Postępowanie w trybie z wolnej ręki na dostawę stymulatorów serca z elektrodami i sprzętem dodatkowym oraz kardiowerterów z elektrodami - zamówienie uzupełniające do umowy nr 64/2006

 

 

Poznań: Dostawa stymulatorów serca z elektrodami i sprzętem dodatkowym oraz kardiowerterów z elektrodami
Numer ogłoszenia: 233815 - 2007; data zamieszczenia: 27.11.2007
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa stymulatorów serca z elektrodami i sprzętem dodatkowym oraz kardiowerterów z elektrodami.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę stymulatory jednojamowe SSIR.; stymulatory dwujamowe DDDR ; elektrody sterydowe do stymulatorów z gniazdem typu IS-IBI przedsionkowe i komorowe ; kardiowerter - defibrylator ICD Jednojamowy ; elektrody do kardiowerterów - defibrylatorów ; zestaw wprowadzający (introducery) od 6F do 11F do wprowadzania elektrod przez żyłę podobojczykową ; łączniki elektrodowe - adaptery umożliwiające połączenie

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.82.10-1, 33.18.21.00-0, 33.18.22.40-3.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 124520 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: wolna ręka

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Stymulatory serca z elektrodami i sprzętem dodatkowym oraz kardiowertery z elektrodami.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.11.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)