Dostawa odczynników do imunochemii oraz dzierżawa analizatora immunodianostycznego dla potrzeb Laoratorium Analitycznego Szpitala im..Strusia w Pozaniu

Poznań: Dostawa odczynników do immunochemii oraz dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 227818 - 2007; data zamieszczenia: 21.11.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników do immunochemii oraz dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: a/ 1/ Dostawa odczynników do immunochemii dla następujących rodzajów oznaczeń: 1. AFP - 180 oznaczeń 2. CEA - 540 oznaczeń 3. Ca19-9 - 360 oznaczeń 4. IgE - 300 oznaczeń 5. Protein C - 360 oznaczeń 6. Progesteron - 180 oznaczeń 7. Prolaktyna - 180 oznaczeń 8. Estradiol II - 180 oznaczeń 9. Testosteron - 120 oznaczeń 10. Beta 2 Microglobuliny - 330 oznaczeń 11. Toxo IgG - 360 oznaczeń 12. Toxo IgM - 360 oznaczeń 13. Ca 125 - 240 oznaczeń 14. LH - 120 oznaczeń 15. FSH - 120 oznaczeń 16.T PSA - 780 oznaczeń 17. TNI U - 4200 oznaczeń 18.Ddimery - 900 oznaczeń 19.Ferrytyna - 600 oznaczeń 2/ dostawa kalibratorów i surowic kontrolnych, oraz naczynek reakcyjnych,naczynek do surowic, płynów do surowic itp. w zakresie i ilościach niezbędnych dla wykonywanych oznaczeń. 3/ dostawa materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do pracy analizatora i wykonywania wyżej wymienionych badań (oznaczeń) b/ 1/ Oddanie zamawiającemu w dzierżawę analizatora immunodiagnostycznego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.49.65.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego, Sekcja Zamówień Publicznych , ul.Szkolna 8/12, 61-833 Poznań.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.11.2007 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego, Sekcja Zamówień Publicznych , ul.Szkolna 8/12, 61-833 Poznań.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2007-11-21 10:00)
  • Formularz ofertowy (2007-11-21 10:01)
  • Wzór umowy (2007-11-21 10:01)
  • Wzór oświadczenia z art. 22ust.1 i art.24 ust. 1 i 2 (2007-11-21 10:02)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-11-21 10:02)
  • Wyjasnienia nr 1 do SIWZ (2007-11-23 10:48)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2007-11-29 13:19)
  • ZP-12 (2007-11-29 13:19)
  • ZP-21 (2007-11-29 13:20)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2008-01-03 10:12)