Przetarg nieograniczony na dostawę drobnego sprzętu dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa drobnego sprzętu dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 239805 - 2007; data zamieszczenia: 04.12.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa drobnego sprzętu dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa drobnego sprzętu dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu i został podzielony na VI pakietów (części)

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego - Sekcja Zamówień Publicznych, wejście J, pok. nr 5, II ptr..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2007 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego - Kancelaria, wejście J, pok. nr 10, II ptr..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZESTAW DO PRZEZSKÓRNEGO ZAMYKANIA PRZETRWAŁEGO OTWORU OWALNEGO.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZESTAW DO PRZEZSKÓRNEGO ZAMYKANIA ASD.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: SONDY DO IVUS iLAB.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: SONDY DO IVUS.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PROWADNIKI DO FFR.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: STENTY ZE STOPÓW KOBALTOWYCH POKRYTYCH SUBSTANCJĄ ANTYMITOTYCZNĄ.

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2007-12-04 09:36)
 • Formularz ofertowy PAKIET 1 (2007-12-04 09:37)
 • Formularz ofertowy PAKIET 2 (2007-12-04 09:37)
 • Formularz ofertowy PAKIET 3 (2007-12-04 09:38)
 • Formularz ofertowy PAKIET 4 (2007-12-04 09:38)
 • Formularz ofertowy PAKIET 5 (2007-12-04 09:39)
 • Formularz ofertowy PAKIET 6 (2007-12-04 09:39)
 • Wzór umowy (2007-12-04 09:40)
 • Wzór oświadczenia z art.22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2007-12-04 09:41)
 • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-12-04 09:41)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2008-01-02 13:19)
 • ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych do postepowania (2008-01-02 13:20)
 • ZP-21 Streszczenie oceny i porównania ofert (2008-01-02 13:20)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU (2008-01-28 14:16)