Dostawa aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 170026 - 2007; data zamieszczenia: 18.09.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące pakiety (części): PAKIET I - APARAT DO KONTRAPULSACJI AORTALNEJ (Pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej) - w ilości 1 szt. PAKIET II - WÓZEK REANIMACYJNY Z PEŁNYM WYPOSAŻENIEM - w ilości 1szt./zestaw tj: Wózek reanimacyjny Wyposażenie: ssak elektryczny,zestaw laryngoskopowy, defibrylator przenośny. PAKIET III - LAMPA CZOŁOWA - w ilości 2 szt PAKIET IV - HAEMOSKOP Z ODCZYNNIKAMI (Tromboelastometr) - w ilości 1 szt PAKIET V - PIŁA DO CIĘCIA MOSTKA - w ilości 1 szt Piła posuwisto zwrotna akumulatorowa do cięcia mostka- sternotomii. PAKIET VI - APARAT DO SZYBKIEGO PRZETACZANIA KRWI tj. URZĄDZENIE do przetaczania i przepływowego podgrzewania krwi i jej preparatów oraz płynów infuzyjnych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.10.00-6, 33.16.70.00-8, 33.18.21.00-0, 33.19.40.00-1, 33.18.20.00-9, 33.19.00.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego-Sekcja Zamówień Publicznych (wejście J, I ptr. pok. nr 5).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.09.2007 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego Sekcja Zamówień Publicznych (wejście J, I ptr. pok. nr 5).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet I.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet IV.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet V.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet VI.


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2007-09-18 14:10)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 1 (2007-09-18 14:10)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 2 (2007-09-18 14:10)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 3 (2007-09-18 14:10)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 4 (2007-09-18 14:11)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 5 (2007-09-18 14:11)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 6 (2007-09-18 14:11)
 • WZÓR UMOWY (2007-09-18 14:12)
 • Wzór oświadczenia z art.22 ust.1 i art.24 ut. 1 i 2 (2007-09-18 14:12)
 • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-09-18 14:13)
 • wyjaśnienia nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2007-09-21 08:45)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2007-10-02 14:07)
 • ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych do postepowania (2007-10-02 14:09)
 • ZP-21Streszczenie oceny i porównania ofert (2007-10-02 14:11)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2007-10-22 10:25)