Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów szewnych, siatek przepuklinowych i klipsów tytanowych dla potrzeb Oddziału Chirurgii , Oddziału Wewnętrznego i Izby Przyjęć Szpitala im J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa materiałów szewnych, siatek przepuklinowych i klipsów tytanowych dla potrzeb Oddziału Chirurgii , Oddziału Wewnętrznego i Izby Przyjęć Szpitala im J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 214799 - 2007; data zamieszczenia: 07.11.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów szewnych, siatek przepuklinowych i klipsów tytanowych dla potrzeb Oddziału Chirurgii , Oddziału Wewnętrznego i Izby Przyjęć Szpitala im J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę materiałów szewnych, siatek przepuklinowych i klipsów tytanowych dla potrzeb Oddziału Chirurgii , Oddziału Wewnętrznego i Izby Przyjęć Szpitala im J. Strusia w Poznaniu i został podzielony na 23 pakiety (części).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 23.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedzibie zamawiającego - Sekcja Zamówień Publicznych - pok. 5, wejście J, II ptr..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.11.2007 godzina 09:00, miejsce: siedzibie zamawiającego - Kancelaria - pok. 10, wejście J, II ptr..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Szew niewchłanialny nylonowy.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Szew niewchłanialny nylonowy.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Szew niewchłanialny nylonowy.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Szew syntetyczny niewchłanialny, polipropylenowy, monofilamentny.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Szew syntetyczny niewchłanialny, polipropylenowy, monofilamentny.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Szew syntetyczny niewchłanialny, polipropylenowy, monofilamentny.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Szew syntetyczny pleciony, wchłanialny wykonany z kwasu poliglikolowego, o krótkim okresie wchłaniania do 42 dni.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Szew syntetyczny pleciony, wchłanialny wykonany z kwasu poliglikolowego, o krótkim okresie wchłaniania do 42 dni.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Szew pleciony, syntetyczny, wchłanialny powlekany bez igły.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Szew pleciony, syntetyczny, wchłanialny, powlekany z igłą atraumatyczną.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Szew pleciony, syntetyczny, wchłanialny, powlekany bez igły.

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Szew pleciony, syntetyczny, wchłanialny, powlekany z igłą atraumatyczną.

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Szew pleciony, syntetyczny, wchłanialny, powlekany bez igły.

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Szew pleciony, syntetyczny, wchłanialny powlekany z igłą atraumatyczną.

 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Szew pleciony, syntetyczny, wchłanialny, powlekany z igłą atraumatyczną.

 

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Szew pleciony, syntetyczny, wchłanialny powlekany z igłą atraumatyczną.

 

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Szew pleciony syntetyczny, wchłanialny, powlekany bez igły.

 

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Szew pleciony, syntetyczny, wchłanialny, powlekany z igłą atraumatyczną.

 

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Szew syntetyczny niewchłanialny poliestrowy jednowłóknowy.

 

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Siatki przepuklinowe dziane z włókien monofilamentowych.

 

CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Siatki przepuklinowe dziane z włókien monofilamentowych.

 

CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Siatki przepuklinowe dziane z włókien monofilamentowych.

 

CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Klipsy tytanowe.

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2007-11-07 11:58)
 • Formularz ofertowy (2007-11-07 11:58)
 • Wzór umowy (2007-11-07 11:59)
 • Wzór oświadczenia z art.22 ust.1 i art.24 ust. 1 i 2 (2007-11-07 12:00)
 • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-11-07 12:00)
 • Wyjaśnienie nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (2007-11-08 13:52)
 • Wyjaśnienie nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2007-11-12 11:00)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2007-12-03 11:42)
 • ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych do postępowania (2007-12-03 11:43)
 • ZP-21 Streszczenie oceny i porównania ofert (2007-12-03 11:43)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU (2007-12-20 11:43)