Przetrg nieograniczony na dostawę urządzeń do oczyszczania powietrza dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Hematologii Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa urządzeń do oczyszczania powietrza dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Hematologii Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 167183 - 2007; data zamieszczenia: 14.09.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń do oczyszczania powietrza dla potrzeb Odziału Chorób Wewnętrznych i Hematologii Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa urządzeń do oczyszczania powietrza w ilości 6 egz. tj. przenośnych systemów filtrujących powietrze dla 6 stref izolacyjnych na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Hematologii Szpitala im.J. Strusia w Poznaniu. Zamawiane urządzenia winny być przeznaczone do oczyszczania powietrza m.in. z bakterii, wirusów, i innych zanieczyszczeń, w celu podniesienia jakości powietrza na salach chorych, w których od sterylnych warunków pobytu zależy zdrowie ludzkie. Każdy z 6-ciu systemów filtracyjnych powinien oczyszczać powietrze w dwóch pomieszczeniach wchodzących w skład strefy izolacyjnej i posiadać charakter przenośny (tzn. łatwo dający się przenieść do innego pomieszczenia, np. posiadać kółka). Wymagane parametry techniczne i użytkowe przedmiotu zamówienia zostały opisane szczegółowo w części I formularza ofertowego. Formularze ofertowe zostały załączone do specyfikacji. Do rozpatrzenia przyjęte zostaną wyłącznie oferty na urządzenia objęte przedmiotem zamówienia nowe, wyprodukowane nie wcześniejszej niż w 2007r. posiadające potwierdzenie dopuszczenia urządzeń do użytkowania w pomieszczeniach szpitalnych, o którym mowa w pkt. 1.3 oraz 4.3.1 i 4.3.2 SIWZ, na które udzielona zostanie conajmniej 24-miesięczna gwarancja. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę urządzeń do zamawiającego transportem zorganizowanym przez wykonawcę, ich dostarczenie na Oddział oraz zainstalowanie i oddanie do użytkowania (uruchomienie), a także przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie wykorzystania, jak również dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 29.23.14.30-0, 29.23.14.31-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 30.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie zamawiającego - Sekcja Zamówień Publicznych (wejście J, I ptr. pok. nr 5.).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.09.2007 godzina 09:00, miejsce: W siedzibie zamawiającego - Sekcja Zamówień Publicznych (wejście J, I ptr. pok. nr 5.).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


ZAŁĄCZNIKI

 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2007-09-14 12:47)
 • FORMULARZ OFERTOWY (2007-09-14 12:48)
 • WZÓR UMOWY (2007-09-14 12:49)
 • Wzór oświdczenia z art 22 ust. 1 i art. 24 ust.1 i 2 (2007-09-14 12:50)
 • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-09-14 12:51)
 • MODYFIKACJA (2007-09-17 08:33)
 • FORMULARZ OFERTOWY (WERSJA PONOWNEGO ZAMIESZCZENIA) (2007-09-17 09:17)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2007-09-21 12:03)
 • Druk ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych do postepowania (2007-09-21 12:04)
 • Druk ZP-21 Streszczenie oceni i prównania złożonych ofert (2007-09-21 12:05)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2007-10-08 09:57)