Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów szewnych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa materiałów szewnych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 237392 - 2007; data zamieszczenia: 30.11.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów szewnych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów szewnych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im J. Strusia w Poznaniu i został podzielony na 3 pakiety (części).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 11.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.pozan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego - Sekcji Zamówień Publicznych, wejście J, pok. nr 5 , II ptr..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2007 godzina 12:00, miejsce: siedziba zamawiającego - Kancelariapok. wejście J, pok. nr 10, , II ptr..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Szew pleciony niewchłanialny -.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Szew pleciony niewchłanialny.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Szew monofilamentowy.

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia (2007-11-30 12:36)
  • Formularz ofertowy (2007-11-30 12:36)
  • Wzór umowy (2007-11-30 12:36)
  • Wzór ozwiadczenia z art t.22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2007-11-30 12:37)
  • Wzór zastrzeżenia informacaji zawartych w ofercie (2007-11-30 12:38)
  • Wyjasnienia nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2007-12-05 11:49)
  • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2007-12-18 08:49)
  • ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert złozonych do postępowania (2007-12-18 08:51)
  • ZP-21 Streszczenie oceny i porównania ofert (2007-12-18 08:52)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU (2008-01-18 12:13)