Przetarg nieograniczony na dostawę leków stosowanych w reumatoidalnym zapaleniu stawów dla ZOZ Poznań - Stare Miasto II

Poznań: Dostawa leków stosowanych w reumatoidalnym zapaleniu stawów dla ZOZ Poznań - Stare Miasto II
Numer ogłoszenia: 207044 - 2007; data zamieszczenia: 29.10.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków stosowanych w reumatoidalnym zapaleniu stawów dla ZOZ Poznań - Stare Miasto II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia został podzielony na pakiety (częsci) obejmujące leki: Enbrel (Etanercept) i Remicade (Infliximab)

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.40.00.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.03.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekcja Zamówień Publicznych ZOZ Poznań - Stare Miasto ul. Szkolna 8/12, 61- 8233 Poznań, wejście J, I ptr. pok. 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.11.2007 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria ZOZ Poznań - Stare Miasto w siedzibie zamawiającego (wejście J, I ptr. pok. 10).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet I - Enbrel.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiety II - Remicade.ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2007-10-29 10:40)
  • Formularz ofertowy (2007-10-29 10:40)
  • wzór umowy (2007-10-29 10:41)
  • Druk zastrzeżenia informacji zawartch w ofercie (2007-10-29 10:47)
  • WYJAŚNIENIA NR 1 (2007-10-31 12:23)
  • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT W PAKIETACH (2007-11-07 13:48)
  • Druk P-12 (2007-11-07 13:49)
  • Druk ZP-21 (2007-11-07 13:50)
  • Informacja o sprostowaniu treści ogłoszenia o wyborze najkorzystn. ofert w pakietachI (2007-11-07 14:17)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2007-11-30 11:02)