Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu

 Poznań: Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 146364 - 2007; data zamieszczenia: 21.08.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

·                  Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzen Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa niżej wymienionych, oryginalnych - markowych, zalecanych przez producenta w warunkach gwarancji (dotyczy pakietów I,II,III oraz poz.1 z pakietu IV), materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, drukarek, kserokopiarek, maszyn do pisania, aparatów telefonicznych i metkownic.Przedmiot zamówienia podzielony został odpowiednio na następujące pakiety:
PAKIET I - TONERY do drukarek laserowych
PAKIET II - TONERY do kserokopiarek
PAKIET III - TUSZE do drukarek atramentowych
PAKIET IV - TAŚMY do drukarek igłowych
PAKIET V - DYSKIETKI /sformatowane/ i płyty CD-ROM
PAKIET VI - PAPIER do drukarek igłowych
PAKIET VII- PAPIER I FOLIE do faxu
PAKIET VIII- TAŚMY do metkownic
PAKIET IX - TAŚMY do maszyn elektrycznych wielokrotnego użytku

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.72.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 12.

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

·                  Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

-Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy:
-spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych,
-nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy,
-są autoryzowanymi dystrybutorami/sprzedawcami/partnerami handlowymi/
oryginalnych produktów(materiałów eksploatacyjnych - pkt.1.2. niniejszej SIWZ)
Brak choćby jednego z dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 niniejszej specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie przetłumaczenie na język polski dokumentów złożonych w językach obcych) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą)

-Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty:
-Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
-Jeśli wykonawca przystępujący do postępowania prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość jego oferty przewyższa dwukrotną wysokość kapitału zakładowego, do oferty tej należy dołączyć odpowiednie dokumenty wymagane w art. 230 kodeksu spółek handlowych (uchwała wspólników lub umowa spółki).
-Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
-Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.
-Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawo zamówień publicznych.
-Oświadczenie wykonawcy, że jest autoryzowanym dystrybutorem/ sprzedawcą/partnerem handlowym/ oryginalnych produktów (materiałów eksploatacyjnych).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, Sekcja Zamówień Publicznych, ul.Szkolna 8/12, 61-833 Poznań.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.08.2007 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego- Sekcja Zamówień Publicznych, wejście J, I ptr. pok. nr 5.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet I
TONERY DO DRUKAREK LASEROWYCH:.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Toner Lexmark 24016SE do lex 232 102 szt
2 Toner HP LJ Q2613A do HP 1300 23 szt
3 Toner HP LJ C7115A do HP 1000/1200 32 szt
4 Toner HP LJ C3906A do 6L 7 szt
5 Toner HP LJ C4092A do HP 1100 10 szt
6 Toner HP LJ Q2612A do HP 1010/1015 10 szt
7 Toner HP LJ C4096A do HP 2100 8 szt
8 Toner HP LJ 92274A do HP 4L 4 szt
9 Toner HP LJ Q5942X do HP 4250/4350 2 szt
10 Toner CANNON FX3 do Canon Fax L290 8 szt
11 Toner OKI Page do 8 p plus 2 szt
12 Toner Panasonics KX FA 83 do faxu KX FL 513/613 7 szt
13 Toner Panasonics KX FA 76 do faksu KX FLB 758 3 szt
14 Toner HP Q5949X do HP LJ 1320 15 szt
15 Toner HP C3903A do HP LJ 6P 4 szt
16 Toner Lexmark 12016SE do Lexmark E - 120 58 szt
17 Toner Lexmark 12S0400 do Lexmark E - 220 10 szt
18 Bęben Lexmark do Lexmark E-232 5 szt
19 Bęben OKI 42102802 do OKI B 4350 2 szt
20 Toner OKI 43459408 do OKI C 3300 czarny 8 szt
21 Toner OKI 43459405 do OKI C 3300 żółty 2 szt
22 Toner OKI 43459406 do OKI C 3300 czerwony 2 szt
23 Toner OKI 43459407 do OKI C 3300 niebieski 2 szt
24 Toner OKI 1101202 typ 9 do OKI B 4350 5 szt
25 Toner Samsung 1010 D3 do Samsung ML 1710 P 4 szt
26 Toner Panasonic KX FA 87 do Panasonic KX FLB 813 4 szt.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.72.00-5.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet II
TONERY DO KSEROKOPIAREK.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Toner CANNON NPG - 1 do 1550/1520/6020/6216 16 op a 4 szt
2 Toner CANNON do CANNON 1010/1020 9 op a 2szt
3 Toner CANNON NPG 7 do CANNON 6030 4 szt.
4 Toner CANNON E - 30 do CANNON FC 220 1 szt.
5 Toner KYOCERA TK 18 do KYOCERA FS 1118 MFP 17 szt.
(7200 kopi 1szt)
6 Toner KYOCERA do KYOCERA KM 1650 10 szt
7 Toner Lexmark 180090 do Lexmark X - 215 14 szt.
8 Toner Lexmark do Lexmark X - 340 6 szt
9 Toner INFOTEC RICOH do ksero INFOTEC 9122 Z 2 op a 4 szt.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.72.00-5.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet III
TUSZE DO DRUKAREK ATRAMENTOWYCH.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Tusz HP C 6615 DE do HP 750/840/845/920 35 szt
2 Tusz HP C 6625 AE kolorowy do HP 845 8 szt
3 Tusz HP 51645AE do HP 815/930 6 szt
4 Tusz HP 51626AE do HP 550/520 czarny 17 szt
5 Tusz HP C 51629AE do HP670/690 czarny 12 szt
6 Tusz HP 51625AE do HP 550 kolorowy 3 szt
7 Tusz HP 8727AE do HP3650/3325 czarny 13 szt
8 Tusz HP 4844 A do HP 1100 czarny 4 szt
9 Tusz HP 4836A do HP 1100 błękit 4 szt
10 Tusz HP 4837A do HP 1100 czerwony 4 szt
11 Tusz HP 4838A do HP 1100 żółty 4 szt
12 Tusz HP C 9351 AE do HP D2360 czarny 2 szt
13 Tusz HP C 9352 AE do HP D2360 kolor 1 szt
14 Tusz CANNON BX - 20 do CANNON czarny 5 szt
15 Tusz Lexmark 10N0016 do Lexmarka X 2250 czarny 6 szt
16 Tusz HP C9362ABB do HP PSC1510/5440 10 szt
17 Tusz BRAVO 053331 do Publisher II czarny 12 szt
18 Tusz BRAVO 053330 do Publisher II kolor 12 szt.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.72.00-5.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet IV
TAŚMY DO DRUKAREK IGŁOWYCH.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Kaseta OKI Mikroline do OKI 320/321/3320/3321 113 szt
2 Kaseta ERC 09 do 910/911 Citizen 40 szt
3 Kaseta Lexmark do IBM 2381 10 szt
4 Kaseta Epson do LX 300 4 szt
5 Kaseta Epson do FX 890 4 szt
6 Kaseta do Star LC 15 5 szt
7 Kaseta do Panasonics KX - P 1150 5 szt.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.72.00-5.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet V
DYSKIETKI/sformatowane/ i PŁYTY CD-ROM.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Dyskietki 1,44 MB sformatowane (w opakowaniach a 10 szt) 650 szt
2 Płyty CD-R 700 MB typu Foto Printable Verbatim 9 600 szt
3 Płyty DVD typu Foto Printable Verbatim lub TDK 4.400 szt
4 Płyty CD-R 700 MB typu SONY 600 szt
5 Płyty CD-R 700 MB typu Verbatim w pudełkach
(każda płyta w osobnym pudełku) 450 szt
6 Koperty do płyt CD z okienkiem 3.600 szt
7 Mikrokaseta (firmowa) 60 min. do dyktafonu Sanyo MC 60- 60 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.73.40-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet VI
PAPIER do drukarek igłowych.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Składanka 240 x 12 1 + 0 a 2000 szt. 23 kart.
2 Składanka 240 x 8,5 1 + 0 a 2000 szt. 5 kart.
3 Składanka 240 x 12 1 + 1 a 900 szt. 32 kart.
4 Składanka 375 x 12 1 + 1 a 900 szt. 10 kart.
5 Składanka 375 x 12 1 + 2 a 600 szt. 2 kart..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.72.00-5.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet VII
PAPIER i FOLIE do faxu.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Rolka do faxu 210 x 30 40 rol.
2 Folia KX FA 57 do faxu Panasonic KX FP343 30 szt
3 Folia KX FA 55 do faxu Panasonic KX FP 88 32 szt
4 Folia KXFA 54 do faxu Panasonic KX FC 238 PD 8 szt.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.72.00-5.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet VIII
TAŚMY do metkownic.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Taśma dwurzędowa żółta lub zielona do BLITZ C - 17 220 szt.
2 Taśma dwurzędowa biała do BEST 2616 - 17 100 szt.
3 Taśma jednorzędowa biała do BEST 2212-8 150 szt.
4 Taśma jednorzędowa biała do BLITZ C - 8 30 szt.
5 Rolka barwiąca do metkownicy dwurzędowej 10 szt.
6 Rolka barwiąca do metkownicy jednorzędowej 5 szt..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.23.10-7.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet IX
TAŚMY do maszyn elektrycznych wielokrotnego użytku.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Taśma do maszyny Brother AX 310, 410, AX 10 14 szt
2 Taśma domaszyny Optima SP 20,/24 5 szt
3 Korektory do taśm nylonowych 20 szt.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.16.10.00-5.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 Urząd Zamówień Publicznych    

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2007-08-21 13:51)
 • FORMULARZ OFERTOWY (2007-08-21 13:52)
 • WZÓR UMOWY (2007-08-21 13:53)
 • Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2007-08-21 13:53)
 • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-08-21 13:54)
 • Zawiadomienie o wniesieniu protestu na postanowienia SIWZ (2007-08-27 14:00)
 • Treść protestu na postanowienia SIWZ (2007-08-27 14:06)
 • Decyzja o rozstrzygnieciu protestu na postanowienia SIWZ (2007-08-28 14:35)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2007-09-10 13:42)
 • ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert (2007-09-10 13:42)
 • ZP-21 Streszczenie oceny i porównania ofert (2007-09-10 13:43)
 • Zawiadomienie o wniersieniu protestu na czynności zamawiającego w troku postępowania przetragowego (2007-09-17 07:41)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2007-10-08 09:56)