Dostawa łóżek szpitalnych do sali intensywnego nadzoru kardiologicznego Oddziału Kardiologii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa łóżek szpitalnych do sali intensywnego nadzoru kardiologicznego Oddziału Kardiologii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 245919 - 2007; data zamieszczenia: 10.12.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

·             Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa łóżek szpitalnych do sali intensywnego nadzoru kardiologicznego Oddziału Kardiologii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę łóżek szpitalnych wielofunkcyjnych w ilości 4 szt. oraz łóżek szpitalnych do intensywnej opieki kardiologicznej w ilości 2 szt.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.21.50-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

·             Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium.

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·             Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy: - spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy prawo zamówień publicznych, - nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy, Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Brak choćby jednego z dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 i 4.3 specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie wraz z tłumaczeniem na język polski dokumentów sporządzonych w językach obcych) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą); nie spełnienie warunków określonych 4.3 SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

·             Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia wymaganych warunków wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.Jeśli Wykonawca przystępujący do postępowania prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość jego oferty przewyższa dwukrotną wysokość kapitału zakładowego, do oferty tej należy dołączyć odpowiednie dokumenty wymagane w art. 230 kodeksu spółek handlowych (uchwała wspólników lub umowa spółki). 3.Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. . 4. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (dot. tylko dostawy łóżek będących przedmiotem oferty), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 6. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 7.Jeśli ofertę składa wykonawca nie będący producentem - dokument potwierdzający autoryzację producenta oferowanych łóżek dla ich dystrybutora lub inny dokument potwierdzający upoważnienie producenta do dystrybucji jego produktów przez wykonawcę przystępującego do postępowania. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dot. przedmiotu oferty: - Odpowiednie dokumenty (certyfikaty) na podstawie których oferowane łóżka mogą być wykorzystywana przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, wskazane w pkt. 1.3 SIWZ oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków bezpieczeństwa, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Szczegółowe materiały informacyjne dot. oferowanych łóżek, spełniające wymagania określone w pkt. 1.1.6 SIWZ - Certyfikat CE ISO 9001:2000 dla wytwórcy/producenta oferowanych łóżek.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

·             1. Cena - 70

·             2. Ocena własności użytkowych i parametrów technicznych - 20

·             3. Warunki gwarancji i serwisu - 7

·             4. Termin dostawy - 3

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, Sekcja Zamówień Publicznych ul. Szkolna 8/12, 61 - 833 Poznań (wejście J, I ptr. pok. 5).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2007 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego Kancelaria ZOZ Poznań - Stare Miasto wejści J I ptr. pok. nr 10o.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (2007-12-10 14:52)
 • Frmularz ofertowy (2007-12-10 14:52)
 • Wzór umowy (2007-12-10 14:53)
 • druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-12-10 14:54)
 • druk oświadczenie z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp (nieobowiązkowy) (2007-12-10 14:55)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2007-12-12 14:00)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2007-12-17 15:16)
 • ZP-12 (2007-12-17 15:17)
 • ZP-21 (2007-12-17 15:17)
 • Sprostowanie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty (2007-12-17 16:13)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2008-01-15 11:26)