Przetarg nieograniczony na dostawę odzieży i bielizny operacyjnej oraz pokrowcy na sprzęt jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa odzieży i bielizny operacyjnej oraz pokrowcy na sprzęt jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 208842 - 2007; data zamieszczenia: 30.10.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odzieży i bielizny operacyjnej oraz pokrowcy na sprzęt jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa odzieży i bielizny operacyjnej oraz pokrowcy na sprzęt jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu i został podzielony na 21 pakietów.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.11.10.00-0, 17.21.80.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 21.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego - Sekcja Zamówień Publicznych, wejscie J, I ptr. pok. 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2007 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego - Kancelaria, wejście J, I ptr. pok. 10.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZESTAW UNIWERSALNY.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZESTW DO LAPAROSKOPII.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: OSŁONA ZABEZPIECZAJĄCA OPTYKĘ ENDOSKOPOWĄ.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: ZESTAW DO ZABIEGÓW NA KOŃCZYNIE.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: ZESTAW GINEKOLOGICZNY (ŻYLAKI ODBYTU).

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: ZESTAW UNIWERSALNYCH SERWET Z WYCIECIEM U.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: SERWETY JAŁOWE.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: ZESTAW DO OPERACJI BY - PASS JAŁOWY.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: ZESTAW DO OPERACJI ZASTAWEK JAŁOWY.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: ZESTAW DO PILNYCH OTWARĆ JAŁOWY.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: FARTUCHY CHIRURGICZNE JEDNORAZOWE JAŁOWE.

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: PRZEŚCIERADŁO JAŁOWE.

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: SERWETA JAŁOWA.

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: POKROWCE FOLIOWE.

 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: POKROWCE FOLIOWE Z GUMKĄ.

 

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: PRZEŚCIERADŁA JEDNORAZOWE.

 

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: ODZIEŻ OPERACYJNA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NIEJAŁOWA -.

 

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: KOMPLET POSCIELI Z WŁÓKNINY (NIEJAŁOWY).

 

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: PAKIET XIX - FARTUCHY JEDNORAZOWE, FOLIOWE PRZEDNIE.

 

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: RĘCZNIKI CELULOZOWE.

 

CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: JEDNORAZOWE SUKIENKI.

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2007-10-30 13:44)
 • Formularz ofertowy pakiet 1 (2007-10-30 13:45)
 • Formularz ofertowy pakiet 2 (2007-10-30 13:45)
 • Formularz ofertowy pakiet 3 (2007-10-30 13:46)
 • Formularz ofertowy pakiet 4 (2007-10-30 13:46)
 • Formularz ofertowy pakiet 5 (2007-10-30 13:47)
 • Formularz ofertowy pakiet 6 (2007-10-30 13:47)
 • Formularz ofertowy pakiet 7 (2007-10-30 13:47)
 • Formularz ofertowy pakiet 8 (2007-10-30 13:48)
 • Formularz ofertowy pakiet 9 (2007-10-30 13:48)
 • Formularz ofertowy pakiet 10 (2007-10-30 13:49)
 • Formularz ofertowy pakiet 11 (2007-10-30 13:49)
 • Formularz ofertowy pakiet 12 (2007-10-30 13:49)
 • Formularz ofertowy pakiet 13 (2007-10-30 13:50)
 • Formularz ofertowy pakiet 14 (2007-10-30 13:50)
 • Formularz ofertowy pakiet 15 (2007-10-30 13:50)
 • Formularz ofertowy pakiet 16 (2007-10-30 13:51)
 • Formularz ofertowy pakiet 17 (2007-10-30 13:51)
 • Formularz ofertowy pakiet 18 (2007-10-30 13:51)
 • Formularz ofertowy pakiet 19 (2007-10-30 13:51)
 • Formularz ofertowy pakiet 20 (2007-10-30 13:52)
 • Formularz ofertowy pakiet 21 (2007-10-30 13:52)
 • Wzór umowy (2007-10-30 13:53)
 • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-10-30 13:55)
 • Wzór oświadczenia z art.22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2007-10-30 13:56)
 • ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (2007-10-31 11:25)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2007-11-27 10:59)
 • ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych do postępowania (2007-11-27 11:00)
 • ZP-21 Streszczenie oceny i porównania ofert (2007-11-27 11:01)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENA (2007-12-17 14:21)