątanej codziennie we wszystkie dni robocze 2. 29 m2 sprzątanej 1 raz w tygodniu UWAGA! PRACA NA TYM ODDZIALE ODBYWA SIĘ W KONTAKCIE Z MATERIAŁEM ZAKAŹNYM. c)WYMAGANE CZYNNOŚCI I ZADANIA W ZAKRESIE SPRZĄTANIA, OBJĘTE ZAMÓWIENIEM: 1) zamiatanie i zmywanie środkami, o których mowa w pkt. 1.3 oraz przy pomocy odpowiedniego sprzętu (jak w pkt. 1.8.) powierzchni posadzek nie pokrytych wykładziną dywanową, 2) w miarę potrzeb zmywanie ścian pokrytych farbą olejną lub kafelkami w ciągach komunikacyjnych i innych pomieszczeniach, 3) zmywanie preparatami antybakteryjnymi (dezynfekcyjnymi) ścian, podłóg i innych powierzchni w pomieszczeniach medycznych i sanitarnych, a także wszystkich pomieszczeń na Oddziale Chorób Zakaźnych, 4) czyszczenie odkurzaczem wykładzin dywanowych i mebli tapicerowanych, 5) wycieranie kurzu ze wszystkich mebli, drzwi, parapetów okiennych zewnętrznych i wewnętrznych, lamp i wyposażenia, a w miarę potrzeb i ich zmywanie, 6) sprzątanie pomieszczeń, z zachowaniem należytej ostrożności, by nie zniszczyć lub uszkodzić odkurzanych przedmiotów, 7)usuwanie odpadów z koszy i innych pojemników oraz dostarczanie worków na odpady; wymagana jest segregacja odpadów w workach dostarczonych przez wykonawcę tj; odpady komunalne winny być umieszczane w workach czarnych, odpady medyczne w workach czerwonych, 8)czyszczenie i dezynfekowanie sanitariatów (ścian, podłóg, urządzeń sanitarnych, armatur), 9) stałe dostarczanie środków dezynfekcyjnych, detergentów, preparatów zapachowych (odświeżaczy powietrza, kostek do WC), i drobnego sprzętu do bieżącego utrzymania czystości (szczotki do mycia WC), 10) sprzątanie poremontowe w pomieszczeniach objętych niniejszym zamówieniem, jeśli w czasie trwania umowy będą w nich prowadzone remonty, 11)odczyszczanie posadzek maszynowo oraz pokrywanie ich powierzchni warstwą ochronną-antypoślizgową (powłoki akrylowe), wykonywane co najmniej raz w kwartale. d) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE RÓWNIEŻ: 1) dodatkowe sprzątanie w soboty, niedziele i święta ciągów komunikacyjnych (główne wejścia, hole, klatki schodowe) dostępnych dla osób odwiedzających pacjentów, w obu obiektach, 2) zagwarantowanie pracownika dyżurnego we wszystkie dni robocze w godz. 8:00 do 14:00 dla doraźnych potrzeb obiektu przy ul. Szkolnej (do dyspozycji Sekcji Gospodarczej), 3) zagwarantowanie i wskazanie co najmniej jednej osoby koordynującej pracę personelu wykonawcy , która zapewni stały, bieżący nadzór nad pracownikami oraz nad wykonywaniem prac związanych z utrzymaniem czystości w obiektach szpitalnych zgodnie z niniejszym zamówieniem, 4) systematyczne dostarczanie worków do koszy na śmieci i innych pojemników na odpady, 5) systematyczne i terminowe dostarczanie środków dezynfekcyjnych, detergentów, preparatów zapachowych (odświeżaczy powietrza),kostek do WC, drobnego sprzętu do utrzymania czystości w sanitariatach (w tym szczotki do mycia WC i pojemniki z płynem dezynfekcyjnym do tych szczotek). e)Wykonawca może zaoferować usługi dodatkowe, w wybranym przez siebie zakresie określonym w pkt. 2.2 ppkt. 2,3 i 4 formularza ofertowego; zaoferowanie usług dodatkowych nie jest obowiązkowe.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.70.00.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład opieki zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul.Szkolna 8/12, 61-833 Poznań.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.01.2008 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiajacego-Sekcja zamówień Publicznych wejście J , I ptr. pok. nr 5..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2008-01-10 13:21)
 • Formularz ofertowy (2008-01-10 13:21)
 • WZÓR UMOWY (2008-01-10 13:21)
 • ZAŁ.NR 2 DO OFERTY WYKAZ (2008-01-10 13:21)
 • ZAŁ.NR 3 DO OFERTY WYKAZ OBIEKTÓW (2008-01-10 13:22)
 • ZAŁ.NR 4 DO OFERTY OŚW.WYK. (2008-01-10 13:22)
 • ZAŁ.NR 5 DO OFERTY OŚW.WYK.II (2008-01-10 13:22)
 • Wzór oswiadczenia z art.22 ust.1 i art.24 ust.1 i 2 (2008-01-10 13:23)
 • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2008-01-10 13:23)
 • ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU PROTESTU DO TREŚCI SIWZ (2008-01-17 14:21)
 • TREŚĆ PROTESTU (2008-01-17 14:21)
 • Rozstrzygnięcie protestu na SIWZ sprzątanie 08 (2008-01-24 11:15)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2008-01-24 13:44)
 • Zbiorcze zestawienie ofert ZP-12 (2008-01-24 13:45)
 • Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert ZP-21 (2008-01-24 13:46)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2008-03-03 08:21)