Dostawa odczynników do badań serologicznych krwi wraz z dzierżawą aparatu do ich wykonywania dla potrzeb Laboratorium zpitala im.J.Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa odczynników do badań serologicznych krwi wraz z dzierżawą aparatu do ich wykonywania dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 215231 - 2007; data zamieszczenia: 07.11.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników do badań serologicznych krwi wraz z dzierżawą aparatu do ich wykonywania dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa odczynników do badań serologicznych krwi - mikrotesty kolumnowe (do oznaczania przeciwciał dla 2000 grup i 6000 prób krzyżowych techniką testów kolumnowych ) wraz z dzierżawą aparatu do ich wykonywania. a/ 1/ Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych : 1.mikrotesty kolumnowe do badań przesiewowych przeciwciał w pośrednim teście antyglobulin PTA - 4.000 kaset a 6 kolumn w kasecie 2.mikrotesty kolumnowe do badań przesiewowych przeciwciał w teście enzymatycznym - 3.000 kaset a 6 kolumn w kasecie 3. roztwór o niskiej sile jonowej - 48 opak. a (3 x 10 ml. w opak) 4.końcówki do pipet automatycznych - 17 opak. (1000 szt w opak.) Wymagania dotyczące odczynników i materiałów zużywalnych; 1.Wymaga się by termin ważności odczynników był nie krótszy niż 4 miesiące od daty dostawy. 2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość ewentualnej zmiany rodzaju odczynników w ramach przedmiotu umowy, do wysokości wartości tej umowy. b/ 1/ Oddanie zamawiającemu w dzierżawę następującej aparatury: 1.Wirówka na 12 kaset 2.Inkubator z dwoma niezależnymi blokami grzewczymi z nastawnym czasem inkubacji 3.Statyw 4.Dwie elektroniczne pipety multidozujące

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.49.65.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital - strusia poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego, Sekcja Zamówień Publicznych (wejscie J) II ptr. pok.nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2007 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego, Kancelaria (ejście J) II ptr. pok. nr 10.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2007-11-07 14:10)
  • Formularz Ofertowy (2007-11-07 14:10)
  • wzór umowy (2007-11-07 14:10)
  • wzór oświadczenia z art. 22 ust. m1 i art. 24 ust 1 i 2 (2007-11-07 14:11)
  • wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-11-07 14:11)
  • wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2007-11-13 13:19)
  • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2007-11-23 14:10)
  • ZP-12 (2007-11-23 14:10)
  • ZP-21 (2007-11-23 14:11)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2007-12-11 09:05)