Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 227090 - 2007; data zamieszczenia: 20.11.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi: a/ 1/ Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych do analizatora parametrów krytycznych, w ilościach niezbędnych na 24.000 oznaczeń rocznie, z uwzględnieniem zużycia odczynników podczas kalibracji oraz zwiększonego zużycia odczynników w przypadku ewentualnej awarii aparatu. b/ 1/ Oddanie zamawiającemu w dzierżawę automatycznego analizatora parametrów krytycznych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii, b/ 2/ Zakres badań analizatora parametrów krytycznych: 2 Wymagany: - równowaga kwasowo-zasadowa - elektrolity (min. Na,K,Ca,Cl) - hemoglobina całkowita mierzona - hematokryt - saturacja - glukoza - mleczany 3 Pożądany: - bilirubina

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.49.65.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekcja Zamówień Pulicznych , ul.Szkolna 8/12, 61-833 Poznań.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2007 godzina 09:00, miejsce: Sekcja Zamówień Pulicznych , ul.Szkolna 8/12, 61-833 Poznań.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2007-11-20 13:36)
  • Formularz ofertowy (2007-11-20 13:37)
  • WZÓR UMOWY (2007-11-20 13:37)
  • Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2007-11-20 13:38)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-11-20 13:39)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2007-11-29 13:18)
  • ZP-12 (2007-11-29 13:18)
  • ZP-21 (2007-11-29 13:18)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2008-01-03 10:11)