Przetarg nieograniczony na wywóz i utylizację odpadów medycznych dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto

Poznań: Wywóz i utylizacja odpadów medycznych dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto
Numer ogłoszenia: 141044 - 2007; data zamieszczenia: 13.08.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz i utylizacja odpadów medycznych dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie unieszkodliwiania odpadów medycznych wraz z ich odbiorem i transportem pochodzących z: Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu, ul.Szkolna 8/12 oraz Oddziału Chorób Zakaźnych, ul.Wincentego 1 i Oddziału Reumatologii, ul.Winogrady 144 , w ilości ok. 79.000 kg rocznie. Usługa polegać będzie na odbiorze odpadów medycznych w rozbiciu na poszczególne kody zgodnie z katalogiem odpadów: Kod: 180102 - części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do ich przetwarzania - 16.000 kg Kod: 180103 - odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego - 60.000 kg Kod: 180108 - leki cytotoksyczne i cytostatyczne - 50 kg Kod: 180182 - pozostałości z żywienia pacjentów oddziału zakaźnego - 2.950 kg

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.12.22.20-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto Sekcja Zamówień Publicznych, ul.Szkolna 8/12, 61-833 Poznań.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2007 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego -Sekcja Zamówień Publicznych, wejście J , I ptr. pok. nr 5.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


ZAŁĄCZNIKI

 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2007-08-13 14:23)
 • FORMULARZ OFERTOWY (2007-08-13 14:23)
 • WYKAZ zał nr 2 (2007-08-13 14:23)
 • WZÓR UMOWY (2007-08-13 14:24)
 • Wzór oswiadczenia z art.22 ust. 1 i art. 24 ust 1 i 2 (2007-08-13 14:24)
 • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2007-08-13 14:25)
 • Zawiadomienie o wnisesieniu protestu na postanowienia SIWZ (2007-08-16 13:38)
 • Treść protestu na postanowienia SIWZ (2007-08-16 14:08)
 • Decyzja o rozstrzygnięciu protestu do SIWZ (2007-08-20 14:31)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2007-08-21 14:00)
 • ZP-12 (2007-08-21 14:00)
 • ZP-21 (2007-08-21 14:00)
 • Zawiadomienie o wniersieniu protestu na czynności podjęte przez zamawiającego w toku postepowania przetargowego (2007-08-29 10:57)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2007-09-17 12:02)