Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych dla Centralnego Laboratorium Analitycznego Szpitala im J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa odczynników laboratoryjnych dla Centralnego Laboratorium Analitycznego Szpitala im J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 213551 - 2007; data zamieszczenia: 06.11.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników laboratoryjnych dla Centralnego Laboratorium Analitycznego Szpitala im J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę odczynników laboratoryjnych dla Centralnego Laboratorium Analitycznego Szpitala im J. Strusia w Poznaniu i został podzielony na 25 pakietów (części).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.49.65.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 25.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego - Sekcja Zamówień Publicznych - wejście J , pok. 5 , II ptr..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.11.2007 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego - Kancelaria- wejście J , pok. 10 , II ptr..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: BIOCHEMIA.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ODCZYNNIKI DO ELEKTROFOREZY DO APARATU CORMAY.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: MOCZ KONTROLNY.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: BADANIA W KALE.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: ODCZYNNIKI DO APARATU MIDITRON JUNIOR.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: pakiet VI.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: OSMOLALNOŚĆ.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: ODCZYNY KIŁOWE.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: PAKIET IX.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: PAKIET X.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: RÓWNOWAGA KWASOWO - ZASADOWA CORNING 248.

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: ELEKTROLITY AVL 988-3 z Ca+2.

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: KREW I OSOCZE.

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: BARWNIKI HEMATOLOGICZNE.

 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: ODCZYNNIKI DO KOAGULOMETRU OPTIC K-3002.

 

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: PAKIET XVI.

 

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: ODCZYNNIKI DO OZNACZANIA Na i K DO APARATU CORNING 614.

 

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: ODCZYNNIKI DO ANALIZATORA RKZ ABL 520.

 

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: ODCZYNNIKI DO BADAŃ SPECJALISTYCZNYCH.

 

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: PAKIET XX.

 

CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: PAKIET XXI.

 

CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: PASKI DO MOCZU.

 

CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: ODCZYNNIKI DO OZNACZANIA ELEKTROFOREZY DO APARATU CORMAY.

 

CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: BARWNIKI HEMATOLOGICZNE.

 

CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: ODCZYNNIKI DO ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO SYSMEX K-1000.

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2007-11-06 12:23)
 • Formularz ofertowy (2007-11-06 12:23)
 • Wzór umowy (2007-11-06 12:37)
 • Wzór oświadczenia z art.22 ust.1i art. 24 ust. 1 i 2 (2007-11-06 12:38)
 • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-11-06 12:38)
 • Wyjaśnienia nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2007-11-08 12:16)
 • Wyjaśnienia nr 2do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2007-11-09 13:44)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2007-11-22 12:47)
 • ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych do postępowania (2007-11-22 12:48)
 • ZP-21 Streszczenie oceny i porównania ofert (2007-11-22 12:49)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2007-12-18 12:32)