Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów szewnych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii i Pracowni Badań Serca i Naczyń Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa materiałów szewnych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii i Pracowni Badań Serca i Naczyń Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 184511 - 2007; data zamieszczenia: 04.10.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów szewnych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii i Pracowni Badań Serca i Naczyń Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia został podzielony na 28 pakietów (części) - każdy rodzaj zamawainego materiału szewnego stanowi odrębną część.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 28.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego - Sekcja Zamówień Publicznych, wejście J, I ptr. pok. nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.10.2007 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego - Kancelaria, wejście J, I ptr. pok. 10.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Szew pleciony niewchłanialny.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Szew pleciony niewchłanialny.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Szew pleciony niewchłanialny.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Szew pleciony niewchłanialny.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Szew pleciony niewchłanialny.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Szew pleciony niewchłanialny.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Szew pleciony niewchłanialny.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Szew pleciony niewchłanialny.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Szew monofilamentowy.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Szew monofilamentowy.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Szew monofilamentowy.


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Szew monofilamentowy.


CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Szew monofilamentowy.


CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Szew monofilamentowy.


CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Szew monofilamentowy.


CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Szew monofilamentowy.


CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Szew monofilamentowy.


CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Szew monofilamentowy.


CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Szew monofilamentowy wchłanialny.


CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Szew pleciony wchłanialny.


CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Szew pleciony wchłanialny.


CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Szew pleciony wchłanialny.


CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Szew pleciony wchłanianly.


CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Szew stalowy.


CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: Nici syntetyczne plecione wchłanlane.


CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: Nici syntetyczne plecione niewchłanialne.


CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: Nici niewchłanialne Nylon.


CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: Szew pleciony wchłanilany.


Dokumenty przetargowe zamieszczone zostały jako załączniki do niniejszego ogłoszenia
ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2007-10-04 16:39)
  • Formularz ofertowy (2007-10-04 16:39)
  • Wzór umowy (2007-10-04 16:40)
  • Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 (nieobowiązkowy) (2007-10-04 16:41)
  • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-10-04 16:41)
  • Wyjaśnienia nr 1 do specyfikacji istotnych warunkóew zamówienia (2007-10-08 13:46)
  • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2007-10-29 13:47)
  • ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych do postępowania (2007-10-29 13:48)
  • ZP-21Streszczenie oceny i porównania ofert (2007-10-29 13:48)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 242290-2007 (2007-12-18 08:45)